ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ซีด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ซีด, -ซีด-

*ซีด* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาวซีด (adj.) pale See also: white, pallid, colourless, wan, bleached, ashen
ขาวซีด (v.) pale See also: be pallid, be wan
ขาวซีด (adj.) pale See also: pallid, wane, white
ซีด (v.) pale See also: be pallid, be wan, become pale Syn. เผือด, ซีดเผือด, จืด, ซีดเซียว, ซูบ
ซีด (adj.) faded See also: dim Syn. จาง Ops. สด, เข้ม
ซีด (n.) CD See also: compact disk
ซีดี-รอม (n.) compact disk read only memory See also: CD-ROM
ซีดีรอม (n.) CD-ROM
ซีดเซียว (adv.) haggardly See also: gauntly, palely, pallidly, wanly Syn. อิดโรย, จาง, เผือด Ops. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล
ซีดเซียว (adj.) haggard See also: gaunt, pale, wan, pallid Syn. อิดโรย, จาง, เผือด Ops. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล
ซีดเซียว (v.) be haggard See also: be gaunt, pale, be pallid Syn. อิดโรย, จาง, เผือด Ops. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล
ซีดเผือด (adj.) pale Syn. เผือด, ซีด
ซูบซีด (v.) be emaciated See also: be gaunt, be skinny Syn. ซูบผอม, ผ่ายผอม, ผอมแห้งแรงน้อย
ซูบซีด (v.) become/look thin See also: look gaunt, look pinched, be skinny Syn. ผ่ายผอม
ซูบซีด (adj.) lean See also: thin, emaciated, gaunt, pinched, scrawny, cadaverous, skinny Syn. ผ่ายผอม
ซูบซีด (adj.) very skinny See also: emaciated Syn. ซูบผอม, ผ่ายผอม, ผอมแห้งแรงน้อย
ซูบซีด (v.) lean See also: thin, skinny Syn. ผอม, ผ่ายผอม, บักโกรก, ผอมแห้ง
ซูบซีด (adj.) lean See also: thin, skinny Syn. ผอม, ผ่ายผอม, บักโกรก, ผอมแห้ง
สีซีด (adj.) pale See also: colorless, pallid, livid, lurid, wan, waxen Syn. ซีด, จาง, สีซีดจาง Ops. สีฉูดฉาด, สีเข้ม
สีซีดจาง (adj.) pale See also: colorless, pallid, livid, lurid, wan, waxen Syn. ซีด, จาง Ops. สีฉูดฉาด, สีเข้ม
หน้าซีด (v.) pale
หน้าซีดหน้าเซียว (v.) pale Syn. หน้าซีด
เครื่องเล่นซีด (n.) CD player See also: compact disc player
แผ่นซีด (n.) CD See also: compact disc Syn. ซีดี, แผ่นดิสก์
แผ่นซีด (n.) CD See also: compact disc
English-Thai: HOPE Dictionary
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
achromacyteเม็ดเลือดแดงที่มีสีซีดเนื่องจากการขาด haemogolbin
achromatous(อะโคร' มาทัส) adj. ไร้สี, สีซีด
amaranthine(แอม' มะเรล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้าย amaranth, ไม่ซีด,ไม่รู้จักจบ
aniseed(แอน' นิซีด) n. เมล็ดจำพวกผักชีหรือยี่ห่าใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นแต่งรส seed of the anise
antecede(แอนทิซีด') vt. ก่อน, นำก่อน, มาก่อน, Syn. preceded, go before, priority)
ashen 1(แอช'เชน) adj. สีเทา,สีเถ้าถ่าน,ประ-กอบด้วยเถ้า,ซีดมาก,ไร้สี (gray, ashy,pale)
ashy(แอช'ชี) adj. สีเถ้าถ่าน,ซีด,คล้ายเถ้า,คลุมด้วยขี้เถ้า, Syn. ashen)
bcd(บีซีดี) ย่อมาจาก binary coded decimal ถ้าแปลตรง ๆ ก็คือ เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง เป็นเทคนิคที่ใช้ใน การเขียนโปรแกรมเพื่อประกันความแม่นตรงของการคำนวณ โปรแกรมประเภท ตารางจัดการ (spreadsheet) มักใช้เทคนิคนี้
binary codeรหัสฐานสองหมายถึง การใช้รหัสเลขฐานสองแทนตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักขระ พิเศษต่าง ๆ โดยใช้เพียงเลข 0 และ 1 รหัสที่นิยมใช้กันอยู่มีหลายรหัสเช่น เอ็บซีดิก (EBCDIC) , แอสกี (ASCII) , บีซีดี (BCD) คอมพิวเตอร์ของแต่ละบริษัทจะเลือกใช้รหัสหนึ่งในการแทนข้อมูล
blanch(บลานชฺ) {blanched,blanching,blanches} vt. ทำให้ขาว,ฟอกให้ขาว,ฟอก,ทำให้หน้าซีด vi. กลายเป็นสีขาว,ซีด, See also: blancher n. blanching n., Syn. whiten
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
bleach(บลีชฺ) {bleached,bleaching,bleaches} vt. ทำให้สีซีด,ฟอกจัด,ขจัดสีออก,ทำให้สีตก vi. สีตก,สีซีด,กลายเป็นขาว n. การฟอกให้ขาว,ยาฟอกขาว,ปริมาณความซีด
blench(เบลนชฺ) {blenched,blenching,blenches} vt. หดตัว,ถอยหลัง vi. เมินเฉย vi.,vt. ทำให้ขาว,สีตก,ทำให้ซีด, Syn. blanch,shrink
casette tapeตลับแถบบันทึกหมายถึง ม้วนแถบพลาสติกอาบแม่เหล็ก นำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ทั้งกับไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องขนาดใหญ่ (mainframe) ที่นำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเหมือนตลับเทปเพลงธรรมดา สมัยหนึ่งเรานิยมใช้แถบบันทึกนี้เก็บข้อมูล เพราะราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น แต่จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่นในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อีกทั้งยังมักจะเสียง่าย ในปัจจุบัน จึงหันมานิยมใช้จานบันทึก (diskette) จานบันทึกอัดแน่นหรือซีดี (CD) แทนกันหมดแล้ว
cede(ซีด) {ceded,ceding,cedes} vt. ยกให้,ยอม,ทอดทิ้ง,สละ,ยอมยก, See also: ceder n., Syn. yield
citrineadj. สีเหลืองซีด,สีมะนาว
computer codeรหัสคอมพิวเตอร์รหัสเครื่องหมายถึง รูปแบบพื้นฐานของบิตที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการออกแบบให้รู้จักว่า เป็นคำสั่งและข้อมูล เช่น รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) หมายถึง ตัวแทนอักขระ ตัวเลข หรือคำสั่งที่ใช้ในเครื่องมีความหมายเหมือน machine code
concede(คันซีด') {conceded,conceding,concedes} vt. ยอมรับ,ยินยอม,ยอมให้,ยอมตาย. vi. ยอมอ่อนข้อให้,ยอม, See also: conceder n. ดูconcede, Syn. yield,assent ###A. deny
dimmedจางซีดในระบบวินโดว์ที่มีรายการคำสั่งให้เลือก หากรายการคำสั่งใดปรากฏบนจอภาพด้วยสีจาง แสดงว่าเป็นคำสั่งที่จะยังเลือกใช้ไม่ได้ สาเหตุที่ยังเลือก ใช้ไม่ได้ อาจเป็นเพราะผิดขั้นตอน เช่นสั่งให้คัดลอก แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะให้คัดลอกข้อความหรือภาพใด
ccd memoryหน่วยความจำแบบซีซีดีย่อมาจาก charge coupled device memory (หน่วยความจำแบบอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ) หมาย ถึงหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่ทำจากซิลิคอนชิป (silicon chip) ซึ่งสามารถเปลี่ยนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปเป็นประจุไฟฟ้า และสามารถบันทึกข้อมูลลงในจานแม่เหล็ก (disk) ได้ เหมาะสำหรับงานที่เรียกใช้ข้อมูลในหน่วยความจำตามลำดับ (sequential) หน่วยความจำชนิดนี้ทำงานช้ากว่าแรม (RAM) แต่เร็วกว่าแบบแม่เหล็ก
cdabbr. ธาตุ cadmium, แผ่นซีดี ย่อมาจาก compact disk แปลตามตัวอักษรว่า จานบันทึกอัดแน่น มีลักษณะเป็นแผ่นจานกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล จานบันทึกนี้มีความจุสูงมาก (ประมาณ 600ล้านตัวอักษร) ปัจจุบันมีอุปกรณ์ใช้อ่านข้อมูลจากจานบันทึกนี้ได้ แต่การบันทึกข้อมูลลง ยังทำไม่ได้ง่าย ๆ ต้องมีเครื่องพิเศษเฉพาะ บันทึกได้ทั้งข้อมูลธรรมดา เพลง ภาพยนตร์ ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มาก เพราะราคาถูก ความจุสูง แต่ยังติดขัดในปัญหาบางประการในเรื่องการบันทึกข้อมูลลง ดู CD ROM ประกอบ 2. ย่อมาจากคำ Change Directory เป็นคำสั่งในระบบดอสที่สั่งให้เข้าไปในสารบบ (directory) ใดสารบบหนึ่ง หรือออกจากสารบบใดสารบบหนึ่ง เช่น C:/>CD \ (หมายความว่าให้เข้าไปในสารบบชื่อนั้น) C:> CD\ (หมายความว่า ให้ออกจากสารบบที่อยู่)
cd-rom(ซีดีรอม) ย่อมาจาก compact disc read-only memory หมายถึง compact disc ที่เป็นฟอร์แมตสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และเก็บเสียง ภาพ และข้อความ เป็นต้น เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ จะมีหน่วยบันทึกที่อ่านซีดีรอมได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์ หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกข้อมูลลงยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคาอุปกรณ์นี้ยังค่อนข้างแพง
cd-rom driveหน่วยขับซีดีรอมหมายถึง หน่วยบันทึกที่ใช้อ่านจานบันทึกอัดแน่น หรือซีดี ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมากมีหน่วยบันทึกที่สามารถอ่านข้อมูลจากสื่อชนิดนี้ได้ แต่ยังคงบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้ ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ความเร็วในการอ่านค่อนข้างสูงจนดูภาพเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนดูภาพยนตร์ ในปัจจุบัน จานซีดีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกที ทำให้ราคาถูกลงมาก คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจึงมักจะมีหน่วยบันทึกชนิดนี้ติดตั้งไว้ด้วย
discolor(ดิสคัล'เลอะ) vt. ทำให้เปลี่ยนสี,ทำให้สีซีด,ทำให้สีตก. vi. สีซีด,สีตก,เปลี่ยนสี, See also: discolorationมdiscolouration n.
discolour(ดิสคัล'เลอะ) vt. ทำให้เปลี่ยนสี,ทำให้สีซีด,ทำให้สีตก. vi. สีซีด,สีตก,เปลี่ยนสี, See also: discolorationมdiscolouration n.
doughy(โด'อี) adj. เหมือนก้อนแป้งหมี่ (อ่อนเปียก,นิ่ม,ซีด), See also: doughiness n. ดูdoughy
drawn(ดรอน) v. กิริยาช่อง 3 ของ draw. -adj. บูดเบี้ยว (หน้า) ,ซูบซีด,ซึ่งเอาไส้ออก
encodeเข้ารหัสหมายถึง การแปลงข้อมูลเป็นรหัส เช่น ตัวเลข 2 จะเข้ารหัสบีซีดี (BCD) เป็นเลขฐานสอง 0010 เป็นต้น
encoderตัวเข้ารหัสหมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) แต่ละตัวที่มีตัวเข้ารหัสคอยแปลงรหัสที่เรากดเป็นรหัสแอสกี (ASCII) หรือเอ็บซีดิก (EBCDIC)
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
digit bitบิตเลขเป็นกลุ่มของบิต ที่ทำให้รหัสของการแทนตัวเลข ตัวอักษร และตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถแทนค่าต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) ประกอบด้วย 8 บิต สี่บิตแรกเรียกบิตโซน (zone bit) สี่บิตหลังเรียกบิตเลข (digit bit) รหัสแอสกี (ASCII) ประกอบด้วย 7 บิต สามบิตแรกเรียกบิตโซน สี่บิตหลังเรียกบิตเลขมีความหมายเหมือน numeric bit
ebcdic(เอบซีดิก) ย่อมาจาก extended binary coded decimal interchange code (แปลว่า รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
exceed(เอคซฺซีด') v. เกินกว่า,มากกว่า,เหนือกว่า,ดีกว่า,ละเมิด,ออกนอกลู่นอกทาง, See also: exceedable adj. ดูexceed exceeder n. ดูexceed, Syn. outdo
exceeding(อิคซีด'ดิง) adj. เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ -miss
fancied(แฟน'ซีด) adj. ไม่จริง,ซึ่งนึกฝันเป็นที่ต้องการ
frenzied(เฟรน'ซีด) adj. ตื่นเต้นอย่างมาก,บ้าระห่ำ,บ้าคลั่ง., Syn. phrensied. -frenziedly adv., Syn. frantic
expansion cardแผ่นวงจรส่วนขยายหมายถึง แผ่นวงจรที่ออกแบบพิเศษให้ใช้เสียบเข้ากับบัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง ให้ทำงานเพิ่มขึ้นได้ในด้านต่าง ๆ เช่น ทำให้หน่วยความจำของเครื่องมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือทำให้เครื่องใช้กับซีดีรอม (CD ROM) ได้ หรือทำให้ใช้เป็นโมเด็มภายใน (internal modem) ได้ เป็นต้น
extended binary coded decextended binary coded decimal interchange code รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EBCDIC (อ่านว่า เอ็บซีดิก) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
blanch(vi,vt) ฟอกให้ขาว,ทำให้ซีด
blench(vi,vt) ถอยหลัง,หดตัว,ทำให้สีตก,ทำให้ซีด,ทำให้ขาว
bloodless(adj) ไม่มีเลือด,ซีด
cadaverous(adj) เหมือนซากศพ,เหมือนผี,ไม่มีสีเลือด,ซีดเผือด
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
cedar(n) ต้นซีดาร์
discolour(vi,vt) เปลี่ยนสี,สีตก,สีซีด,ด่าง
fresh(adj) สด,ใหม่,จืด,สดๆร้อนๆ,บริสุทธิ์,สดใส,เพิ่งมาถึง,ไม่ซีด
gaunt(adj) ผอมโซ,ซูบซีด,เก้งก้าง,ผอมแห้ง
haggard(adj) หน้าเศร้า,ซีดเซียว,โหลเหล,แห้งเหี่ยว,ซูบผอม
languish(vi) อ่อนเพลียลง,ซูบซีดลง,เฉื่อยลง,เนือยลง,อิดโรย
lean(adj) ผอม,น้อย,ซูบซีด,พร่อง,ขาดแคลน,ฝืดเคือง,ไม่บริบูรณ์
livid(adj) ซีด,ตัวเขียว,ฟกช้ำดำเขียว
lurid(adj) ซีดเซียว,สลัวๆ,ขมุกขมัว,แดงฉาน
mealy(adj) เกี่ยวกับอาหาร,ซีด,เป็นจุดๆ,เป็นผง
milky(adj) เหมือนน้ำนม,มีน้ำนม,ป้อแป้,ขุ่นมัว,ซีด
pale(adj) ซีดเผือด,จืด,จาง,อ่อน,หม่นหมอง
pallid(adj) ซีดเผือด,สีจาง,ซีด,จืด,ไม่เพียงพอ
pallor(n) ความจาง,ความซีดเผือด,ความซีด,สีซีด
sallow(adj) ซีด,เหลือง
sickly(adj) น่าคลื่นไส้,ขี้โรค,เผือด,ซีด,อ่อนแอ
thin(adj) บาง,ผอม,น้อย,จาง,ซีด,ใส
wan(adj) หน้าซีดเซียว,ไม่มีเลือด
waxen(adj) ทำด้วยขี้ผึ้ง,เหมือนขี้ผึ้ง,ซีดเหมือนผีตาย
white(adj) ขาว,ซีด,หงอก,สะอาด,บริสุทธิ์,ซื่อตรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
BCD (binary coded decimal)บีซีดี (เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary coded decimal (BCD)เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง (บีซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CCD (charge coupled device)ซีซีดี (อุปกรณ์ถ่ายเทประจุ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CCD memoryหน่วยความจำแบบซีซีดี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CD (compact disc)แผ่นซีดี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CD-ROMซีดีรอม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compact disc (CD)แผ่นซีดี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)เอบซีดิก (รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย (เอบซีดิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
GCW (gross combination weight)จีซีดับเบิลยู (น้ำหนักรวมรวบยอด) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
LCD (liquid crystal display)แอลซีดี (จอภาพผลึกเหลว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
liquid crystal display (LCD)จอภาพผลึกเหลว (แอลซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pallorความซีด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
CCD camerasกล้องซีซีดี [TU Subject Heading]
CDแผ่นซีดี [เทคโนโลยีการศึกษา]
CD-ROMซีดี-รอม [คอมพิวเตอร์]
Combo Driveคอมโบไดร์ฟ, ออปติคัลดิสก์ไดร์ฟ ที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลบนแผ่นซีดี และอ่านข้อมูลจากแผ่นดีวีดีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cyanosisซัยอะโนซิส;ตัวเขียว,ภาวะ;อาการเขียว;ผิวเขียวคล้ำ;ไซยาโนซีส;เขียวคล้ำ;ผิวหนังซีดเขียว;ภาวะเขียว;เขียวจากการขาดเลือด;อาการแสดงของการขาดออกซิเจน;ตัวเขียวคล้ำ;การขาดอ๊อกซิเจน;เขียวที่ริมฝีปากและปลายมือปลายเท้า;ผิวหนังเขียว;ผิวหนังมีสีคล้ำ;ตัวเขียวจากการขาดออกซิเจน [การแพทย์]
Linseed Oilน้ำมันลินซีด [การแพทย์]
myxedemaมิกซีดีมา, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนไทรอกซินในระยะโตเต็มวัยแล้วอาการสำคัญของโรคคือ อ่อนแอ จิตใจหดหู่ ความคิดเชื่องช้า อ้วนง่ายแม้กินอาหารน้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Library cardบัตรห้องสมุดบัตรห้องสมุด (Library card) เป็นบัตรกระดาษหรือบัตรพลาสติกขนาดเล็กที่ออกให้โดยห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถยืมวัสดุต่างๆ ของห้องสมุดได้ เช่น หนังสือ แผ่นซีดี วีดิทัศน์ หนังสือเสียง เป็นต้น และเพื่อใช้บริการอื่นๆ ของห้องสมุด ห้องสมุดประชาชนจะออกบัตรห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ในการขอทำบัตรห้องสมุดนี้ผู้ใช้ต้องใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์ประกอบในการขอทำบัตรห้องสมุดเพื่อเป็นการยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน โดยบัตรห้องสมุดของห้องสมุดประชาชนในปัจจุบันมีลักษณะเหมือนกับบัตรเครดิต ซึ่งบัตรแต่ละใบจะมีบาร์โค้ดเชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน เมื่อคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากบาร์โค้ดจะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งพนักงานห้องสมุดจะสามารถให้ยืมวัสดุของห้องสมุด ต่ออายุการยืม และตรวจสอบรายการการยืมได้
Refreshingการปรับสภาพเป็นแนวทางหนึ่งในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัลที่บันทึกไว้ในสื่อบันทึก การปรับสภาพ หรือ refreshing คือ การถ่ายโอนเอกสารดิจิทัลไปยังสื่อบันทึกใหม่ เช่น เปลี่ยนจากดิสเก็ตต์ 5 1/4 นิ้ว ซึี่งมีอายุการเก็บข้อมูลเพียงไม่กี่ปีไปเป็นซีดี-รอม หรือ จากซีดี-รอม เป็นดีวีดี-รอม เนื่องจากสื่อบันทึกที่เคยใช้อาจจะมีช่วงอายุการเก็บสาระหรือเนื้อหาที่บันทึกได้ในช่วงอายุไม่นาน จึงจำเป็นต้องมีการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังสื่อที่มีอายุในการเก็บได้มากกว่า หรืออาจจะเกิดกรณีที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์ในการอ่านเปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ที่เคยสามารถอ่านสื่อบันทึกในรุ่นก่อนอาจจะล้าสมัย หรือเริ่มจะไม่มีการผลิดอุปกรณ์ในการอ่านแล้ว จึงต้องเริ่มมีการถ่้ายโอนข้อมูลไปยังสื่อบันทึกที่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในการอ่านอยู่ในปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digital Versatile Disc Drive( DVD Drive)ดีวีดีไดร์ฟ, ออปติคัลดิสก์ไดร์ฟ ใช้อ่านข้อมูลได้ทั้งแผ่นซีดีและแผ่นดีวีดี แต่ไม่สามารถเขียนหรือบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดีหรือดีวีดีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
electronic publishing (n.) การพิมพ์ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเก็บข้อมูลลงในแถบแม่เหล็กแผ่นดิสก์หรือซีดีรอม ซึ่งอ่านข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
laser disc (n.) แผ่น ซีดี ที่อ่านโดยใช้แสงเลเซอร์
achromatism (n.) ความซีดขาว See also: ความซีดเผือด
amaranth (n.) สีม่วงซีด Syn. lilac
ashen (adj.) ซีดเผือด See also: ถอดสี, ซีด Syn. pale, pallid
ashy (adj.) ซีด Syn. pale, pallid
blanch (vt.) ซีดสลด
bleach out (phrv.) ทำให้สีซีดขาว See also: ทำให้สีตก
cadaverous (adj.) ซีดผอมเหมือนไม่สบาย Syn. pale and thin
CD (n.) แผ่นซีดี (คำย่อของ compact disc) Syn. compact disc, disk
CD-ROM (n.) ซีดี-รอม
drawn (adj.) ซูบซีด See also: เหนื่อยอ่อน Syn. haggard, gaunt Ops. lively, fresh, energetic
etiolate (vt.) ทำให้ขาวซีดและสุขภาพไม่ดี Syn. decolorize, fade
faded (adj.) สีซีด See also: จาง Syn. light Ops. dark, bright
forget-me-not (n.) ดอกไม้ชนิดหนึ่งมีสีน้ำเงินซีดSyn. scorpion grass
livid (adj.) ซีด See also: หน้าซีด Syn. colourless, pale, ashen Ops. clolourful
mauve (n.) สีม่วงซีด Syn. amaranth, lilac
mauve (adj.) ซึ่งมีสีม่วงซีด See also: เป็นสีม่วงซีด Syn. violet, pale purple, lavender
pale (vi.) ซีด See also: ซีดเซียว, ซีดเผือด Syn. dim, fade, whiten Ops. darken, color
pale (vt.) ทำให้ซีดเซียว See also: ทำให้ซีดเผือด, ทำให้ซีด Syn. dim, fade, whiten Ops. darken, color
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You look very paleคุณดูซีดมากเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now Calvert's dead, and from what I hear, Cedar Rapids is dead.ตอนนี้แคลเวิร์ทตายแล้ว ซีดาร์ แร็พพิทก็ตายแล้วด้วย
So, I'm supposed to buy her some noodles and a book... and sit around listening to chicks who can't play their instruments, right?งั้น ฉันก็ต้องไปหาซื้อซีดีให้เธอ หาก๋วยเตี๋ยวให้กิน หาหนังสือให้อ่าน แล้วก็นั่งฟังผู้หญิง ที่เล่นดนตรีไม่เป็น ใช่มั้ย?
Every penny I have is invested in this startup.สกี, ซีดี, เสื้อผ้า, ของทุกอย่างไปหมด
As time went by, he turned increasingly pale, and his eyes took on a sharp gleamเมื่อเวลาผ่านไป หน้าเขาซีดลง และตาของเขาส่องสว่าง
Hey do you know that I heard this CD is really hard to find but I heard they sell it at store X.เฮ้ คุณรู้ไหม ฉันได้ยินว่าซีดีแผ่นนี้หาซื้อยาก แต่ได้ยินมาว่ามีขายที่ร้าน X
How nice of him to give me a CD that will remind me of all the wonderful times I shared with his daughter.ช่างเป็นคนที่แสนดีจริง ๆ มาให้ซีดีซึ่ง จะทำให้ชั้นคิดถึง ช่วงเวลาที่แสนดีที่ชั้นอยู่ร่วมกับลูกสาวเค้า
Skouris, ex-CDC, right?สโกรีส ซีดีซี เก่า ใช่มั้ย
Yeah, a CD of a band I'd never heard of, but I loved.ใช่ เป็นแผ่นซีดีเพลง เป็นเพลงที่ฉันไม่เคยได้ยิน แต่ฉันก็ชอบมันนะ
Oh, I've got the keys to the Chelsea house. Thought you might want to stay there while you're in London.อ้อ ผมมีกุญแจที่บ้านเชลซีด้วย เผื่อคุณพักที่นั่น ตอนที่อยู่ลอนดอน
I mean, I guess she's sexy if you're into that whole tall, big boobs, long legs, model-y sorta thing.โอเค ฉันก็คิดว่าเธอเซ็กซีดี ถ้าคุณชอบ พวกสูงยาว นมอึ๋ม แบบนางแบบ อะนะ
Mount Cedar. I used to go to camp there.เคท เมาส์ซีดาร์ ชั้นเคยไปตั้งแคมป์ที่นั่น
Remember the farm outside of cedar rapids?จำฟาร์มนอกเขต ซีดาร์ ราพิด ได้มั๊ย?
He said she was pale, and she had dark, red eyes.เขาบอกว่า เธอซีดขาว ตาสีแดงเข้ม
She was, um, really pale... and her throat was cut.เธอช่าง เออ ช่างซีดเผือด และคอถูกปาด
I am sorry,dex,but she is gross... and pale,and nobody is pale in miami.ขอโทษด้วย เด็กซ์ แต่เธอน่าขยะแขยง แล้วก็ซีด และไม่มีใครซีดหรอกในไมอามี่นี่
Well, out here you're the zoo, pal... and you'd better look this thing in the eye.นี่, อยู่ที่นี่ก็คือสวนสัตว์ของคุณ คุณซีด และคุณน่าจะดูสิ่งเหล่านี้ได้ จากในดวงตาดีกว่า
It's an honour to play with great players like Zidane and David,มันเป็นเกียรติมากที่ได้เล่นร่วมกับ ซีดาน และเดวิด
You know, I got all these CDs over here.ฉันมี ซีดี ทั้งหมดอยู่ตรงนี้
SUSAN,YOU LOOK A LITTLE PALE. ARE YOU OKAY?ซูซาน หน้าเธอซีดนะ เป็นไรรึป่าว
But we're gonna have to do somethin' about your daughter.- ซีดีอยู่ไหน - ตรงโน้นน่ะ
Sources tell us the plane was deliberately set ablaze by the cdc after all passengers' remains had been removed...แหล่งข่าวแจ้งว่า\ เครื่องบินถูกจุดไฟเผา โดย จนท.ซีดีซี หลังจากซากศพของผู้โดยสาร
THE SECOND AND THIRD VICTIMS WERE BOTH D.O.A. THERE WERE DIFFERENT VEHICLES FOR EACH SHOOTING.เอสยูวีสีดำ ซีดานสีดำ ซีดานสีขาว ไม่แต่ง ไม่มีรูปแบบ
AGAIN, A WHITE, MIDDLE-AGED, MARRIED FATHER.คล้ายผู้เคราะห์ร้าย ขับรถซีดานราคาแพง และ...
So, after much effort, we were able to identify this boy, who's been responsible for so much trouble lately, as Arthur Hutchins of Cedar Rapids, Iowa;หลังจากเกิดเรื่องขึ้น เราสามารถระบุตัวตนของเด็กผู้ชายคนนี้ ผู้ซึ่งรับผิดชอบต่อปัญหายุ่งยาก ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ อย่างเช่น อาร์เธอร์ ฮัตชินส์ แห่งซีดา แรปปิดส์, ไอโอว่า
What do we got here? - Just some bootlegs. No big deal.แล้วนี่อะไรวะเนี่ยหะ ซีดีอะ ไม่มีอะไรมากหรอก
Now give me the fucking floppy or the CD or whatever the fuck it is...ทีนี้ เอาฟล็อปปี้ดิสหรือซีดีบ้าบอคอแตก หรืออะไรก็ตามมาให้ฉันซะ
Led Zeppelin? ACIDC? The Rolling Stones?เลด เซฟฟาลิน เอซีดีซี เดอะโรลลิ่งสโตน
Gray. A sedan, sort of like one of those rental cars, you know?สีน้ำตาล รถซีดาน เหมือนรถเช่า ประมาณนั้น
What about today's performance, will you be able to just walk up... to the middle of the stage, plug in your CD player to a Marshall Stack and that's it, good enough?เรื่องการบรรเลงในวันนี้ พวกคุณจะสามารถเดินขึ้นไป... กลางของเวที เสียบเครื่องเล่นซีดีของคุณ เข้ากับ เครื่องมาร์แชล สแตรค แค่นั่น ดีพอแล้วเหรอ
Plasma rocks it over LCD, yo.ทีวีพลาสม่าจอแบน เจ๋งกว่าจอแอลซีดี โย่ว
The C.D.C. wasn't expecting me for three months.เดอะ ซีดีซี ไม่ได้อยู่ในความคาดหมายของผมมากว่า3 เดือน
YOU SEE, YOU'RE SLIGHT, PALE, SICKLY.นายผอม ผิวนายซีด เหมือนขี้โรค
My size and knowledge base actually makes me older than you because of your general paleness and lack of know-how.รูปร่างกับภูมิความรู้ฉัน มันทำให้ฉันแก่กว่าเธอ เนื่องจากสีผิวซีดๆกับ การขาดความรอบรู้ของเธอ
Pick your acronym...เลือกชื่อย่อคุณ -- โอซีดี พีซีพี
Frankie, the, um, package that you left in the back of the red sedan has been placed in the green hatchback.แฟรงกี้ของที่คุณลืมไว้ เบาะหลังรถซีดานสีแดง... ...เวลานี้เอาไปไว้ รถแฮชแบ็คสีเขียวแล้ว
I need Violet Sedan Chair.ผมต้องการ ไวโอแลต ซีดาน แชร์
My dear, Violet Sedan Chair, it's a band.ที่รัก ไวโอแลต ซีดาน แชร์ คือวงดนตรี
The girl in the red dress, 28, 28, Sydney Greenstreet.หญิงสาวในชุดสีแดง 28, 28 ซีดนีย์ ถนนกรีน
Oh, thank you, God. Oh...โอ้ววว พระเจ้า โอ้วววว ซีดสสส์ โอ้ววววว...
Oh, yeah, yeah, yeah, yeah...โอ้ววว เยสสสส เยสสสสส เยสสสสส ซีดสสส์... .

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ซีด*
Back to top