ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dusky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dusky*, -dusky-

dusky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dusky (adj.) ซึ่งมืดมัว Syn. dim, dingy
dusky (adj.) เต็มไปด้วยร่มเงา See also: เป็นเงามืด, ให้ร่มเงา, มืด, สลัว, คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, น่าสงสัย Syn. sheltered
English-Thai: HOPE Dictionary
dusky(ดัส'คี) adj. ค่อนข้างมืด,สลัว,เป็นเงาคล้ำ,ดำ,มืดมน., See also: duskily adv. ดูdusky duskiness n. ดูdusky, Syn. dark,shadowy,gloomy
English-Thai: Nontri Dictionary
dusky(adj) สลัว,ขมุกขมัว,สีมอ,มอ,คล้ำ,มืด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you need a replacement, I've been told that I have a dusky alto.นี่ถ้าเธอจะหาคนใหม่นะ ฉันบอกแล้วว่าฉันมีเสียงที่สุขุมนุ่มลึก
I know it's not too good to be all matchy-matchy, but you and your... dusky little bloodbeast are totally at odds with my decor.ฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องดี แต่ทั้งหมดนี่มันอยู่ระหว่างการแข่งขัน แต่คุณและของคุณ... สัตว์เลือดดำคล้ำเล็กน้อย
¶¶ Do you hope to pluck this dusky jewel? ¶¶คุณอยากดึงอัญมณีสีดำนี่หรือไง
Besides, you have nothing to worry about, because now I'm the dusky half of Koothrapenny.อีกอย่าง พวกนายไม่เห็นต้องกลุ้มอะไร เพราะตอนนี้ฉันเป็น กึ่งๆ คูธาเพนนี
I'm not hanging out in some bunker... while you slink around and save the planet... with dusky international femme fatales.ผมไม่ได้ห้อยออกมาในที่กำบังบางอย่าง ... ในขณะที่คุณหลบลี้หนีหน้าไปรอบ ๆ และบันทึกดาวเคราะห์ ... กับ femme fatales คล้ำระหว่างประเทศ.
We are funded out of Sandusky, Ohio by T.B. Callahan the automotive-components tycoon and philanthropist.เราก่อตั้งมาจากแซนดัสกี โอไฮโอ โดยทีบี คาราฮาน เจ้าพ่อส่วนประกอบรถยนต์ และยังเป็นคนใจบุญสุนธาร
Ladies and gentlemen, my name is Peter Sadusky. I'm the agent in charge.ท่านผู้มีเกียรติ,ผมชื่อ ปีเตอร์ซาดูสกี้ เป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้.
You know, Agent Sadusky, something I've noticed about fishing:คุณรู้ไม๊ เจ้าหน้าที่ซาดูสกี้, ผมสังเกตุว่าการตกปลา:
At st. Mary's hospital in sandusky, ohio.รพ.แมรี่ ที่แซนดัสกี้ ในโอไฮโอ
I am just some girl from Sandusky, Ohio, who you talked into helping out her country.ฉันเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจากซานดัสกี้, โอไฮโอ้ คนที่เธอขอให้ฉันทำเพื่อประเทศชาติ
Drove all night from Sandusky, Ohio.ขับรถมาทั้งคืน จากแซนดัสกี้ โอไฮโอ
Rented it this week to a girl from Sandusky, Ohio.เพิ่งมาเช่า มาจากแซนดัสกีรัฐโอไฮโอ

dusky ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昏暗[hūn àn, ㄏㄨㄣ ㄢˋ, 昏暗] dusky

dusky ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia)
イヌホシザメ[, inuhoshizame] (n) dusky smooth-hound (Mustelus canis, species of hound shark found in the Western Atlantic)
クロソラスズメダイ[, kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory
ダスキー・スパインフット;ダスキースパインフット[, dasuki-. supainfutto ; dasuki-supainfutto] (n) dusky spinefoot (Siganus luridus, species of rabbitfish from the Western Indian Ocean)
チモール文鳥[チモールぶんちょう, chimo-ru bunchou] (n) Timor dusky sparrow (Lonchura fuscata, Padda fuscata)
どす黒い[どすぐろい, dosuguroi] (adj-i) darkish; dusky
ドタブカ[, dotabuka] (n) dusky shark (Carcharhinus obscurus, species of reef-associated requiem shark)
ハナジロチョウチョウウオ[, hanajirochouchouuo] (n) black butterflyfish (Chaetodon flavirostris); dusky butterflyfish
ブルーアクシルクロミス[, buru-akushirukuromisu] (n) blue-axil chromis (Chromis caudalis); dusky puller
銀紙鯵;銀亀鯵;銀河目鯵[ぎんがめあじ;ギンガメアジ, gingameaji ; gingameaji] (n) (uk) bigeye trevally (Caranx sexfasciatus); bigeye jack; great trevally; six-banded trevally; dusky jack
パールクロミス;ダスキーテールクロミス[, pa-rukuromisu ; dasuki-te-rukuromisu] (n) duskytail chromis (Chromis pelloura)
小暗い[おぐらい;こぐらい, ogurai ; kogurai] (adj-i) dusky; dim; shady
暮色蒼然[ぼしょくそうぜん, boshokusouzen] (adj-t,adv-to) dusky; somber light of a gathering dusk
蒼茫[そうぼう, soubou] (adj-na,n) dusky; shadowy

dusky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำ[adj.] (dam) EN: black ; dark ; dusky FR: noir ; obscur ; noirâtre
ด้วงหนวดยาวอกหนามดำ[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Dusky Longhorn FR:
ขมุกขมัว[adj.] (khamukkhamū) EN: dim ; overcast ; dark ; hazy ; blurred ; indistinct ; dusky ; gloomy FR:
ค่างแว่นถิ่นใต้[n. exp.] (khāng waen ) EN: Dusky Langur ; Trachypithecus obscurus FR: Trachypithecus obscurus
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre ; somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
หมองมัว[adj.] (møngmūa) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky FR:
นกเดินดงอกลาย ; นกเดินดงอกลายดำ[n. exp.] (nok doēndon) EN: Dusky Thrush FR:
นกเค้าใหญ่สีคล้ำ[n. exp.] (nokkhao yai) EN: Dusky Eagle Owl FR: Grand-duc de Coromandel [m] ; Grand-duc sombre [m]
นกกระจิ๊ดสีคล้ำ[n. exp.] (nok krajit ) EN: Dusky Warbler FR: Pouillot brun [m] ; Pouillot sombre [m] ; Pouillot fuligineux [m]
นกนางแอ่นผาสีคล้ำ[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Dusky Crag-Martin FR: Hirondelle concolore [f]
นกพญาปากกว้างสีดำ[n. exp.] (nok phayāpā) EN: Dusky Broadbill FR: Eurylaime corydon [m] ; Eurylaime sombre [m]
พยับ[adj.] (phayap) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim FR: nuageux ; couvert
สาง[n.] (sāng) EN: dusky hours of the early morning ; dawn ; daybreak ; early morning FR: aube [f]
ปลาแมว[n.] (plā maēo) EN: Dusky-hairfin anchovy ; Setipinna melanochir FR: anchois [m] ; Setipinna melanochir

dusky ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ceylonschnäpper {m} [ornith.]Sri Lankan Dusky Blue Flycatcher
Borneobronzemännchen {n} [ornith.]Dusky Mannikin
Bronzeguan {m} [ornith.]Dusky-legged Guan
Chapmanbreitschnabel {m} [ornith.]Dusky-tailed Flatbill
düster; dunkel {adj} | düsterer; dunkler | am düstersten; am dunkelstendusky | duskier | duskiest
Dunkellaubsänger {m} [ornith.]Dusky Warbler (Phylloscopus fuscatus)
Naumanndrossel {f} [ornith.]Dusky Thrush (Turdus naumanni); Naumann's Thrush
Rostflügeldrossel {f} [ornith.]Dusky Thrush
Großfußhuhn {n} [ornith.]Dusky Scrub Fowl
Papuateichhuhn {n} [ornith.]Dusky Moorhen
Lavamöwe {f} [ornith.]Dusky Gull
Goodsontaube {f} [ornith.]Dusky Pigeon
Trauerturteltaube {f} [ornith.]Dusky Turtle Dove
Weißbürzellori {m} [ornith.]Dusky Lory
Veilchenpapagei {m} [ornith.]Dusky Parrot
Schweifkuckuck {m} [ornith.]Dusky Long-tailed Cuckoo
Koromandeluhu {m} [ornith.]Dusky Eagle Owl
Bergnachtschwalbe {f} [ornith.]Dusky Nightjar
Grünmusketier {n} [ornith.]Dusky Starfrontlet
Jacksonastrild {m} [ornith.]Dusky Crimson-wing
Salmonglanzvogel {m} [ornith.]Dusky-backed Jacamar
Weddellsittich {m} [ornith.]Dusky-headed Conure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dusky
Back to top