ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exhaust

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exhaust*, -exhaust-

exhaust ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exhaust (n.) การปล่อยควันเสีย See also: การปล่อยไอเสีย, ควันพิษ
exhaust (vt.) ใช้หมด See also: หมดเกลี้ยง, ไม่มีเหลือ Syn. consume, deplete, use up
exhaust (vt.) ทำให้หมดแรง See also: ทำให้หมดกำลัง, ทำให้เหนื่อยอ่อน Syn. debilitate, fatigue, wear out
exhaust (vt.) ปล่อยควันเสีย
exhaust pipe (n.) ท่อไอเสีย Syn. tailpipe
exhausted (adj.) ซึ่งใช้หมดสิ้น See also: ซึ่งหมดเกลี้ยง, ซึ่งไม่มีเหลือ Syn. consumed, depleted, used up
exhausted (adj.) เหน็ดเหนื่อย See also: หมดเรี่ยวแรง, เพลีย, อ่อนแรง, อ่อนล้า, อ่อนระโหย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, เหนื่อย Syn. fatigued, spent, tired out
exhaustedly (adv.) อย่างเหน็ดเหนื่อย See also: อย่างเหนื่อยอ่อน Syn. tiredly
exhausting (adj.) เหนื่อยมาก See also: ต้องใช้แรงมาก Syn. onerous
exhausting (adj.) เหนื่อยมาก See also: ทรหด Syn. tiring, fatiguing
exhaustion (n.) ความเหนื่อยอ่อน See also: ความอ่อนเพลีย, การสิ้นสภาพ, การหมดแรง, การใช้กำลังหมด Syn. fatigue, lasstitude, weariness
exhaustive (adj.) ละเอียดถี่ถ้วน Syn. thorough
exhaustively (adv.) อย่างละเอียดถี่ถ้วน
English-Thai: HOPE Dictionary
exhaust(เอกซอสทฺ') vt. ใช้หมด,ทำให้หมด,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย. vi. ผ่านพ้น,หลบหนี., See also: exhaustion n. -exhauster,exhaustibility n. exhaustible adj. exhaustibility n., Syn. wear out
exhaustive(เอคซอส'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หมด,หมดกำลัง,หมดจด,ละเอียดถ้วนทั่ว,ทอนกำลัง., See also: exhaustiveeness n., Syn. thorough,
English-Thai: Nontri Dictionary
exhaust(vt) ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย,ใช้หมด
exhaustion(n) การใช้หมด,ความหมดแรง,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย
exhaustive(adj) ทอนกำลัง,หมดแรง,หมดจด,หมดสิ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exhaust airลมถ่ายออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaustionการหมดแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhaust ไอเสีย ก๊าซที่ปล่อยระบายออกจากแหล่งกำเนิด โดยเฉพาะยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิส [สิ่งแวดล้อม]
Exhaustionหมดแรง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว่างเปล่า (v.) exhaust See also: use up Syn. หมด, ล่มจม, หมดสิ้น
สูญสิ้น (v.) exhaust See also: use up Syn. หมด, ว่างเปล่า, ล่มจม, หมดสิ้น
ไอเสีย (n.) exhaust Syn. ควันพิษ
หมดอำนาจ (v.) exhaust one´s power See also: lose power/influence Ops. มีอำนาจ
ท่อไอเสีย (n.) exhaust pipe
แป๊บ (n.) exhaust pipe See also: pipe Syn. ท่อไอเสีย
แผละ (adv.) exhaustedly See also: weaken squat oneself down, limberly (descriptive of manner of sitting)
ความอ่อนเพลีย (n.) exhaustion See also: weakness, debility, weariness, tiredness
ระโหย (v.) be exhausted See also: be debilitated, be weakened, be tired, enfeebled (as by hunger or illness) Syn. ระโหยโรยแรง, อิดโรย
ระโหยโรยแรง (v.) be exhausted See also: be debilitated, be weakened, be tired, enfeebled (as by hunger or illness) Syn. อิดโรย
ล้า (v.) be exhausted See also: be tired, be fatigued, be weary, be worn out Syn. อ่อนล้า, เหนื่อยล้า, เหนื่อยอ่อน
สิ้นเรี่ยวแรง (v.) be exhausted See also: be worn out Syn. หมดแรง, อ่อนแรง Ops. กระปรี้กระเปร่า
สิ้นแรง (v.) be exhausted See also: be worn out Syn. หมดแรง, อ่อนแรง, สิ้นเรี่ยวแรง Ops. กระปรี้กระเปร่า
หมดแรง (v.) be exhausted See also: be worn out Syn. อ่อนแรง, สิ้นเรี่ยวแรง Ops. กระปรี้กระเปร่า
อ่อนระโหยโรยแรง (v.) be exhausted See also: weaken, be weary, fatigue Syn. อ่อนเพลีย, เพลีย, อ่อนล้า, อ่อนแรง
อ่อนล้า (v.) be exhausted See also: be weary Syn. เหนื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, เพลีย
อ่อนเปลี้ย (v.) be exhausted See also: be tired, be listless, be weak, be fatigued, be knackered Syn. กะปลกกะเปลี้ย Ops. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง (v.) be exhausted See also: weaken, be weary, fatigue Syn. อ่อนเพลีย, อ่อนระโหยโรยแรง, เพลีย, อ่อนล้า, อ่อนแรง
อาบเหงื่อต่างน้ำ (adv.) very hard and exhausted
อิดโรย (v.) be exhausted See also: be tired, be weary, be worn out Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You really exhaust me, François.เธอทำฉันเพลียจริงๆ ฟรองซัว
Without that control, they would exhaust the food supply... in a matter of months.ถ้าคุมไม่ได้... มันจะกินเสบียงอาหารหมด ในเวลาไม่กี่เดือน
Sit down. You'll exhaust yourself.ใจเย็นเถอะ ลูกกำลังจะประสาทนะ
What stood out for me was that most death penalty cases take ten years to exhaust all appeals.ผมขลุกกับคดีฆ่าคนตาย มาหลายต่อหลายคดี 441 00: 30: 11,980
This beast's got 500 horsepower and a Borla exhaust system.มันมี 500 แรงม้า และระบบไอเสียโบลร่า
The fuel will still be pumped in at a high pressure and it'll burn in the chamber create the same exhaust gases as the high-grade rocket fuel.เชื้อเพลิงจะยังคงถูกสูบ ด้วยความดันสูง... ...แล้วไปเผาผลาญอยู่ภายใน... ...สร้างสิ่งที่เหมือนไอเสีย ให้เป็นเชื้อเพลิงของจรวดชั้นดี
See the rag on the end? That's how you seal a tube into the exhaust of a running car.เห็นเศษผ้าตรงปลายท่อมั้ยล่ะ เอาไว้ซีลท่อ
Prints should tell us who put the other end in the exhaust pipe.รอยนิ้วมือคงบอกได้ว่าใครเป็นคนสอดปลายอีกด้าน เข้าไปในท่อไอเสียรถ
There was a piece of tubing we found that pumped exhaust into your SUV.เราพบชิ้นส่วนท่อ ที่ส่งควันจากท่อไอเสียเข้า SUV ของเธอ
Something has got the exhaust vent plugged up from the outside.คงมีอะไรติดอยู่ที่ท่อ จากด้านนอกน่ะ
[Why do you exhaust yourself like this? ][ทำไมเธอถึงชอบทำตัวแบบนี้]
And you exhaust your money the same way.และทำไมคุณถึงจ่ายเงินให้กับฉันที่ชอบทำแบบนี้ล่ะ

exhaust ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排放[pái fàng, ㄆㄞˊ ㄈㄤˋ, 排放] discharge; exhaust (gas etc)
排气管[pái qì guǎn, ㄆㄞˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ, 排气管 / 排氣管] exhaust pipe
排风口[pái fēng kǒu, ㄆㄞˊ ㄈㄥ ㄎㄡˇ, 排风口 / 排風口] exhaust vent
穷竭法[qióng jié fǎ, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄚˇ, 穷竭法 / 窮竭法] Archimedes' method of exhaustion (an early form of integral calculus)
狼狈不堪[láng bèi bù kān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, 狼狈不堪 / 狼狽不堪] battered and exhausted; stuck in a dilemma
疲惫[pí bèi, ㄆㄧˊ ㄅㄟˋ, 疲惫 / 疲憊] beaten; exhausted; tired
[sī, ㄙ, 澌] drain dry; to exhaust
[gù, ㄍㄨˋ, 凅] dried up; dry; exhausted, tired
民穷财尽[mín qióng cái jìn, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ, 民穷财尽 / 民窮財盡] the people are empoverished, their means exhausted (成语 saw); to drive the nation to bankcrupcy
不穷[bù qióng, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, 不穷 / 不窮] endless; boundless; inexhaustible
无穷[wú qióng, ˊ ㄑㄩㄥˊ, 无穷 / 無窮] endless; boundless; inexhaustible
[dān, ㄉㄢ, 殚 / 殫] entirely; to exhaust
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 罄] entirely; exhausted; stern
[dān, ㄉㄢ, 勯] exhausted
周延[zhōu yán, ㄓㄡ ㄧㄢˊ, 周延] exhaustive; distributed (logic: applies to every instance)
[bèi, ㄅㄟˋ, 惫 / 憊] exhausted
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 穷 / 窮] exhausted; poor
穷饿[qióng è, ㄑㄩㄥˊ ㄜˋ, 穷饿 / 窮餓] exhausted and hungry
竭尽[jié jìn, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ, 竭尽 / 竭盡] exhaustion
虚脱[xū tuō, ㄒㄩ ㄊㄨㄛ, 虚脱 / 虛脫] exhaustion; collapse from dehydration
详尽无遗[xiáng jìn wú yí, ㄒㄧㄤˊ ㄐㄧㄣˋ ˊ ㄧˊ, 详尽无遗 / 詳盡無遺] exhaustive; thorough
精疲力尽[jīng pí lì jìn, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, 精疲力尽 / 精疲力盡] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
精疲力竭[jīng pí lì jié, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 精疲力竭] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
详尽[xiáng jìn, ㄒㄧㄤˊ ㄐㄧㄣˋ, 详尽 / 詳盡] thorough and detailed; exhaustive; the tedious details in full
枯竭[kū jié, ㄎㄨ ㄐㄧㄝˊ, 枯竭] used up; dried up; exhausted (of resources)
以逸待劳[yǐ yì dài láo, ㄧˇ ㄧˋ ㄉㄞˋ ㄌㄠˊ, 以逸待劳] wait at one's ease for the exhausted enemy
废气[fèi qì, ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ, 废气 / 廢氣] waste (exhaust) gas; steam

exhaust ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキゾーストパイプ[, ekizo-sutopaipu] (n) exhaust pipe
エキパイ[, ekipai] (n) (abbr) exhaust pipe
エキマニ[, ekimani] (n) (abbr) exhaust manifold
売り尽くす;売り尽す[うりつくす, uritsukusu] (v5s,vt) to sell out; to exhaust one's stock
尽かす[つかす, tsukasu] (v5s,vt) (1) to use completely; to use up; to exhaust; (2) (See 愛想を尽かす) to exhaust somebody's civility; to give up (on someone)
排気管[はいきかん, haikikan] (n) exhaust pipe
涸らす[からす, karasu] (v5s,vt) to dry up; to exhaust
鉛公害[なまりこうがい, namarikougai] (n) pollution caused by lead exhaust
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P)
くたばる[, kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P)
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P)
でれっと[, deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning
ばてる[, bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P)
へたばる[, hetabaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out
へたる[, hetaru] (v5r) (See へたばる,尻餅) to fall on one's backside; to be exhausted; to lose strength; to lose one's abilities
へとへと[, hetoheto] (adj-na,n,adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P)
へばる[, hebaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb
やら[, yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P)
使い切る;使いきる;遣い切る[つかいきる, tsukaikiru] (v5r,vt) to use up; to exhaust; to wear out
全数[ぜんすう, zensuu] (n,adj-no) (1) whole number; all; (2) total; complete; exhaustive; 100% (inspection, search, etc.); (3) (See 二倍体) diploid
切れ[ぎれ, gire] (n-suf) (See 時間切れ) completely using up ...; running out of ...; exhausting ...
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
困じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (1) (See 困ずる・こうずる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困ずる・こうずる・2) to become exhausted
困ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vi) (1) (See 困じる・こうじる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困じる・こうじる・2) to become exhausted
困憊[こんぱい, konpai] (n,vs) exhaustion; fatigue
学を窮める[がくをきわめる, gakuwokiwameru] (exp,v1) to study exhaustively
尽きる(P);竭きる(oK)[つきる, tsukiru] (v1,vi) to be used up; to be run out; to be exhausted; to be consumed; to come to an end; (P)
尽くす[つくす, tsukusu] (v5s) (1) to exhaust; to run out; (2) to devote; to serve (a person); to befriend; (aux-v) (3) to do to exhaustion; (P)
憔悴[しょうすい, shousui] (n,vs) (1) emaciation; haggardness; wasting away; (2) exhaustion; tiredness
懇切[こんせつ, konsetsu] (adj-na,n) kindness; cordiality; exhaustiveness; (P)
果てる[はてる, hateru] (v1,vi) (1) to end; to be finished; to be exhausted; to die; to perish; (suf) (2) indicates an extreme has been reached; (P)
枯渇(P);涸渇[こかつ, kokatsu] (n,vs) drying up; becoming exhausted; running dry; starvation; (P)
死脈[しみゃく, shimyaku] (n) weakening pulse; exhausted (mining) vein
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour
消耗[しょうもう(P);しょうこう, shoumou (P); shoukou] (n,vs) exhaustion; consumption; waste; dissipation; (P)
消耗的[しょうこうてき, shoukouteki] (adj-na) exhaustive
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
懇切[こんせつ, konsetsu] Thai: ลักษณะที่ละเอียดประณีตเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย English: exhaustiveness

exhaust ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอเสีย[n.] (aisīa) EN: exhaust gas FR: gaz d'échappement [m]
ควันดำ[n. exp.] (khwan dam) EN: black smoke ; smoky exhaust FR: fumée noire [f]
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out (of) FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมดอำนาจ[v.] (mot-amnāt) EN: exhaust one's power FR:
หมดวาสนาบารมี[v.] (motwātsanāb) EN: exhaust one's power FR:
แป๊บ[n.] (paep) EN: pipe ; water pipe ; exhaust pipe FR: tube [m] ; tuyau [m] ; conduit [m]
สูญสิ้น[v.] (sūnsin) EN: exhaust FR:
ท่อไอเสีย[n.] (thø-aisīa) EN: exhaust pipe ; tailpipe (Am.) FR: pot d'échappement [m] : tuyau d'échappement [m]
เฮ้อ[X] (hoē) EN: [sound expressing exhaustion, relief, boredom or dissatisfaction] FR:
โหย[v.] (hōi) EN: be fatigued ; be exhausted ; be played out ; be worn FR:
อิด[v.] (it) EN: be tired ; be fatigued ; be exhausted FR:
อิดโรย[v.] (itrøi) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded FR: être fatigué
อิดโรย[adj.] (itrøi) EN: tired ; weary ; exhausted ; fatigued ; drained ; worn out FR: courbatu ; courbaturé ; las ; défait
อิดโรย[adv.] (itrøi) EN: wearily ; exhaustedly FR:
การพิสูจน์โดยแจงกรณี[n. exp.] (kān phisūt ) EN: proof by exhaustion ; proof by cases FR:
กะปลกกะเปลี้ย[adj.] (kaplokkaplī) EN: tired ; feeble ; weary ; exhausted FR: fatigué
ไขลาน[v.] (khailān) EN: be exhausted FR: être au bout du rouleau
คระโหย[v.] (khrahōi) EN: be weary ; be exhausted FR:
ครอบคลุม[adj.] (khrøpkhlum) EN: all-inclusive ; exhaustive ; comprehensive ; blanket FR: exhaustif
ความเหนื่อย[n.] (khwām neūay) EN: tiredness ; exhaustion ; wearifulness ; fatigue FR: fatigue [f] ; lassitude [f]
ความอ่อนเพลีย[n.] (khwām ønphl) EN: exhaustion ; extreme fatigue FR: épuisement [m] ; faiblesse [f] ; fatigue extrême [f]
กระอิด[adj.] (kra-it) EN: exhausted ; weary FR:
กระแสะ[adj.] (krasae) EN: exhausted ; very fatigued FR: exténué
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent FR:
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: tired out ; exhausted ; weary ; dispirited ; sick FR: déprimé ; abattu ; découragé ; las (litt.)
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlaø) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive ; paying attention to details ; neat FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé
ไม่หมดสิ้น[adj.] (mai mot sin) EN: non-exhausting FR:
เมื่อย[v.] (meūay) EN: be tired out ; be exhausted ; feel stiff ; be tired FR: être courbatu ; être courbaturé ; être exténué ; être brisé de fatigue ; être moulu (fam.)
มิลาต[adj.] (milāt) EN: withered ; exhausted FR:
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly FR: entièrement ; complètement ; totalement
หมดไฟ[adj.] (mot fai) EN: exhausted FR:
หมดแรง[adj.] (mot raēng) EN: exhausted ; worn out ; spent FR: exténué ; sans force ; sans énergie ; épuisé ; affaibli
หมดแรงข้าวต้ม[adj.] (motraēngkhā) EN: exhausted ; worn out ; spent FR: exténué ; sans force ; sans énergie ; épuisé ; affaibli
เหน็ดเหนื่อย[adj.] (netneūay) EN: tired ; exhausted FR: exténué ; fourbu
เหนื่อย[v.] (neūay) EN: be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted ; be weary FR: être fatigué ; être apathique ; être las ; être usé
เหนื่อย[adj.] (neūay) EN: tired ; exhausted FR: fatigué ; las
เหนื่อยล้า[v.] (neūay-lā) EN: be weary ; be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted FR: être fatigué
เหนื่อยมาก[adj.] (neūay māk) EN: exhausted ; dog-tired ; very tired ; extremely tired FR: très fatigué ; épuisé ; claqué ; crevé ; sur les genoux
เหนื่อยสุดกำลัง[X] (neūay sut k) EN: exhausted ; very tired FR: très fatigué, épuisé (santé)

exhaust ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwärme {f}waste heat; exhaust heat
Gehäuse-Abdampfteil {n}casing exhaust
Abgasanalyse {f}flue analysis; analysis of exhaust gases
Fortluft {f}outgoing exhaust air
Auslassventil {n}outlet valve; exhaust valve
Prozess-Absaugesystem {n} [techn.]process exhaust system
Prozessabluft {f}process exhaust air
Prozessfortluft {f}process exhaust air
Magnetventil-Fortluftklappe {f} [techn.]solenoid valve exhaust air damper
Lösungsmittelabluftsystem {n}solvent exhaust system
Abdampf {m}exhaust steam
Abdampfquerschnitt {m}exhaust steam cross section
Abgasmessgeräte {pl}exhaust gas measuring equipment
Raubbau {m}careless working; unconsidered exhaustion
Abgasrückführung {f}exhaust gas recycling
Abgaskühler {m}exhaust gas cooler
Abluftklappe {f}exhaust air damper
Abgas {n} | schädliche Abgaseexhaust gas; waste gas | noxious fumes
Abgasdruck {m}exhaust gas pressure
Abgasemission {f}exhaust gas emission
Abgasgegendruck {m}exhaust gas back pressure
Abgashaube {f}exhaust hood
Abgaskamin {m}exhaust gas stack
Abgaskatalysator {m}exhaust gas catalytic converter
Abgassicherungstemperatur {f}exhaust gas safety temperature
Abgasstrang {m}exhaust gas system
abgespannt {adj} | abgespannter | am abgespanntestenexhausted | more exhausted | most exhausted
Schadstoffausstoß {m}exhaust emission
schadstoffarm {adj}low in harmful substances; clean-exhaust
unerschöpflich {adj} | unerschöpflicher | am unerschöpflichsteninexhaustible | more inexhaustible | most inexhaustible
Auspuffkrümmer {m} [auto]exhaust manifold
strapaziös {adj} | äußerst strapaziöswearing; tiring; exhaustive | grueling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exhaust
Back to top