ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

famish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *famish*, -famish-

famish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
famish (vi.) อดอยาก See also: อดตาย Syn. starve
famish (vt.) ทำให้อดอยาก See also: ทำให้อดตาย Syn. starve
English-Thai: HOPE Dictionary
famish(แฟม'มิช) vt.,vi. ทำให้อดอยาก,อดอยาก,อดตาย, Syn. starve
English-Thai: Nontri Dictionary
famish(vi,vt) อดอยาก,ขาดแคลน,อดตาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is that my food? I'm famished.ของผมใช่มั้ย ผมหิวจะเเย่ ยังไม่ได้ทานมื้อเช้าเลย
Come on, I'm famished.ไปเถอะ ,ผมหิวจะแย่ละ
I think I should also point out that I'm absolutely famished and thoses filets actually smell promising.ฉันคิดว่าฉันควรบอกว่าฉันหิวอย่างมากและ เนื้อฟิเล่เหล่านี้จริงๆแล้วมันมีกลิ่นที่
Doesn't shopping leave you famished?ถ้าไม่ชอปปิ้งเธอจะอดตายใช่ไหม
I'm famished. Want to go get some lunch?ผมทึ่งจริงๆ คุณอยากไปทานข้าวกันมั้ยครับ
Whoa, I'm famished. Thank you.โว้,ข้าอดอยากมาก, ขอบคุณ
Great. I don't know about you all, but I'm famished.เยี่ยม ผมรู้สึกไม่คุ้นเคย ทั้งที่เป็นคนในครอบครัว
The famished ache you will soon come to feel is something very few can understand,ความเจ็บปวดจากความหิวโหย ที่เจ้าจะรู้สึกในไม่ช้า คือสิ่งที่น้อยคนนักจะเข้าใจ
You look famished, Harold.คุณดูเหมือนคนหิวโซเลยนะ Harold
Kurt will be joining us. I'm famished.อ้อ แล้วก็ เคิร์ทจะประชุมกับพวกเราด้วย
I'm sure you gentlemen are famished from your travels.ฉันแน่ใจว่าคุณสุภาพบุรุษ ก็หิวแย่จากการเดินทางของคุณ
After all these long years... how famished you must be.หลังจากหลายปีที่ผ่านมา แกหิวโหยมากขนาดไหนนะ

famish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nì, ㄋㄧˋ, 惄] distressed; famished

famish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺこぺこ[, pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P)

famish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไส้แขวน[v.] (saikhwaēn) EN: have an empty stomach ; be famish ; be starving FR:
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished FR: être affamé ; crever de faim (fam.) ; avoir très faim ; avoir l'estomac dans les talons ; avoir une faim de loup
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous FR:
ท้องแขวน[adj.] (thøngkhwaēn) EN: very hungry ; starving ; famished FR: affamé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า famish
Back to top