ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decolorize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decolorize*, -decolorize-

decolorize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decolorize (vt.) ขจัดสีออกไป See also: ฟอกสีออกไป
decolorizer (n.) ยาฟอกขาว See also: เครื่องฟอกขาว Syn. bleachl, decolorant
English-Thai: HOPE Dictionary
decolorize(ดิคัล'ละไรซ) vt. ขจัดสีออก, See also: decolourization,decolorization,decolorisation,decolourisation n. การขจัดสีออก decolouriser ,decoloriser,decolourizer,decolorizer n. สิ่งที่ขจัดสีออก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decolorizedล้างสี [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decolorize
Back to top