ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

colourless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *colourless*, -colourless-

colourless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
colourless (adj.) ที่ไม่มีสี
English-Thai: Nontri Dictionary
colourless(adj) ไม่มีสี,เป็นทุกข์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไร้สีสัน (v.) be colourless See also: be uninteresting, be dull, be vapid, be insipid Ops. มีสีสัน

colourless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラーレス[, kara-resu] (n) (1) collarless; (2) colorless; colourless
気血水[きけっすい, kikessui] (n) life force, blood, and colourless bodily fluids (three elements that constitute an organism according to traditional Chinese medicine)
津液[しんえき, shin'eki] (n) (1) saliva; spit; spittle; (2) fluid (in Chinese medicine, esp. a colourless bodily fluid, e.g. tears)
無色[むしょく, mushoku] (n,adj-no) colourless; colorless; achromatic; (P)

colourless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีสี[adj.] (mai mī sī) EN: colourless FR: incolore

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า colourless
Back to top