ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

energetic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *energetic*, -energetic-

energetic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
energetic (adj.) ซึ่งมีพลัง See also: กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง Syn. active, forceful, vigorous
energetic (adj.) โดยต้องการพลัง
energetically (adv.) อย่างมีพลัง See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีกำลังวังชา
English-Thai: HOPE Dictionary
energetic(เอนเนอเจท'ทิค,-เคิล) adj. มีพลัง,มีกำลังวังชา,ขะมักเขม้น,ชอบทำงาน., Syn. vigorous,
energetical(เอนเนอเจท'ทิค,-เคิล) adj. มีพลัง,มีกำลังวังชา,ขะมักเขม้น,ชอบทำงาน., Syn. vigorous,
English-Thai: Nontri Dictionary
energetic(adj) ซึ่งมีกำลังมาก,แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,ขะมักเขม้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
energetic efficiency; exergetic efficiency; rational efficiency; second law efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Energeticsพลังงานศาสตร์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฮึก (adj.) energetic See also: vigorous Syn. คึก, คะนอง, ลำพอง
ขมีขมัน (adv.) energetically See also: actively, enthusiastically, vigorously Syn. กระตือรือร้น, เอาจริงเอาจัง, เขม้นขะมัก
ขะมักเขม้น (adv.) energetically See also: diligently, actively, positively, enthusiastically, vigorously, with determination Syn. เขม้นขะมัก
ขะมักเขม้น (adv.) energetically See also: actively, enthusiastically, vigorously Syn. ขมีขมัน, กระตือรือร้น, เอาจริงเอาจัง, เขม้นขะมัก
เขม้นขะมัก (adv.) energetically See also: vigorously, actively, strenuously, forcefully Syn. ขะมักเขม้น, เอาจริงเอาจัง
ขะมักเขม้น (v.) be energetic See also: be diligent, be active, be positive, be enthusiastic, be vigorous, be determined Syn. เขม้นขะมัก
ฮึก (v.) be energetic See also: be vigorous Syn. คึก, คะนอง, ลำพอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His energetic fist should be ready to resistกำปั้นที่กระตือรือร้นของเขา น่าจะต่อต้านได้
It may look like fun with a touch of irresponsibility but the fake energetic method is only harmfulมันอาจจะดูน่าสนุกเมื่อได้สัมผัสความรับผิดชอบ แต่วิธีการจอมปลอมมันอันตราย
Cheerful and energetic ready to face future challengesร่าเริงและมีพลังพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายในอนาคต
You seem more energetic than on the phone.คุณดูกระตือรือร้นกว่าในโทรศัพท์นะ
This is a very suitable and energetic songs for tonight.นี่เป็นเสียงเพลงที่กระชุ่มกระชวยเหมาะสำหรับคืนนี้นะคะ
I bet you're just feeling energetic because you got your bead back.อืม เพราะเธอได้ลูกปัดคืนแล้วไง พลังของเธอคืนกลับไปหมด มันเลยอาจจะเยอะไปมั้ง
She was so energetic she used to help me out.เมื่อก่อนนี้ดูแข็งแรง\ คอยช่วยฉันส่งของ
I'm more like Jolie, energetic but beautiful.ถ้าคุณรู้จักชั้นมากกว่านี้ ชั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่... เหมือนแองเจลิน่า โจลี่
You know, I give private energetic readings.รู้มั้ย ผมสามารถ อ่านพลังงานได้
All we need are a few energetic volunteers.ที่เราต้องการก็คืออาสาสมัครเล็กน้อยที่กระตือรือร้น
♪ electric, magnetic, energetic~ประกายไฟ ดึงดูด มีชีวิตชีวา~
When sunlight strikes a green molecule of chlorophyll, it sets in motion a series of chemical reactions, breaking apart water molecules and freeing energetic electrons.เมื่อแสงแดดนัดโมเลกุล สีเขียวของคลอโรฟิล มันตั้งในการเคลื่อน ไหวชุดของปฏิกิริยาเคมี การแตกโมเลกุลของน้ำ

energetic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奋发[fèn fā, ㄈㄣˋ ㄈㄚ, 奋发 / 奮發] to rouse to vigorous action; energetic mood
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, 积极 / 積極] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive
带劲[dài jìn, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄣˋ, 带劲 / 帶勁] energetic; exciting; of interest
[tì, ㄊㄧˋ, 倜] energetic; exalted; magnanimous
刚健[gāng jiàn, ㄍㄤ ㄐㄧㄢˋ, 刚健 / 剛健] energetic; robust
大力[dà lì, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, 大力] energetic; vigorous; vigorously
有活力[yǒu huó lì, ㄧㄡˇ ㄏㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, 有活力] energetic; vital
[bēn, ㄅㄣ, 贲 / 賁] energetic; surname Ben
朝气蓬勃[zhāo qì péng bó, ㄓㄠ ㄑㄧˋ ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, 朝气蓬勃 / 朝氣蓬勃] full of youthful energy (成语 saw); vigorous; energetic; a bright spark
起劲[qǐ jìn, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄣˋ, 起劲 / 起勁] vigorously; energetically; enthusiastically

energetic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk
エネルギッシュ[, enerugisshu] (adj-na) energetic (ger
きびきび[, kibikibi] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) brisk; lively; energetic
ぴちぴち;ピチピチ[, pichipichi ; pichipichi] (adv,adj-na) (on-mim) lively; spunky; energetic
活動的[かつどうてき, katsudouteki] (adj-na) active; dynamic; energetic
エネルギー論[エネルギーろん, enerugi-ron] (n) energetics
がばっと;がばと;がはと;かばと[, gabatto ; gabato ; gahato ; kabato] (adv) (on-mim) emphatically; energetically
勇往[ゆうおう, yuuou] (n) spirited advance; energetically going forward
奮って[ふるって, furutte] (adv) energetically; strenuously; heartily; (P)
少壮気鋭[しょうそうきえい, shousoukiei] (n,adj-no) young and energetic; up-and-coming
振り立てる[ふりたてる, furitateru] (v1,vt) to toss (i.e. one's head); to wave (i.e. a flag); to stand up energetically; to raise one's voice
新進気鋭[しんしんきえい, shinshinkiei] (n,adj-no) young and energetic; up-and-coming
歌い捲る;歌いまくる[うたいまくる, utaimakuru] (v5r) (See 捲る・まくる) to sing energetically; to sing with abandon
気鋭[きえい, kiei] (adj-no,adj-na,n) spirited; energetic; (P)
沸く[わく, waku] (v5k,vi) (1) (esp. 沸く) to grow hot (of water, etc.); to boil; (2) to be in a state of excitement; to get excited; to take place energetically; (P)
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P)
[もう, mou] (adj-na) (1) greatly energetic; (2) ferocious; (pref) (3) extreme; severe
盛ん[さかん, sakan] (adj-na) (1) popular; (2) prosperous; (3) enthusiastic; (4) (also written as 壮) energetic; vigorous; (P)

energetic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอางานเอาการ[adj.] (ao-ngān ao ) EN: energetic ; serious ; industrious ; conscientious FR:
ฮึก[adj.] (heuk) EN: energetic ; exultant FR:
เหิมฮึก[adj.] (hoēmheuk) EN: energetic ; vigourous FR:
แข็งขัน[adj.] (khaengkhan) EN: diligent ; energetic FR:
ขะมักเขม้น[v.] (khamakkhamē) EN: be determined ; be energetic FR:
ขะมักเขม้น[adj.] (khamakkhamē) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous ; energetic ; diligent ; determined FR: consciencieux ; sérieux
ขัน[adj.] (khan) EN: energetic ; vigorous FR:
เข้มแข็ง[v.] (khemkhaeng) EN: be vigorous ; be energetic ; be resolute ; be tough FR: être fort ; être énergique ; être vigoureux
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; try hard ; strive for ; exert oneself ; be energetic (in) ; make an effort ; take the trouble ; go out of one's way FR: essayer ; faire son possible
กระฉับกระเฉง[adj.] (krachapkrac) EN: vigorous ; energetic ; active ; lively ; strong ; robust ; sprightly FR: énergique
กระปรี้กระเปร่า[adj.] (kraprīkrapr) EN: active ; lively ; spry ; energetic ; vigorous ; sprightly ; hale FR: vif ; énergique
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūro) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent ; energetic FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
ประเปรียว[v.] (praprīo) EN: be agile ; be active ; be energetic FR: avoir la pêche (fam.) ; avoir la frite (fam.)
เฉื่อย[adv.] (cheūay) EN: sluggishly ; unenergetically FR: lentement ; apathiquement
เฉื่อย ๆ = เฉื่อยๆ[adv.] (cheūay-cheū) EN: slowly ; sluggishly ; unenergetically FR: lentement
ขะมักเขม้น[adv.] (khamakkhamē) EN: energetically ; vigorously ; enthusiastically ; with determination ; assiduously FR:
เขม้นขะมัก[adj.] (khamenkhama) EN: energetically FR:
ขมีขมัน[adv.] (khamīkhaman) EN: enthusiastically ; energetically ; hurriedly ; speedily FR:
ขันแข็ง[adv.] (khankhaeng) EN: diligently ; energetically FR:
อย่างขันแข็ง[adv.] (yāng khankh) EN: energetically ; assiduously ; enthusiastically FR:

energetic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
energisch; tatkräftig {adj} | energischer; tatkräftiger | am energischsten; am tatkräftigstenenergetic | more energetic | most energetic
Rückspeisung {f}energetic recovery system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า energetic
Back to top