ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gaunt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gaunt*, -gaunt-

gaunt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gaunt (adj.) ผอมเกร็ง See also: ผอมแห้ง Syn. emaciated, skinny Ops. fat, obese, plump
gaunt (adj.) แข็งทื่อ See also: ไร้ชีวิตชีวา, ซึ่งไม่น่ามอง Syn. haggard Ops. lively
gauntlet (n.) ถุงมือยาว Syn. glove, mitten
gauntly (adv.) ผอมเกร็ง See also: ผอมแห้ง
gauntry (n.) ขาหยั่งตั้งกล้อง See also: โครงเหล็กซึ่งติดสัญญาณไฟเหนือทางรถไฟ Syn. gantry
English-Thai: HOPE Dictionary
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated,bleak
gauntlet(กอนท'ลิท) n. ถุงมือหุ้มโลหะ,ถุงมือฟันดาบ,ถุงมือที่ยาวถึงข้อมือ,การทดสอบ,การฝ่าอันตราย -Id. (throw (fling) down the gauntlet ท้าทาย), See also: gauntleted adj., Syn. gantlet,challenge
English-Thai: Nontri Dictionary
gaunt(adj) ผอมโซ,ซูบซีด,เก้งก้าง,ผอมแห้ง
gauntlet(n) ถุงมือฟันดาบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The gauntlet has been thrown down, but the faculty have answered and answered with vigor.ทางคณะมีคำตอบแล้ว และตอบด้วยความมั่นใจ
All her long hair fell out, and she grew unrecognizably gauntเธอเป็นโรคลูคีเมีย ผมยาวๆของเธอหลุดร่วงจนหมด
Laying down the gauntlet for her favorite beast.นอนท้าทายอสูรร้ายสุดโปรด
Owain picked up the gauntlet.โอเว่นหยิบถุงมือนั่นขึ้นมาแล้ว
It was his choice to take up the gauntlet.เขาเลือกเองที่จะหยิบถุงมือนั่น
G- men all over the country have picked up the gauntlet flung down by the outlaws and the wanton murderers.มือปราบทั่วประเทศ ยินดีรับคำท้าจัดการกับพวกนอกกฏหมายและเหล่าฆาตกร
And now, this woman comes along and somehow runs the gauntlet of your ridiculous life choice, and comes out on the other end smiling just so you can call her "casual"?พอมีผู้หญิงคนนี้บังเอิญบุกฝ่าอันตรายเข้ามา อยู่ในทางเลือกชีวิตที่น่าตลกของคุณ และเธอก็ยิ้มรับให้กับมันได้ คุณกลับเรียกเธอแค่ว่า "คนคุ้นเคย" เหรอ
I don't have a gauntlet...ชั้นไม่มีอันตรายสักหน่อย...
I've got to run a gauntlet to get to my car.ผมต้องทำงานหนัก เพื่อที่จะได้รถของผม
So I set up a gauntlet of traps and waited for the beast.ข้าเลยวางกับดักมหาภัย - เพื่อต้อนรับเจ้าสัตว์ร้ายนั่น
Why do you look so gaunt?เเล้วทำไมหน้าคุณถึงซีดอย่างนี้
She's been sick a few days so she's so gaunt. And she doesn't eat.โมเนป่วยไปหลายวัน หน้างี้ซูบเชียว แล้วก็ไม่ยอมทานอะไรเลย

gaunt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガウンテクニック;ガウン・テクニック[, gauntekunikku ; gaun . tekunikku] (n) gown technique (i.e. use of gowns in sterile environments)
ガントレット;ゴーントレット[, gantoretto ; go-ntoretto] (n) gauntlet
受けて立つ[うけてたつ, uketetatsu] (v5t) to accept somebody's challenge; to take up the gauntlet
手袋を投げる[てぶくろをなげる, tebukurowonageru] (exp,v1) to throw down the gauntlet
挑む[いどむ, idomu] (v5m,vi) (1) to challenge; to throw down the gauntlet; to contend for; to tackle; (2) to pressure someone for sex; to woo; to make love to; (P)
甲掛け[こうがけ, kougake] (n) gauntlet; spats
窶れ[やつれ, yatsure] (n) (uk) emaciation; gauntness; haggardness
籠手;篭手;小手[こて, kote] (n) gauntlet (used in Kendo); bracer; fencing glove

gaunt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กงโก้[adj.] (kongkō) EN: gaunt FR:
หน้ากระดูก[X] (nā kradūk) EN: gaunt looking face ; having high cheekbones FR:
ผอมแห้ง[adj.] (phømhaēng ) EN: very skinny ; emaciated ; gaunt ; scrawny FR: émacié ; efflanqué
ซูบผอม[adj.] (sūp phøm) EN: thin ; lean ; skinny ; gaunt ; scrawny ; emaciated FR:
โด่[v.] (dō) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly FR:
นวม[n.] (nūam) EN: glove ; gauntlet ; mitten ; mitt ; boxing gloves FR: moufle [f] ; gant de boxe [m]
รับการท้าทาย[v. exp.] (rap kān thā) EN: accept the challenge ; take up the gauntlet FR: relever un challenge

gaunt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hager {adj}gaunt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gaunt
Back to top