ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bleached

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bleached*, -bleached-

bleached ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟอกขาว (adj.) bleached See also: bleached white, bleached clean
ฟอกขาว (adj.) bleached See also: bleached white, bleached clean

bleached ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
晒;晒し[さらし, sarashi] (n) bleaching; bleached cotton
晒木綿;晒し木綿[さらしもめん, sarashimomen] (n) bleached cotton cloth
顔黒[がんぐろ, ganguro] (n,vs) blackening the body (name given to young Japanese girls who have tanned skin, bleached hair and wear heavy make-up)
繭紬[けんちゅう, kenchuu] (n) pongee (unbleached silk)

bleached ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟอกขาว[adj.] (føk khāo) EN: bleached FR: blanchi
ด้ายดิบ[n.] (dāidip) EN: unbleached cotton thread ; raw cotton yarn FR:
ผ้าดิบ[X] (phā dip) EN: unbleached cloth FR:

bleached ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
chlorfrei {adj} [chem.] | chlorfrei gebleicht | völlig chlorfreichlorine-free | chlorine-free bleached | totally chlorine-free (TCF)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bleached
Back to top