ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wan*, -wan-

wan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wan (adj.) ซึ่งซีดเผือดเนื่องจากความเจ็บป่วย See also: ซีดจาง, ซีด Syn. ashen, pale, pasty Ops. flushed, glowing, rosy
wan (adj.) ที่มีลักษณะไม่มีความสุข
wan (adj.) ที่ไม่สุกสว่าง
wana be (sl.) คนที่อยากเป็นบางสิ่งหรือบางคน
wanabe (sl.) คนที่อยากเป็นบางสิ่งหรือบางคน
wand (n.) ไม้กายสิทธิ์
wand (n.) ไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ Syn. mace, scepter, truncheon
wander (vt.) เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน See also: ร่อนเร่ Syn. roam, rove
wander (vi.) เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน See also: ร่อนเร่ Syn. roam, rove, stray
wander (vi.) ออกนอกเส้นทาง
wander (vi.) ขาดสมาธิ See also: ฝันกลางวัน
wander (vi.) ไปในทางที่คดเคี้ยว
wander (vi.) เดินเล่น
wander (vi.) พูดหรือเขียนไม่ชัดเจน See also: พูดหรือเขียนวกวนนอกเรื่อง, พูดนอกเรื่อง
wander (n.) การเดินเล่นอย่างไร้จุดหมาย
wander about (phrv.) เดินเตร็ดเตร่ See also: เดินเที่ยวไปทั่ว Syn. wander around
wander around (phrv.) เดินเตร็ดเตร่ See also: เดินเที่ยวไปทั่ว Syn. wander about
wander from (phrv.) เดินเที่ยวไปจาก See also: เดินท่องเที่ยวจาก, เดินเตร็ดเตร่จาก Syn. stray from, wander off
wander from (phrv.) ออกนอกประเด็น See also: ออกนอกทิศทาง Syn. stray from, wander off
wander off (phrv.) ท่องเที่ยวไปทั่ว See also: เตร็ดเตร่ไป
wander off (phrv.) ออกนอกประเด็น See also: ออกนอกทิศทาง
wanderer (n.) ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย Syn. nomad, ranger, rover
wandering (adj.) ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน Syn. roving, roaming, traveling, drifting
wandering (n.) การเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย See also: การพเนจร
wanderingly (adv.) โดยเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย
wanderlust (n.) ความต้องการที่จะเดินทางไป See also: ความปรารถนาที่จะเดินทาง
wane (vi.) แสดงถึงพื้นที่ที่มีแสงสว่างลดลง (ใช้กับพระจันทร์หรือโลก)
wane (vi.) ลดลงเรื่อยๆ See also: น้อยลงเรื่อยๆ Syn. abate, decline, decrease Ops. increase
wane (vi.) จบ See also: เสร็จสิ้น
wane (n.) การลดน้อยลงเรื่อยๆ
wane (n.) เวลาข้างแรม
wane (n.) ช่วงเวลาที่ลดน้อยลงเรื่อยๆ
wane (n.) เวลาที่เสร็จสิ้น See also: ฤดูกาลที่เสร็จสิ้น
wang (sl.) โยน See also: ขว้าง, ปา
wanger (sl.) อวัยวะเพศชาย Syn. whanger
wangle (vt.) ได้มาด้วยเล่ห์ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ใช้เพทุบายเพื่อให้ได้มา
wangle (vt.) ปลอมแปลงบัญชีหรือข้อมูล Syn. falsify, fiddle
wangle (n.) วิธีที่ไม่ซื่อสัตย์ See also: วิธีสกปรก
wangle out of (phrv.) หลอกล่อ (คำสแลง) See also: ลวงให้หลงกล
wangler (n.) ผู้ที่หลอกลวงเพื่อให้ได้มา See also: ผู้ใช้เพทุบายเพื่อให้ได้มา, ผู้ใช้เล่ห์กลเพื่อให้ได้มา
English-Thai: HOPE Dictionary
wan(วอน) adj. ซีด,ซีดขาว,อมโรค,อ่อนแอ,ไม่มีความสุข,ขาดกำลัง,ขาดสมรรถภาพ,มืด,สลัว vi. vt. ทำให้หรือกลายเป็นซีด แวน ย่อมาจาก wide area network (แปลว่า ข่ายงานบริเวณกว้าง) หมายถึง ข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นบริเวณกว้าง (ถ้าเป็นบริเวณแคบ ๆ เรียกว่า LAN หรือ local area network) เช่น ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมจากกันและกันได้ การกระทำเช่นนี้จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เป็นตัวการสำคัญด้วยตัวหนึ่ง การเชื่อมโยงนั้น อาจใช้สายโทรศัพท์ สายเคเบิล เส้นใยนำแสง (optical fibre) หรือดาวเทียม ก็ได้ดู LAN เปรียบเทียบ, See also: wanly adv. wanness n., Syn. pale,faint,livid
wand(วอนดฺ) n. ไม้เรียว,คทา,ไม้ยาวกลมของหัวหน้าวงดนตรี,กิ่งไม้ยาว,ลำต้นยาวเรียว
wander(วอน'เดอะ) vi. vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่,เตร็ดเตร่,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ทิ้งความสนใจ,สาบสูญ,หลงทาง,หันเหจากเดิม,ห่างประเด็น, See also: wanderer n., Syn. stray,roam
wandering(วอน'เดอริง) adj.,n. (การ) เตร็ดเตร่,พเนจร,เถลไถลไป,ท่องเที่ยว,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ความคิดสับสน,การพูดเรื่อยเปื่อย., See also: wanderingly adv., Syn. roaming,rambling
wane(เวน) vi.,n. (การ) (ดวงจันทร์) แหว่ง,ลด,ถอย,เสื่อม,ตกต่ำ,ค่อย ๆ สลาย,ค่อย ๆ สิ้นสุด,ระยะเสื่อม,ระยะตกต่ำ,น้ำลง -Phr. (on the wane ลดลง เสื่อมลง), Syn. diminish
want(วอนทฺ) vt. vi.,ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาดแคลน,หา,ล่า n. สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่จำเป็น,ความขาดแคลน,ความยากจน,การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต,ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก), See also: wanter n., Syn. esire,lack,sha
want adn. =classified ad
want listn. รายการของที่ต้องการ
wanting(วอน'ทิง) adj. ขาดแคลน,ไม่มี prep. ปราศจาก,ลบ,เอาออก, Syn. lacking,missing
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม,ขี้เล่น,ซุกซน,ชอบเล่นพิเรน,ไม่รับผิดชอบ,มั่วโลกีย์,ฟุ่มเฟือย,ฟุ้งเฟ้อ,สุรุ่ยสุร่าย,เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.
wany(เว'นี) adj. ลดลง,ถอย,เสื่อมลง,ค่อย ๆ หายไป, Syn. waning,decreasing
English-Thai: Nontri Dictionary
wan(adj) หน้าซีดเซียว,ไม่มีเลือด
wand(n) ไม้ถือ,คทา,ไม้เรียว
wander(vi) เถลไถล,เคลื่อนไหว,เตร็ดเตร่,หลงทาง
wanderer(n) คนเถลไถล,คนเตร็ดเตร่,คนหลงทาง
wane(vi) ลดถอย,เสื่อมโทรม,บ่ายคล้อย
want(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความอยาก,ความขาดแคลน
wanting(adj) บกพร่อง,ขาดแคลน,ไม่มี
wanton(adj) ขี้เล่น,ซุกซน,หยาบโลน
wantonness(n) ความหยาบโลน,ความพิเรน,ความซุกซน,ความป่าเถื่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
WAN (wide area network)แวน (ข่ายงานบริเวณกว้าง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wanderแฉลบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wandering painอาการปวดย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Wankel engine; Wankel rotary engineเครื่องยนต์แวงเกล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
want of ageอายุไม่ถึงกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wantonขาดความยับยั้ง, ปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดสมาธิ (v.) wander See also: be distracted Syn. ไม่มั่นคง Ops. มั่นคง
จร (v.) wander See also: roam, ramble, rove Syn. ไป, เที่ยวไป
ซัดเซ (v.) wander See also: roam, drift, stroll, wander about Syn. ซัดเซพเนจร
ซัดเซพเนจร (v.) wander See also: tramp, roam, rove, drift Syn. ร่อนเร่พเนจร
ท่อง (v.) wander See also: roam around, rove around Syn. เที่ยว, ทัศนาจร, เดินทาง, ท่องเที่ยว
พเนจร (v.) wander See also: roam, rove, tramp Syn. ร่อนเร่, ร่อนเร่พเนจร
ร่อนเร่ (v.) wander See also: be nomadic, have no permanent home Syn. พเนจร, เร่ร่อน, ร่อนเร่พเนจร, เร่ร่าย
ร่อนเร่พเนจร (v.) wander See also: be nomadic, have no permanent home Syn. พเนจร, เร่ร่อน, เร่ร่าย
ร่อนเร่พเนจร (v.) wander See also: tramp, roam, rove, drift
ร่อนเร่พเนจร (v.) wander See also: roam, rove, tramp Syn. ร่อนเร่
ระหกระเหิน (v.) wander See also: travel with hazard, rove, stray Syn. ระเหินระหก, ระเหเร่ร่อน, เร่ร่อน
ระเหินระหก (v.) wander See also: travel with hazard, rove, stray Syn. ระหกระเหิน, ดั้นด้น
ระเหเร่ร่อน (v.) wander See also: roam, rave, stray Syn. ระเหระหน, ร่อนเร่, เร่ร่อน
วอกแวก (v.) wander See also: be distracted Syn. ขาดสมาธิ, ไม่มั่นคง Ops. มั่นคง
เถลไถล (v.) wander See also: dawdle, dilly-dally, stroll, loiter Syn. ไถล, เชือนแช
เที่ยวไป (v.) wander See also: roam, ramble, rove Syn. ไป
เร่ร่อน (v.) wander See also: be nomadic, have no permanent home Syn. พเนจร, ร่อนเร่พเนจร, เร่ร่าย
เร่ร่อน (v.) wander See also: roam, rave, stray Syn. ระเหระหน, ร่อนเร่
เร่ร่อน (v.) wander See also: travel with hazard, rove, stray Syn. ระเหินระหก, ระเหเร่ร่อน
เร่ร่าย (v.) wander See also: be nomadic, have no permanent home Syn. พเนจร, เร่ร่อน, ร่อนเร่พเนจร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Want me to lend you some cash?อยากยืมเงินฉันบ้างไหม?
Here's what I wanted to ask youนี่แหล่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการถามคุณ
She wants you to come soon and not let her downเธอต้องการให้คุณมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
I want you to meet friends of mineฉันต้องการให้คุณได้พบกับเพื่อนๆ ของฉัน
I don't think he wanted anyone else to hear itฉันไม่คิดว่าเขาต้องการให้ใครอื่นได้ยินมัน
So what did he want?ถ้างั้นเขาต้องการอะไรล่ะ
He wanted to find a jobเขาต้องการหางานทำ
He wanted to talk to his bossเขาต้องการพูดกับเจ้านาย
She wants to live near her brotherเธอต้องการอาศัยอยู่ใกล้พี่ชายของเธอ
What do you want to do after graduation?คุณอยากจะทำอะไรหลังสำเร็จการศึกษา
Do you really want to know what I think?คุณอยากรู้จริงๆ หรือว่าฉันคิดอะไร
I want to hear your opinionฉันอยากได้ยินความเห็นของคุณ
I want to make a long distance callฉันอยากจะโทรทางไกล
What I want to say is that…สิ่งที่ฉันต้องการจะพูดคือ...
I never want to do that againฉันไม่อยากจะทำอย่างนั้นอีกเลย
I want to walk my own dogฉันต้องการพาหมาของฉันไปเดินเล่นเอง
I want to show you somethingฉันอยากให้คุณดูอะไรบางอย่าง ตามฉันมา
What do you want me to do?คุณอยากให้ฉันทำอะไรหรือ
I want you to leave with usฉันอยากให้คุณออกไปกับเรา
I don't want that stupid job backฉันไม่อยากได้งานงี่เง่านั้นกลับมา
I want to tell you somethingฉันอยากจะบอกอะไรคุณบางอย่าง
I want to write about things that matterฉันอยากจะเขียนอะไรที่มีสาระบ้าง
Sound like you want to get something out of meฟังดูเหมือนคุณอยากได้อะไรบางอย่างจากฉัน
I don't really want to talk about it, okay?ฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมันจริงๆ นะ ตกลงไหม
I want you to respect meฉันอยากให้คุณนับถือฉัน
He has something he wants to tell youเขามีบางสิ่งที่อยากจะบอกคุณ
There is something I want to share with youมีบางอย่างที่ฉันอยากแบ่งปันกับคุณ
Anywhere we wantedที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการ
I don't wanna go back thereฉันไม่อยากกลับไปที่นั่นอีก
When do you want it done?คุณต้องการให้มันเสร็จเมื่อไหร่
Do you want to move a bit closer?คุณต้องการเคลื่อนเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดไหม
Just tell me what you wantแค่บอกมาว่าคุณอยากได้อะไร
Who on earth wants to talk to youใครหน้าไหนในโลกอยากพูดกับคุณ
He wants to keep it a secretเขาต้องการเก็บมันไว้เป็นความลับ
I don't want to be rude or anythingฉันไม่อยากหยาบคายแต่อย่างใด
He might not want to go back to schoolเขาอาจจะไม่ต้องการกลับไปที่โรงเรียนอีก
What do you want to do tonight?คุณอยากทำอะไรคืนนี้?
I really wanted to disappear into my bedroomฉันอยากจะจมหายลงไปบนเตียงของฉันจริงๆ
We can take you anywhere you want to goพวกเราสามารถพาคุณไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการไป
Surely, you don't want to be expelled?แน่นอนว่า เธอไม่ต้องการถูกไล่ออกใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a gunfight in Sheung Wan this afternoonเกิดเหตุยิงกันที่เขตเฉียววานเมื่อตอนบ่าย
The police has discovered the body of a fugitive suspect He was involved in the Sheung Wan shooting earlier todayเมื่อ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตำรวจได้พบศพชายคนหนึ่ง เข้าใจว่าเป็นหนึ่งในคนร้ายที่หลบหนี หลังก่อเหตุยิงกันที่เขตเฉียววานเมื่อตอนบ่าย
Our Young Master Sun Woo Wan has lost a suitcase.นายน้อยของเรา ซัน วู วัน ทำกระเป๋าเดินทางหาย
Is this your first time seeing Woo Wan oppa?เธอเพิ่งเคยเห็นพี่ วู วัน เป็นครั้งแรกเหรอ?
I heard that Woo Wan oppa was punched by a woman on a street here in the capital.ฉันได้ยินมาว่าพี่วู วัน ถูกผู้หญิงคนหนึ่งชกหน้า กลางถนนในเมืองหลวงน่ะ.
Will the true love of Sun Woo Wan ever come to him?ความรักที่แท้จริงของ ซัน วู วัน เคยมีด้วยรึ?
You know,I only have one life,Angela,and I don't wan to play it safe, so..now I'd really like to work.รู้เปล่า ผมมีแต่ชีวิตเดียว แองเจล่า และผมอยากใช้ให้มันคุ้ม ดังนั้นตอนนี้ผมต้องการทำงานจริงๆ
Tsuen Wan Cemetery off the Number 3 Expressway.สุสาน Tsuen Wan ออกไปทางด่วนหมายเลข 3
You seem to be responsible for the case which involves congressman Lee Kyeong Wan or something.ดูเหมือนคุณจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบในคดีของ สภาชิกสภา ลีคยองวาน
Lee Kyeong Wan has personally admitted it and is absolutely guilty of corruption.ลีคยองวานยอมรับสารภาพผิดในการทุจริตจริง
There have been continuous protests held against Lee Kyeong Wan in front of Parliament,มีการชุมนุมประท้วงกรณี สส.ลีคยองวาน อย่างต่อเนื่องที่หน้ารัฐสภา
I heard that the video that Rep. Lee Kyeong Wan appeared in, used an IP address stolen from the Blue House.ได้ยินว่าวิดีโอของท่านวุฒิสภาลีคยองวานที่ถูกเปิดเผย มีใครบางคนใช้ IP address ของทำเนียบ

wan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
几乎完全[jī hū wán quán, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 几乎完全 / 幾乎完全] almost entirely; almost completely
斯里巴加湾港[Sī lǐ Bā jiā wān gǎng, ㄙ ㄌㄧˇ ㄅㄚ ㄐㄧㄚ ㄨㄢ ㄍㄤˇ, 斯里巴加湾港 / 斯里巴加灣港] Bandar Seri Begawan (capital of Brunei)
思想顽钝[sī xiǎng wán dùn, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, 思想顽钝 / 思想頑鈍] blunt thinking; apathy
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, 一本万利 / 一本萬利] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out
千变万轸[qiān biàn wàn zhěn, ㄑㄧㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄢˋ ㄓㄣˇ, 千变万轸 / 千變萬軫] constantly changing, ever-varying (成语 saw)
炸丸子[zhá wán zi, ㄓㄚˊ ㄨㄢˊ ㄗ˙, 炸丸子] croquettes; deep fried food balls
弯弯曲曲[wān wān qū qū, ㄨㄢ ㄨㄢ ㄑㄩ ㄑㄩ, 弯弯曲曲 / 彎彎曲曲] curved; meandering; zigzagging
环烷烃[huán wán tīng, ㄏㄨㄢˊ ㄨㄢˊ ㄊㄧㄥ, 环烷烃 / 環烷烴] cycloalkane
不完美[bù wán měi, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, 不完美] defective; imperfect
二氯乙烷中毒[èr lǜ yǐ wán zhōng dú, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄨㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ, 二氯乙烷中毒] dichloroethane poisoning
擦碗布[cā wǎn bù, ㄘㄚ ㄨㄢˇ ㄅㄨˋ, 擦碗布] dish cloth; tea towel
洗碗机[xǐ wǎn jī, ㄒㄧˇ ㄨㄢˇ ㄐㄧ, 洗碗机 / 洗碗機] dishwasher
吃喝玩乐[chī hē wán lè, ㄔ ㄏㄜ ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ, 吃喝玩乐 / 吃喝玩樂] eat, drink and be merry (成语 saw); to abandon oneself to a life of pleasure
等效百万吨当量[děng xiào bǎi wàn dūn dāng liàng, ㄉㄥˇ ㄒㄧㄠˋ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄉㄨㄣ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, 等效百万吨当量 / 等效百萬噸當量] equivalent megatonnage (EMT)
委婉词[wěi wǎn cí, ㄨㄟˇ ㄨㄢˇ ㄘˊ, 委婉词 / 委婉詞] euphemism
委婉语[wěi wǎn yǔ, ㄨㄟˇ ㄨㄢˇ ㄩˇ, 委婉语 / 委婉語] euphemism
小玩意[xiǎo wán yì, ㄒㄧㄠˇ ㄨㄢˊ ㄧˋ, 小玩意] gadget; widget (small item of software)
不完全中立[bù wán quán zhōng lì, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ, 不完全中立] imperfect neutrality
不完善[bù wán shàn, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄕㄢˋ, 不完善] imperfect
未完成[wèi wán chéng, ㄨㄟˋ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, 未完成] imperfect; incomplete
包罗万象[bāo luó wàn xiàng, ㄅㄠ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 包罗万象 / 包羅萬象] all-embracing; all-inclusive
不完全归纳推理[bù wán quán guī nà tuī lǐ, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, 不完全归纳推理 / 不完全歸納推理] inference by incomplete induction
不完全叶[bù wán quán yè, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄧㄝˋ, 不完全叶 / 不完全葉] incomplete leaf
好玩儿[hǎo wán er, ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ ㄦ˙, 好玩儿 / 好玩兒] interesting; delightful; amusing
春风深醉的晚上[Chūn fēng shēn zuì de wǎn shang, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄕㄣ ㄗㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄨㄢˇ ㄕㄤ˙, 春风深醉的晚上 / 春風深醉的晚上] Intoxicating spring nights, novel by Yu Dafu 郁達夫|郁达夫
不是玩儿的[bù shì wán r de, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄢˊ ㄖ˙ ㄉㄜ˙, 不是玩儿的 / 不是玩兒的] It's no joke.
拼图玩具[pīn tú wán jù, ㄆㄧㄣ ㄊㄨˊ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, 拼图玩具 / 拼圖玩具] jigsaw puzzle
拼板玩具[pīn bǎn wán jù, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, 拼板玩具] jigsaw puzzle; wood block puzzle
洗碗池[xǐ wǎn chí, ㄒㄧˇ ㄨㄢˇ ㄔˊ, 洗碗池] kitchen sink
千丝万缕[qiān sī wàn lǚ, ㄑㄧㄢ ㄙ ㄨㄢˋ ㄌㄩˇ, 千丝万缕 / 千絲萬縷] linked in countless ways
千军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, 千军万马 / 千軍萬馬] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men
千差万别[qiān chā wàn bié, ㄑㄧㄢ ㄔㄚ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ, 千差万别 / 千差萬別] manifold diversity
十六烷值[shí liù wán zhí, ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄨㄢˊ ㄓˊ, 十六烷值] cetane number (quality of light diesel fuel, measured by its ignition delay)
百万吨[bǎi wàn dūn, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄉㄨㄣ, 百万吨 / 百萬噸] megawatt
百万吨级核武器[bǎi wàn dūn jí hé wǔ qì, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄉㄨㄣ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, 百万吨级核武器 / 百萬噸級核武器] megaton weapon
千千万万[qiān qiān wàn wàn, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ, 千千万万 / 千千萬萬] millions upon millions; untold numbers
百万富翁[bǎi wàn fù wēng, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄈㄨˋ , 百万富翁 / 百萬富翁] millionaire
十万火急[shí wàn huǒ jí, ㄕˊ ㄨㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˊ, 十万火急 / 十萬火急] most urgent; post-haste; express
辛烷值[xīn wán zhí, ㄒㄧㄣ ㄨㄢˊ ㄓˊ, 辛烷值] octane rating

wan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
WAN[ワン, wan] (n) wide area network; WAN
ワイドエリアネットワーク[, waidoerianettowa-ku] (n) {comp} wide area network; WAN
ワン(P);わん[, wan (P); wan] (n) (1) (ワン only) one; (2) (on-mim) (See ワンワン・1) woof; bark; (P)
ワンクッション;ワン・クッション[, wankusshon ; wan . kusshon] (n) action taken to soften the impact of something (wasei
ワン公;わん公[ワンこう(ワン公);わんこう(わん公), wan kou ( wan kou ); wankou ( wan kou )] (n) (col) (See ワン・2) dog
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself)
ワン切り詐欺[ワンぎりさぎ, wan girisagi] (n) one-ring fraud
大盤振る舞い;椀飯振る舞い;椀飯振舞[おおばんぶるまい(大盤振る舞い);おうばんぶるまい(椀飯振る舞い;椀飯振舞), oobanburumai ( ooban furu mai ); oubanburumai ( wan meshi furu mai ; wan meshi furu] (n,vs) (1) lavish feast; splendid banquet; (2) corporate largess; lavish hospitality
金椀;鋺[かなまり;かなわん(金椀), kanamari ; kanawan ( kin wan )] (n) (See 椀) small metal bowl
高帯域ネットワーク[こうたいいきネットワーク, koutaiiki nettowa-ku] (n) {comp} wide area network; WAN
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion)
アークティックチャー;ホッキョクイワナ;アルプスイワナ[, a-kuteikkucha-; hokkyokuiwana ; arupusuiwana] (n) Arctic char (Salvelinus alpinus alpinus)
アメリカ鰐[アメリカわに, amerika wani] (n) (uk) American crocodile (Crocodylus acutus)
アラウアンス[, arauansu] (n) allowance
アロワナ[, arowana] (n) arowana (any fish of subfamily Osteoglossinae); bonytongue
アンダンスー;あんだんすー[, andansu-; andansu-] (n) (from アンダ + ミスー) fried mixture of minced pork, miso, mirin, etc. (Okinawan dish)
イチモンジハゼ[, ichimonjihaze] (n) Trimma grammistes (species of small goby found in Japan and Taiwan)
イレズミエイラクブカ[, irezumieirakubuka] (n) Hemitriakis complicofasciata (species of houndshark found in the Ryukyu Islands and Taiwan)
イワナ属[イワナぞく, iwana zoku] (n) Salvelinus (genus of salmonid fish of the family Salmonidae); char or charr
ウェイン[, uein] (n,vs) wane
うろうろ[, urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P)
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around
うんともすんとも言わない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp,adj-i) keeping silent; saying nothing at all
オールインワンPC[オールインワンピーシー, o-ruinwanpi-shi-] (n) {comp} all-in-one Personal Computer
オールインワンパソコン[, o-ruinwanpasokon] (n) {comp} all-in-one personal computer
オオワニザメ科[オオワニザメか, oowanizame ka] (n) Odontaspididae (family of four species in two genera of lamniform sand sharks, also known as sand tiger sharks or ragged tooth sharks)
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan)
オンリーワン[, onri-wan] (n) unique (wasei
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance
お碗;御碗[おわん, owan] (n) (See 碗) bowl
カーペンタリア湾[カーペンタリアわん, ka-pentaria wan] (n) Gulf of Carpentaria
かん;くわん[, kan ; kuwan] (adv,adv-to) (on-mim) ding; chime (sound of a bell or a small gong)
キュビワノ[, kyubiwano] (n) cubewano; classical Kuiper belt object
ぐすく[, gusuku] (n) Okinawan fortress
ゴーヤー;ゴーヤ[, go-ya-; go-ya] (n) (See 苦瓜) (Okinawan name for) bitter melon (Momordica charantia)
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus
この度は大変お世話になりありがとうございました;このたびは大変お世話になりありがとうございました[このたびはたいへんおせわになりありがとうございました, konotabihataihen'osewaninariarigatougozaimashita] (exp) thank you for all your hard work
コピーワンス[, kopi-wansu] (n) copy once (regulation)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ワン[わん, wan] WAN
高帯域ネットワーク[こうたいきねっとわあく, koutaikinettowaaku] wide area network, WAN
クレイワン[くれいわん, kureiwan] CRAY-1
コムワン[こむわん, komuwan] COM1
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages)
ティーワン[ていーわん, tei-wan] T1
ピーエルワン[ぴーえるわん, pi-eruwan] PL-1
ホールインワン[ほーるいんわん, ho-ruinwan] Hole-in-One
ワンチップコンピュータ[わんちっぷこんぴゅーた, wanchippukonpyu-ta] one-chip computer
ワンツースリー[わんつーすりー, wantsu-suri-] 1-2-3
ワンワールド[わんわーるど, wanwa-rudo] OneWorld
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
欲する[ほっする, hossuru] Thai: ต้องการ English: to want

wan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่ายวันพุธ[n. exp.] (bāi wan phu) EN: Wednesday afternoon FR: mercredi après-midi
ฉบับวันที่[n. exp.] (chabap wan ) EN: FR: édition du … (+ date)
ไชยวาน ; อำเภอไชยวาน = อ.ไชยวาน[n. prop.] (Chai Wān ; ) EN: Chai Wan ; Chai Wan District FR: Chai Wan ; district de Chai Wan
เช้าวันอาทิตย์[n. exp.] (chāo wan āt) EN: Sunday morning FR: dimanche matin
เช้าวันรุ่งขึ้น[n. exp.] (chāo wan ru) EN: next morning FR:
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected ; sad ; low-spirited ; downcast ; subdued ; depressed ; wan FR:
กำหนดวันประชุม[v. exp.] (kamnot wan ) EN: schedule a meeting FR: programmer une réunion
การ์ดวันเกิด[n. exp.] (kāt wan koē) EN: birthday card FR: carte d'anniversaire [m]
ข้ามวันข้ามคืน[X] (khām wan kh) EN: day and night FR: jour et nuit
ขนมหวานเย็น[n. exp.] (khanom wān ) EN: slow train FR:
เค้กวันเกิด[n. exp.] (khēk wan ko) EN: birthday cake FR: gâteau d'anniversaire [m]
เขตปทุมวัน[n. prop.] (Khēt Pathum) EN: Pathum Wan district FR:
คืนวันสิ้นปี[n. exp.] (kheūn wan s) EN: New Year's Eve FR:
หลายวันก่อน[adv.] (lāi wan køn) EN: a few days ago FR: il y a quelques jours
หลายวันมานี้[xp] (lāi wan mā ) EN: FR: ces derniers jours ; ces derniers temps
ไม่มีวันหมด[adj.] (mai mī wan ) EN: FR: illimité
ไม่มีวันเป็นไปได้[adj.] (mai mī wan ) EN: impossible FR: impossible
ไม่มีวันสิ้นสุด[adj.] (mai mī wan ) EN: everlasting FR: éternel
ไม่มีวันทำได้[adj.] (mai mī wan ) EN: FR: irréalisable
ไม่มีวันที่จะหมดไป[adj.] (mai mī wan ) EN: FR: éternel
ไม่มีวันหยุด[X] (mai mī wan ) EN: FR: tous les jours ; sans fin
ไม่วันใดก็วันหนึ่ง[X] (mai wan dai) EN: sooner or later ; one day FR: un jour ou l'autre
มะลิวัลย์เขา[n. exp.] (mali wan kh) EN: Streptoechites chinensis FR: Streptoechites chinensis
เมื่อวันอังคารเมื่อที่ผ่านมา[adv.] (meūa wan an) EN: last Tuesday FR: mardi dernier
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา[adv.] (meūa wan āt) EN: last Sunday FR: dimanche dernier
เมื่อวานบ่าย[adv.] (meūa wān bā) EN: FR: hier après-midi
เมื่อวานเช้า[adv.] (meūa wān ch) EN: FR: hier matin
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา[adv.] (meūa wan ja) EN: last Monday FR: lundi dernier
เมื่อวานค่ำ [adv.] (meūa wān kh) EN: FR: hier soir
เมื่อวันก่อน[n. exp.] (meūa wan kø) EN: the other day FR: l'autre jour
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา[adv.] (meūa wan ph) EN: last Wednesday FR: merredi dernier
เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา[adv.] (meūa wan ph) EN: last Thursday FR: jeudi dernier
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา[adv.] (meūa wan sa) EN: last Saturday FR: samedi dernier
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา[adv.] (meūa wan su) EN: last Friday FR: vendredi dernier
เมื่อวันที่ …[X] (meūa wan th) EN: on … (+ past date) FR: le … (+ date passée)
ม่อย[adj.] (mǿi) EN: pale ; pallid ; wan FR: pâle ; blême ; blafard
ในวันเดียวกัน[X] (nai wan dīo) EN: on the same day FR: le même jour
ในวันเดียวกันนั้น[X] (nai wan dīo) EN: FR: ce même jour
ในวันในพรุ่ง[n. exp.] (nai wan nai) EN: any day FR:
ในวันพรุ่งนี้[n. exp.] (nai wan phr) EN: tomorrow FR: demain

wan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtreibung {f}; Schwangerschaftsabbruch
Abwanderung {f}; Auswanderung
Auslösung {f}accommodation allowance
Altersfreibetrag {m}age allowance
beweglich; wendig; flink; agil; gewandt {adj} | beweglicher; wendiger; flinker; agiler; gewandter | am beweglichsten; am wendigsten; am flinksten; am agilsten; am gewandtestenagile | more agile | most agile
Beihilfe {f} | Beihilfe für Erwerbsunfähigeallowance | disability living allowance
Kinderfreibetrag {m}allowance for dependent children
Sachleistung {f}allowance in kind; benefitin kind
Zeitzuschlagfaktor {m}allowance factor
Bergschuhe {pl}; Wanderschuhe
Arkade {f}; Wandelgang
Arbeitsaufwand {m} (für) | etw. mit großem Arbeitsaufwand erreichenamount of work (involved in); work input | to (have to) put a lot of work into sth.
Suchmeldung {f}announcement about a missing/wanted person
Jahresabschreibung {f}annual allowance
Begeisterung {f}; Überschwang
Goldschwanz-Riffbarsch {m}; Goldschwanz-Demoiselle
Weißwangengans {f}; Weißwangengans
Wanze {f} | Wanzen
Verhaltensstörung {f} | zwanghafte Verhaltensstörung
Biokonversion {f}; Bioumwandlung
Brassenbarbe {f} (Barbus pentazona schwanefeldi) [zool.]tinfoil barb
Wanderratte {f} | Wanderratten
Abschreibung {f}capital allowance
Investition {f}; Kapitalaufwand
Zellwand {f}cell wand; cell wall
Wanderpreis {m} | Wanderpreise
Wange f; Backe {f} | Wangen
Bildschirm {m}; Wandschirm
Zwang {m} | Zwänge
Kolonnade {f}; Wandelgang
Umwandlung {f} | Umwandlungen
Zwangsneurose {f} [med.] | Zwangsneurosen
Kaufzwang {m}; zwanghafter Kaufrauschcompulsive buying
zwanghaft {adj} | zwanghafter | am zwanghaftestenconstrained | more constrained | most constrained
Verteilzeitzuschlag {m}contingency allowance
Zwangswirtschaft {f} | Zwangswirtschaften
Wandelobligation {f} | Wandelobligationen
Coscorobaschwan {m} [ornith.]Coscoroba Swan
aufwändig; aufwendig [alt]; kostspielig {adj} | aufwändiger; aufwendiger [alt]; kostspieliger | am aufwändigsten; am aufwendigsten [alt]; am kostspieligstencostly | costlier | costliest
Ausdrucksfähigkeit {f}; Gewandtheit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wan
Back to top