ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

taint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *taint*, -taint-

taint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
taint (vt.) ทำให้มีรอยเปื้อน Syn. spoil, infect, contaminate
taint (vt.) ทำให้ด่างพร้อย See also: ทำให้มีมลทิน Syn. deprave, debase
taint (vi.) มีมลทิน See also: เสื่อมเสียชื่อเสียง, มีจุดด่างพร้อย
taint (vi.) มีรอยเปื้อน
taint (n.) จุดด่างพร้อย See also: รอยมลทิน, จุดด่างพร้อย, ความเสื่อมเสีย
taint (n.) รอยเปื้อน See also: รอยด่าง
taint with (phrv.) ทำให้เสียด้วย See also: ทำให้ปนเปื้อนด้วย
tainted (adj.) ซึ่งไม่บริสุทธิ์ See also: ซึ่งมีมลทิน Syn. adulterated Ops. pure
English-Thai: HOPE Dictionary
taint(เทนทฺ) n.,vi.,vt. (ทำให้,กลายเป็น) รอยเปื้อน,จุดด่างพร้อย,รอยด่าง,มลทิน,ความเสื่อม, Syn. corrupt
English-Thai: Nontri Dictionary
taint(n) รอยเปื้อน,รอยด่าง,จุด,มลทิน,โรค
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tainter gateTainter gate, บานโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชัดเจน (n.) certainty See also: certitude, sureness, inevitability Syn. ความแน่ชัด Ops. ความผันผวน, ความไขว้เขว
ความเลอะเลือน (n.) uncertainty See also: shiftlessness, vagueness Syn. ความคลุมเครือ Ops. ความชัดแจ้ง, ความชัดเจน, ความแน่นอน
ความเลื่อนลอย (n.) uncertainty See also: shiftlessness, vagueness Syn. ความคลุมเครือ, ความเลอะเลือน Ops. ความชัดแจ้ง, ความชัดเจน, ความแน่นอน
ความแน่ชัด (n.) certainty See also: certitude, sureness, inevitability Syn. ความชัดเจน Ops. ความผันผวน, ความไขว้เขว
ความแน่นอน (n.) certainty See also: certitude, sureness, inevitability Syn. ความแน่ชัด, ความชัดเจน Ops. ความผันผวน, ความไขว้เขว
ความไม่เที่ยง (n.) uncertainty See also: dubiousity Ops. ความแน่นอน
ความไม่แน่นอน (n.) uncertainty See also: dubiousity Syn. ความไม่เที่ยง Ops. ความแน่นอน
ฐิติ (n.) certainty See also: steadiness, permanent Syn. ความแน่นอน
ฐิติ (n.) certainty See also: steadiness, permanent Syn. ความแน่นอน
ดีมิดี (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย
ดีไม่ดี (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย, ดีมิดี
ธรรมนิยาม (n.) the certainty of nature and of nature´s laws
อาจได้อาจเสีย (conj.) word indicating of uncertainty Syn. เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย, ดีมิดี
เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, ดีมิดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I knew for a certainty that his real name is Smithฉันทราบเป็นที่แน่นอนแล้วว่าชื่อจริงๆ ของเขาคือสมิธ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, cheese dick... why don't you quit being such a fucking taint licker, and get me another slushee.เฮ้ๆๆ นายจู๋เหี่ยว เธอไปทำให้ฉันเหมือนมีมลทิน อยากให้ฉันดูเหมือนคุณโสหรือไง
Look. Let's not taint the beauty of the story.ผมหมายความว่า เราควรจะปล่อยให้เรื่องมันสวยงาม ตามแบบฉบับของมันสิ
Let's not taint the beauty of an anonymous story.เรื่องราวมันจะสวยงามในตัวของมันเอง
I do not wish to taint the celebrationข้าไม่อยากทำให้ งานฉลองต้องมาสะดุด
Such a thing would ruin my husband, and taint my father's name.สิ่งนั้นจะทำลายสามีของข้า และชื่อของพ่อข้ามัวหมอง
Is that moreau doesn't want to taint the election.เพราะมัวโรไม่ต้องการ ให้การเลือกตั้งมีมลทิน
Well, then you also know I'm not going to taint my company's reputation by giving Myra credit.ดังนั้นคุณควรรู้ว่าฉันจะไม่ ทำให้ชื่อเสียงบริษัทเสียหาย โดยการยกย่องไมร่า
Association with the name of Crassus will only serve to further taint my own.ที่มีชื่อของ Crassus ได้รับ เพียงเพื่อทำให้เสื่อมเสียของตัวเอง
Father Thompson believed that you could wash that taint away and restore their humanity.คุณพ่อทอมป์สันเชื่อว่า คุณสามารถที่จะชำระล้างความต่ำช้าเลวทรามออกไป เเล้วนำพาความเป็นมนุษย์กลับคืนมาอีกครั้ง
Now, I'll drive the tainted car. Jules, you ride with me.ตอนนี้ฉันจะขับรถเสีย จูลส์คุณนั่งอยู่กับฉัน
You meant, I suppose, that you and I, and Mary and Kitty, have been tainted by association.ฉันเข้าใจว่าเธอหมายความว่า เธอและฉัน และแมรี่ และคิตตี้จะมีมลทินในความสัมพันธ์นี้
You're gonna come up with the fact that there are two certainties in life. One: Don't do that.นายจะได้คิดว่าในชีวิตมี 2 อย่าง ที่แน่นอนที่สุด 1 อย่าทำอย่างนี้

taint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毫无疑问[háo wú yí wèn, ㄏㄠˊ ˊ ㄧˊ ㄨㄣˋ, 毫无疑问 / 毫無疑問] certainty; without a doubt
把握[bǎ wò, ㄅㄚˇ ㄨㄛˋ, 把握] grasp; seize; hold; assurance; certainty
不确定性原理[bù què dìng xìng yuán lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, 不确定性原理 / 不確定性原理] Heisenberg's uncertainty principle (1927)
江山[jiāng shān, ㄐㄧㄤ ㄕㄢ, 江山] rivers and mountaints; landscape; country
污点[wū diǎn, ㄉㄧㄢˇ, 污点 / 污點] stain; taint
[hài, ㄏㄞˋ, 餀] tainted food
不确定[bù què dìng, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 不确定 / 不確定] uncertain; uncertainty

taint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
データインテンシブ[, de-taintenshibu] (n) {comp} data intensive
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted
やら[, yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P)
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear
不定[ふじょう(P);ふてい, fujou (P); futei] (adj-na,n,adj-no) uncertainty; insecurity; inconstancy; indefinite; undecided; (P)
不透明感[ふとうめいかん, futoumeikan] (n) sense of uncertainty; lack of clarity; indecisiveness
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] (n) {comp} fiber distributed data interface; FDDI
天罰覿面[てんばつてきめん, tenbatsutekimen] (n) the certainty of divine punishment; Swift is Heaven's vengeance
生活不安[せいかつふあん, seikatsufuan] (n) worry (uncertainty, uneasiness, insecurity) about one's life (future)
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P)
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust
確実[かくじつ, kakujitsu] (adj-na,n) certainty; reliability; soundness; (P)
確実度[かくじつど, kakujitsudo] (n) certainty
確実性[かくじつせい, kakujitsusei] (n) certainty
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] (n) {comp} certainty factor
老少不定[ろうしょうふてい;ろうしょうふじょう, roushoufutei ; roushoufujou] (n) Death comes to old and young alike; uncertainty of life
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データインタフェース[でーたいんたふぇーす, de-taintafe-su] data interface
データインテンシブ[でーたいんてんしぶ, de-taintenshibu] data intensive
テイント[ていんと, teinto] tainted
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI
確実度[かくじつど, kakujitsudo] certainty
確実性[かくじつせい, kakujitsusei] certainty
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor

taint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตำหนิ[n.] (tamni) EN: flaw ; blemish ; defect ; blot ; taint FR: défaut [f]
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful FR: taré
แฮะ[interj.] (hae) EN: Eeh! (uncertainty) ; Indeed! ; Totally! ; Really! FR: Euh ! (incertitude)
กังขา[n.] (kangkhā) EN: doubt ; uncertainty ; skepticism FR: doute [m]
ความไม่แน่ใจ[n. exp.] (khwām mai n) EN: uncertainty ; uncertainties [pl] FR:
ความไม่แน่นอน[n. exp.] (khwām mai n) EN: incertainty FR: incertitude [f]
ความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น[n. exp.] (khwām mai n) EN: market incertainty FR: incertitude des marchés [f]
ความแน่นอน[n.] (khwām naēnø) EN: certainty FR: certitude [f]
หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนแบร์ก[n. exp.] (lak khwām m) EN: Heisenberg uncertainty principle ; uncertainty principle FR: principe d'incertitude de Heisenberg [m] ; principe d'incertitude [m] ; principe d'indétermination [m]
มีมลทิน[adj.] (mī monthin) EN: tainted FR:
มัวหมอง[adj.] (mūamøng) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud FR: sali ; terni
เน่า[adj.] (nao) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
นิยาม[n.] (niyām) EN: law of nature ; norm ; certainty ; fixed method ; regular order ; state of certainty ; the five orders of processes which operate in the physical and mental realms ; natural and regular orders governing all things FR:
นิยมนิยาย[n.] (niyomniyāi) EN: certainty FR:
เป็นรอยเปื้อน[adj.] (pen røi peū) EN: tainted FR:
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted FR: propre ; net
ธรรมนิยาม[n.] (thammaniyām) EN: the certainty of nature and of nature' s laws ; order of the norm ; law of the Dhamma ; certainty of causes and effects ; orderliness of causes and effects ; general law of cause and effect FR:
ฐิติ[n.] (thiti) EN: certainty FR:
ยอดเขา[n.] (yøtkhao) EN: mountaintop ; top of the mountain ; peak ; mountain peak ; crest FR: sommet montagneux [m] ; sommet [m] ; mont [m] ; pic [m] ; aiguille [f] ; point culminant [m] ; cime [f] ; faîte [m]

taint ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unschärferelation {f}uncertainty relation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า taint
Back to top