ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wanly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wanly*, -wanly-

wanly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wanly (adv.) อย่างซีดเผือด See also: อย่างอ่อนแอ

wanly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างอ่อนแอ[adv.] (yāng øn-aē) EN: wanly FR: mollement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wanly
Back to top