ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cd-rom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cd-rom*, -cd-rom-

cd-rom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
CD-ROM (n.) ซีดี-รอม
English-Thai: HOPE Dictionary
cd-rom(ซีดีรอม) ย่อมาจาก compact disc read-only memory หมายถึง compact disc ที่เป็นฟอร์แมตสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และเก็บเสียง ภาพ และข้อความ เป็นต้น เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ จะมีหน่วยบันทึกที่อ่านซีดีรอมได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์ หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกข้อมูลลงยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคาอุปกรณ์นี้ยังค่อนข้างแพง
cd-rom driveหน่วยขับซีดีรอมหมายถึง หน่วยบันทึกที่ใช้อ่านจานบันทึกอัดแน่น หรือซีดี ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมากมีหน่วยบันทึกที่สามารถอ่านข้อมูลจากสื่อชนิดนี้ได้ แต่ยังคงบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้ ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ความเร็วในการอ่านค่อนข้างสูงจนดูภาพเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนดูภาพยนตร์ ในปัจจุบัน จานซีดีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกที ทำให้ราคาถูกลงมาก คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจึงมักจะมีหน่วยบันทึกชนิดนี้ติดตั้งไว้ด้วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
CD-ROMซีดีรอม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CD-ROMซีดี-รอม [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซีดีรอม (n.) CD-ROM

cd-rom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光碟[guāng dié, ㄍㄨㄤ ㄉㄧㄝˊ, 光碟] optical disc; compact disc; CD; CD-ROM

cd-rom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM
倍速CDROMドライブ[ばいそくシーディーロムドライブ, baisoku shi-dei-romudoraibu] (n) {comp} double speed CD-ROM drive; (after number N) x N speed CD-ROM drive
書き込み可能[かきこみかのう, kakikomikanou] (adj-na) {comp} writable (e.g. a writable CD-ROM)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM)
書き込み可能[かきこみかのう, kakikomikanou] writable (e.g. a writable CD-ROM) (an)

cd-rom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซีดี[n.] (Sī.Dī.) EN: CD FR: CD ; CD-ROM [m] (anglic.) ; cédérom [m]
ซีดีรอม = ซีดี-รอม[n.] (Sī.Dī.-røm) EN: CD-ROM FR: CD-ROM [m] (anglic.) ; cédérom [m]

cd-rom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
CD-ROM {f} [comp.]CD-ROM

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cd-rom
Back to top