ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

livid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *livid*, -livid-

livid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
livid (adj.) โกรธ See also: ฉุนเฉียว Syn. furious, angry
livid (adj.) ซีด See also: หน้าซีด Syn. colourless, pale, ashen Ops. clolourful
livid (adj.) สีเทาฟ้า Syn. grayish-blue, lead-colored
English-Thai: HOPE Dictionary
livid(ลิฟ'วิด) adj. สีฟกช้ำ,สีเขียวฟกช้ำ,โกรธ,ซีดเหมือนคนตาย., See also: lividness n. ดูlivid, Syn. bruised
English-Thai: Nontri Dictionary
livid(adj) ซีด,ตัวเขียว,ฟกช้ำดำเขียว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lividดำช้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It maybe possible that I was livid upon sight earlier..บางทีฉันอาจฉุนเฉียวก่อนหน้านี้
No. Tom, no. I am livid at us--ไม่ใช่ ทอม ฉันรู้สึกโกรธตัวเอง
My only asset is an answering machine brimming over with livid messages from my creditors.ทรัพย์สินมีค่าเพียงอย่างเดียวของผมคือเครื่องตอบรับอัตโนมัติ ที่เต็มไปด้วยข้อความ อันโกรธแค้นจากเจ้าหนี้
♪ oh, what a livid thing ♪โ™ช oh, what a livid thing โ™ช
The President is livid over the press coverage.ประธานาธิบดีกลัวพวกสื่อหน่ะ
Lividity's fixed in her ankles and feetมีรอยช้ำแดงที่ข้อเท้าและเท้าทั้งสองข้าง
What does lividity tell you?รอยช้ำแดงบอกอะไรคุณบ้าง?
Lividity's fixed along the posterior aspectรอยช้ำแดงปรากฏเป็นแนวยาว ขนานกันอยู่บนแผ่นหลัง
Lividity says the victims died in the positions in which they were discoveredรอยช้ำแดงบอกว่า เหยื่อตายอยู่ในท่าที่มีคนมาพบ
Look at his lividity.มองส่วนที่ซีดฟกช้ำเขาสิ
And if you notice this bruising right here, it's called double lividity.และถ้าสังเกตรอยช้ำตรงนี้ มันมีสีเข้มกว่าปกติ
He... was beyond livid.ก็เลยทำให้เขาโกรธมาก

livid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
青藍色[せいらんしょく, seiranshoku] (adj-na) livid
ハナナガスズメダイ[, hananagasuzumedai] (n) blunt snout gregory (Stegastes lividus)
ブチ切れ(P);ぶち切れ[ブチきれ(ブチ切れ)(P);ブチぎれ(ブチ切れ);ぶちきれ(ぶち切れ);ぶちぎれ(ぶち切れ);ブチキレ;ブチギレ, buchi kire ( buchi kire )(P); buchi gire ( buchi kire ); buchikire ( buchi kire ); ] (adj-f) livid; (P)
死斑[しはん, shihan] (n) postmortem lividity

livid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซีด[adj.] (sīt) EN: pale ; pallid ; wan ; ashen ; faded FR: pâle ; blafard ; blême ; livide

livid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stinkwut {f} [ugs.] | eine Stinkwut auf jdn. habentowering rage | to be furious with sb.; to be livid with sb. [Br.]
fuchtig {adj}livid [Br.] [coll.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า livid
Back to top