ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gauntly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gauntly*, -gauntly-

gauntly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gauntly (adv.) ผอมเกร็ง See also: ผอมแห้ง

gauntly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โด่[v.] (dō) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gauntly
Back to top