ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

haggard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *haggard*, -haggard-

haggard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
haggard (adj.) ซูบผอม See also: ซูบซีด, ซูบ, แห้งเหี่ยว Syn. cadaverous, drawn, gaunt Ops. energetic, fresh, lively
haggard (adj.) ไม่เชื่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
haggard(แฮก'การ์ด) adj. ซูบ,ซูบซีด,ซูบผอม,แห้งเหี่ยว,มีหน้าตาดุร้าย,ไม่เชื่อง. n. เหยี่ยวป่า,เหยี่ยวที่ไม่เชื่อง., See also: haggardness n., Syn. careworn,gaunt
English-Thai: Nontri Dictionary
haggard(adj) หน้าเศร้า,ซีดเซียว,โหลเหล,แห้งเหี่ยว,ซูบผอม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซีดเซียว (adj.) haggard See also: gaunt, pale, wan, pallid Syn. อิดโรย, จาง, เผือด Ops. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล
ซีดเซียว (adv.) haggardly See also: gauntly, palely, pallidly, wanly Syn. อิดโรย, จาง, เผือด Ops. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล
ซีดเซียว (v.) be haggard See also: be gaunt, pale, be pallid Syn. อิดโรย, จาง, เผือด Ops. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That was Merle Haggard on KYHA.That was Merle Haggard on KYHA.
I'm a Haggard history teacher.เธอเล่นงานฉันได้สบายเลย
Repulsed by her haggard appearance... the prince turned the woman away.ด้วยความอัปลักษณ์ของรูปกาย... เจ้าชายจึงขับไล่หญิงนางนั้น
So when we're stressed, we look haggard.เวลาเครียด ผู้หญิงจะโทรม
So the stress of it all shows up on our faces, making us look haggard.ความเครียดเลยโผล่บนหน้า ทำให้เราโทรม!

haggard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 悴] haggard; sad; downcast; distressed
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 憔] haggard

haggard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仏作[ほとけづくる, hotokedukuru] (n,vs) becoming haggard
恋疲れ[こいづかれ, koidukare] (n) haggard from love
所帯やつれ[しょたいやつれ, shotaiyatsure] (n) worn haggard by household cares
面窶れ[おもやつれ, omoyatsure] (n,vs) care-worn; haggard
憔悴[しょうすい, shousui] (n,vs) (1) emaciation; haggardness; wasting away; (2) exhaustion; tiredness
窶れ[やつれ, yatsure] (n) (uk) emaciation; gauntness; haggardness

haggard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โซ[adj.] (sō) EN: starving ; haggard ; hungry FR: sous-alimenté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า haggard
Back to top