ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

umbrage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *umbrage*, -umbrage-

umbrage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
umbrage (n.) ความรู้สึกไม่พึงใจ See also: ความขุ่นเคือง Syn. pique, grudge, resentment
umbrage (n.) ร่ม (เช่น ร่มไม้) See also: ร่มเงา Syn. shade, shadow
umbrageous (adj.) ที่เป็นร่มเงา See also: ที่ร่มครึ้ม Syn. shady, shadowy Ops. unshaded
umbrageous (adj.) รู้สึกไม่พึงใจ See also: รู้สึกขุ่นข้องหมองใจ Syn. indignant, irritable Ops. unangry
English-Thai: HOPE Dictionary
umbrage(อัม'บริจฺ) n. การบุกรุก,การก้าวร้าว,การรบกวน,ความโกรธเคือง,ร่องรอยความ สงสัยหรือความไม่เป็นมิตร,เงา,เงามืด,ร่มเงา,ความสงสัย, Syn. resentment,displeasure
English-Thai: Nontri Dictionary
umbrage(n) ความโกรธเคือง,ความก้าวร้าว,ร่มเงา
umbrageous(adj) ขึ้งโกรธ,ชอบก้าวร้าว,ชอบบุกรุก,ร่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your wife, his father, who would take considerable umbrage if your inclinations were given a public airing.ภรรยาคุณ พ่อของเขา ผู้ที่จะโกรธเคืองเป็นอย่างมาก
Second, and this is me taking umbrage...อย่างที่สอง และเป็นฉัน ที่เป็นฝ่ายรุกโว้ย...

umbrage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถือโกรธ[v.] (theūkrōt) EN: bear a grudge ; hold sth against s.o. ; take umbrage ; take offense FR: prendre en grippe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า umbrage
Back to top