ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discolor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discolor*, -discolor-

discolor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discolor (vt.) ทำให้เปลี่ยนสี See also: ทำให้สีซีด, ทำให้สีตก Syn. decolorize, tarnish
discolor (vi.) เปลี่ยนสี See also: สีซีด, สีตก Syn. stain, smear, fade
discoloration (n.) สีตก
discolored (adj.) ซึ่งเปลี่ยนสี See also: ซึ่งทำให้สีตก
English-Thai: HOPE Dictionary
discolor(ดิสคัล'เลอะ) vt. ทำให้เปลี่ยนสี,ทำให้สีซีด,ทำให้สีตก. vi. สีซีด,สีตก,เปลี่ยนสี, See also: discolorationมdiscolouration n.
English-Thai: Nontri Dictionary
discoloration(n) การทำเปื้อน,การเปลี่ยนสี,การทำให้สีตก,การทำให้สีด่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
discolorousมีสีต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discolorทำให้สีอ่อนลง [การแพทย์]
Discolorationตาเปลี่ยนสี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดำๆ ด่างๆ (adj.) discolored See also: stained, faded, spotted, dirty Syn. กระดำกระด่าง
ดำๆ ด่างๆ (v.) be discolored See also: be stained, be faded, be spotted, be dirty Syn. กระดำกระด่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, her discoloration could easily be interpreted as an allergic reaction or a mild form of hives.หน้าเธอเรืองแสง เพราะแพ้เครื่องสำอางมากกว่า
It's all discolored right there.ตรงนั้นสีเพี้ยนเพียบเลย
What concerns me more, is this discoloration.สิ่งที่ทำให้ผมเป็นห่วงก็คือเรื่องรอยช้ำที่ผิวหนัง
They're discolored, threadbare and reek of industrial bleach.สีมันซีดหมดแล้ว แล้วกลิ่นก็เหมือนพวกโรงงาน
Just get an E.R.C.P. To find the exact cause of this man's discoloration.แค่ไปทำ ERP เพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของสีที่ผิดปกติไป
Check out the discoloration.ใหญ่กว่าเดิม ดูที่สีตกนี่ซิ
But you see the slight discoloration here?แต่คุณสังเกตุเห็น การเปลี่ยนสีจางๆ ตรงนี้มั้ย?
There are any number of reasons for this discoloration of the blood least likely of which is hydrocyanic...มีเหตุผลตั้งเยอะแยะ\ สำหรับทำให้เลือดเป็นพิษ ซึ่งดันบังเอิญ\ ไปคล้ายกับไฮโดรไซยานิค
Listen, your veins are very discolored.ฟังนะเส้นเลือดใหญ่นายกำลังแย่
...staining, discolorations....เป็นริ้วรอย, สีถลอก
Based on the crazing and discoloration, I'd say it's at least a hundred years old.ดูจากรอยร้าวและสี ผมว่าอายุอย่างน้อย 100 ปี
So I combed the area for weeks, until I found some discolored vegetation.ดังนั้นฉันเลยค้นหาในพื้นที่อย่างละเอียด เป็นอาทิตย์ จนฉันพบพันธุ์ไม้มีสีไม่เสมอกันบางชนิด

discolor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
白茶ける[しらちゃける, shirachakeru] (v1,vi) to fade; to discolour; to discolor
他色[たしょく, tashoku] (n) discolouration of a mineral due to impurities (discoloration)
仮色[かしょく, kashoku] (n) (See 他色) discolouration of a mineral due to impurities (discoloration)
[はく, haku] (n) coming off; peeling off; being worn off; faded; discolored; discoloured
剥げる[はげる, hageru] (v1,vi) to come off; to be worn off; to fade; to discolor; to discolour; (P)
変色[へんしょく, henshoku] (n,vs,adj-no) change of color; change of colour; fading; discoloration; discolouration
褪せる[あせる, aseru] (v1,vi) to fade; to discolor; to discolour; (P)
褪める[さめる, sameru] (v1,vi) to fade; to lose colour (color); to discolour (discolor)
赤茶ける[あかちゃける, akachakeru] (v1,vi) to turn reddish-brown; to turn rufous; to become discolored; to become discoloured

discolor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มะริด[n.] (marit) EN: Diospyros discolor FR: Diospyros discolor
พวงไข่มุก[n. exp.] (phūang khai) EN: Gaultheria discolor FR: Gaultheria discolor
โตมา[n.] (tōmā) EN: Diospyros discolor FR: Diospyros discolor
ว่านน้ำทอง[n. exp.] (wānnām thøn) EN: Ludisia discolor FR: Ludisia discolor
หญ้าคางเลือยดอกใหญ่[n. exp.] (yā khāng le) EN: Scutellaria discolor FR: Scutellaria discolor
นกเปลือกไม้[n. exp.] (nok pleūak ) EN: Brown-throated Treecreeper ; Sikkim Treecreeper FR: Grimpereau discolore [m] ; Grimpereau à gorge brune [m] ; Grimpereau varié [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discolor
Back to top