ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tarnish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tarnish*, -tarnish-

tarnish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tarnish (vt.) ทำให้ไม่แวววาว (เช่น มีสนิมเกาะ) See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. sully Ops. brighten
tarnish (vt.) ทำให้เสื่อมเสีย See also: ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียชื่อเสียง Syn. blemish, soil
tarnish (n.) ความไม่แวววาว See also: ความดำคล้ำ, ความสกปรก, ความเปรอะเปื้อน
tarnish (n.) ความเสื่อมเสีย See also: ความมัวหมอง
tarnishable (adj.) ซึ่งไม่แวววาว See also: คล้ำ, เปรอะเปื้อน
tarnishable (adj.) ซึ่งเสื่อมเสีย See also: มีมลทิน, ชื่อเสียงหมอง
English-Thai: HOPE Dictionary
tarnish(ทาร์'นิช) vt. (ทำให้) (กลายเป็น) (ความ) มัวหมอง,เศร้าหมอง,คล้ำ,เปรอะเปื้อน,เสื่อมเสีย n. ความมัวหมอง,สีคล้ำ,รอยด่าง,รอยด่างพร้อย,จุดด่างดำ,มลทิน., See also: tarnishable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
tarnish(vt) ทำให้มัวหมอง,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มัวหมอง (v.) be tarnished See also: be blemished Syn. หมอง
ไม่สดใส (v.) be tarnished See also: be blemished Syn. หมอง, มัวหมอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I shall not tarnish the Iga name.ข้าจะไม่ทำให้ เสียชื่อเสียงของ อิกะ แน่นอน
This may tarnish the image of the national security office, and if that is the case, we will all be found guilty.นี่อาจเป็นภาพที่เสื่อมเสียขององค์กร และถ้าแบบนี้ พวกเราทุกคนจะมีความผิด
But you convinced him that it would tarnish his career.แต่คุณกล่อมเขา มันจะกระทบอาชีพเขา
You really expect me to tarnish the high five for that?คุณจะให้ผมไฮไฟว์กับมุขเสื่อมๆนั่น จริงดิ?
You could have elevated the dunphy name, but instead, you chose to tarnish it, so, congratulations, ladies, you brought this family to a new low.You could have elevated the dunphy name, but instead, you chose to tarnish it, งั้น ยินดีด้วยนะสาวๆ You brought this family to a new low.
He's got some major sponsor on the hook and doesn't want anyone in the pool who might tarnish the team's image.และไม่ต้องการใครก็ตามที่อยู่ในสระ ที่เป็นคนทำให้ภาพลักษณ์ของทีมเสื่อมเสีย
I know how scary a failing grade can be, but this one dead yam won't tarnish your record.ฉันรู้ว่าการได้ F มันน่ากลัวขนาดไหน มันเทศที่ตายแล้วไม่ทำให้ประวัติคุณด่างพร้อย
What will tarnish it is lying to your class, to your teacher, and to me.แต่สิ่งที่จะทำให้มันด่างพร้อย คือการที่คุณโกหกชั้นเรียนของคุณ โกหกครู และโกหกฉัน
If he thinks you shouldn't see in the box, well, you don't want to find something that would tarnish your memories of Mike.ถ้าเขาว่าแม่ไม่ควรจะเห็นอะไรที่อยู่ในกล่อง แม่คงไม่อยากเจออะไรที่ ทำลายความทรงจำดีๆเกี่ยวกับไมค์
I mean, I-I guess it's my job to somehow tarnish you in the eyes of the court, but, uh...ในสายตาของศาล แต่... - ขอผมเช็คโน้ตหน่อย
I'm not gonna tarnish the integrity of the Navy over one crooked sailor.ฉันไม่ gonna ทำให้เสื่อมเสียความสมบูรณ ของกองทัพเรือกว่ากะลาสีคดเคี้ยวหนึ่ง.
I want you to know that the last thing I would do, the very last thing, is tarnish a story I have cherished.ผมแค่อยากให้คุณรู้ว่า นั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมจะทำ สิ่งสุดท้ายจริงๆ

tarnish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
污衊[wū miè, ㄇㄧㄝˋ, 污衊] slander; smear; tarnish

tarnish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
位牌を汚す[いはいをけがす, ihaiwokegasu] (exp,v5s) to disgrace one's ancestors; to tarnish the honour of one's ancestors
曇らす[くもらす, kumorasu] (v5s,vt) to encloud; to make dim; to make dull; to tarnish; to obscure; to darken; to muffle

tarnish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปดเปื้อน[v.] (paētpeūoen) EN: sully ; soil ; smear ; be soiled ; be sullied ; smirch ; tarnish ; contaminate ; stain FR:
เปลืองตัว[v. exp.] (pleūang tūa) EN: be injurious to oneself ; smear one's reputation ; tarnish /sully one's reputation ; soil one's hand FR: ternir sa réputation
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: discredit ; tarnish ; damage FR: ternir ; discréditer ; saper (fig.)
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald FR:
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre ; somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
มีมลทิน[v.] (mī monthin) EN: have a bad record ; have a tarnished reputation ; have a black mark against one's name FR: avoir une mauvaise réputation
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sullied ; sombre ; glomy ; sad ; clouded FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste ; souillé ; sali
มัวหมอง[adj.] (mūamøng) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud FR: sali ; terni
เปรอะเปื้อน[adj.] (proepeūoen) EN: stained ; blot ; spotted ; soiled ; tarnished FR: sale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tarnish
Back to top