ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โง่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โง่*, -โง่-

โง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โง (v.) raise See also: lift up, elevate, rear Syn. ยก, โผล่ Ops. ก้ม
โง (v.) be foolish See also: be stupid, be silly, be unwise Syn. เขลา, ทึ่ม, ไม่ฉลาด, ไม่รู้ Ops. ฉลาด, เก่ง
โง (v.) nod See also: nod in sleep, nod sleepily, doze, fall asleep Syn. โงกหัว, ง่วง
โงกหัว (v.) nod See also: nod in sleep, nod sleepily, doze, fall asleep Syn. ง่วง
โงกเงก (v.) sway See also: swing, lean, vibrate Syn. โยกเยก, คลอนแคลน, โยกโคลง, เอนไปเอนมา Ops. มั่นคง, แข็งแรง
โง้ง (v.) be arched See also: be curved, be bent Syn. โค้ง, งอ, งอนขึ้น Ops. ตรง
โง่งม (v.) be foolish See also: be silly, be stupid, be uneducated, be ignorant, be dull Syn. โง่, ไม่ฉลาด, งี่เง่า Ops. ฉลาด, หลักแหลม
โง่งมงาย (v.) be credulous See also: be gullible, be unquestioning, be ignorant, be unconscious Syn. ไร้เหตุผล, ขาดสติ Ops. มีเหตุผล, มีสติ
โง (v.) totter See also: be lopsided, be unsteady, sway, stagger, tilt Syn. โงนเงน, เซจะล้ม, โอนเอนไปมา, เอียงเอน, โอนเอน Ops. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง
โงนเงน (v.) totter See also: be lopsided, be unsteady, stagger, tilt, sway Syn. โงน, เอียงเอน, โอนเอน, ซวนเซ Ops. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง
โง่มาก (v.) be foolish See also: be stupid, be dull, be silly, be uneducated, be ignorant, be unwise Syn. โง่, งี่เง่า Ops. ฉลาด, หลักแหลม
โงหัวไม่ขึ้น (v.) be unable to raise up one´s head
โง่เขลา (v.) be silly See also: be foolish, be stupid, be dull, be ignorant, be uneducated Syn. โง่, ทึ่ม, งี่เง่า, ไม่ฉลาด Ops. ฉลาด
โง่เขลาเบาปัญญา (adj.) foolish See also: stupid, clumsy, unwise, silly Syn. โง่, งี่เง่า
โงเง (v.) be stunned See also: be giddy, be unconscious Syn. งัวเงีย
โง่เง่า (v.) be foolish See also: be stupid, be dull, be silly, be uneducated, be ignorant, be unwise Syn. โง่, งี่เง่า, โง่มาก Ops. ฉลาด, หลักแหลม
โง่เง่าเต่าตุ่น (n.) fool See also: idiot, stupid Syn. คนโง่, คนเซ่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
addlepated(แอด' เดิลเพททิด) adj., โง่, จิตสับสน (foolish, silly, addle-brained)
apish(เอ'พิช) adj. คล้ายมนุษย์วานรหรือลิงไม่มีหาง, เลียนแบบคน,โง่เง่า. -apishness n.apivorous (เอฟีฟ'เวอรัส) adj. อาศัยผึ้งเป็นอาหารในการยังชีพ (feeding on bees)
april fools'day วันที่ 1 เมษายนเป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้., Syn. All Fools'Day
asinine(แอส'ซินิน) adj. โง่,ไม่ฉลาด,คล้ายลา.
ass(แอส) n. ลา,คนโง่,ก้น,ทวารหนัก,การร่วมเพศ, Syn. jackass, fool,donkey,dolt)
balmy(บาล์'มี) adj. บรรเทา,ชุ่มชื้น,นิ่ม,เย็นคล้ายยาหม่อง,มีกลิ่นหอม,โง่, See also: balminess n. ดูbalmy, Syn. pleasant ###A. irritating
bleat(บลีท) {bleated,bleating,bleats} n.,v. (ร้อง) เสียงร้องแพะ ๆ (แพะ,แกะ,ลูกวัว) ,ร้องคร่ำครวญ,การพูดโง่ ๆ, See also: bleater n. ดูbleat
blockhead(บลอค'เฮด) n. คนโง่เง่า,หัวหุ่นไม้, See also: blockheaded adj. โง่เง่า blockheadedness n. ดูblockhead blockheadism n. ดูblockhead
blockish(บลอค'คิช) adj. คล้ายท่อนไม้,โง
bloke(โบลค) n. คน,มนุษย์,อ้ายหมอนี่,คนโง่,ขี้เมา, Syn. guy
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering (บลัน'เดอริง) adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่
bonehead(โบน'เฮด) n. คนโง่,คนเบาปัญญา, See also: boneheaded adj.
booby(บู'บี) n. คนโง่,คนเซ่อ,คนที่เล่นเลวที่สุดในทีม,คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด, Syn. dunce
bozo(โบ'โซ) n. เจ้าหมอนี่ (โดยเฉพาะผู้มีร่างใหญ่/แข็งแรงและโง่) ,ทหารใหม่
bullethead(บูล'ลิทเฮด) n. คนหัวดื้อ,คนรั้น,คนโง่, See also: bulletheaded adj.
bullish(บูล'ลิช) adj. คล้ายวัว,ดื้อรั้น,โง
cabbagehead(แคบ'บิจเฮด) n. คนโง
changeling(เชนจ'ลิง) n. เด็กถูกสับเปลี่ยน,คนทรยศ,คนโง่,เด็กหลงจากพ่อแม่
chicken headn. คนโง่,คนทึ่ม
chowderheadn. คนโง่,คนทึ่ม
chump(ชัมพฺ) n. ท่อนไม้สั้นและหนา,ก้อนเนื้อหนา,คนโง
clod(คลอด) n. ก้อน,ก้อนดิน,ดิน,คนโง่,คนทึ่ม, See also: cloddish adj. ดูclod cloddishness n. ดูclod
clodpoiln. คนโง่., Syn. clodpole,clodpate
clot(คลอท) n. ก้อนเลือดที่แข็งตัว,ก้อนเล็ก ๆ ,กลุ่มเล็ก ๆ ,คนโง่. vi. จับตัวเป็นก้อน vt. ทำให้จับตัวเป็นก้อน,ปกคลุมไปด้วยก้อนเล็ก ๆ ,ทำให้หยุด,ขัดขวาง., See also: clotty adj., Syn. lump
cockeyed(คอค'อายดฺ) adj. ตาเขหรือเหล่,เอียงไปหรือบิดไปด้านหนึ่ง,โง่,ผิดสิ้นเชิง, Syn. awry
coot(คูท) n. นกจำพวก Fulica ที่มีปีกและหางสั้น มันว่ายและดำน้ำได้,คนโง่,คนแก่ที่ใจไม่แน่นอน
coxcomb(คอคซฺ'โคม) n. หงอนไก่,คนขี้โอ่หรือคนสำรวยที่โง่และหยิ่ง,ศรีษะ, See also: coxcombic adj. ดูcoxcomb coxcombical adj. ดูcoxcomb, Syn. popinjay
crackbrained(แครค'เบรนดฺ) adj. โง่,บ้า
crass(แครส) adj. หยาบ,เลอะเทอะ,หนา,โง่เง่า, See also: crassness n. ดูcrass, Syn. unrefined,coarse
crassitude(แครส'ซิทูด) n. ความโง่เง่า,ความหนา,ความหยาบ
crazy catn. คนบ้า,คนที่มีจิตฟั่นเฟือน,คนโง
cretin(ครีท'เทิน,ครี'ทิน) n. คนแคระ (เนื่องจากขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด) ,โง่,จิตบกพร่อง, See also: cretinoid adj. ดูcretin cretinous adj. ดูcretin
cretinism(เครท'ทินิสซึม) n. โรคเรื้อรังที่เป็นภาวะการขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด ทำให้มีร่างแคระและผิดส่วน จิตบกพร่องและโง
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense,tort,violation
criminal(คริม'มะเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชญากรรม,เกี่ยวกับอาญา,มีความผิดทางอาญา,ไร้ความสำนึก,โง่ n. อาชญากร, Syn. culpable,disgraceful
cuckoo(คู'คู) n. นกดุเหว่า,เสียงร้องของนกดุเหว่า,คนสติฟั่นเฟือน,คนโง่ vt. พูดหรือร้องซ้ำซากอย่างน่าเบื่อ. vi. (นกดุเหว่า) ร้อง,ร้องเสียงคล้ายนกดุเหว่า adj. สติฟั่นเฟือน,โง
cuddy(คัด'ดี) n. ห้องเล็ก ๆ ,ห้องครัว,ลา,คนโง่, Syn. fool
daffy(แดฟ'ฟี) adj. โง่,บ้าคลั่ง
daft(ดาฟฺทฺ) adj. บ้า,วิกลจริต,โง่เง่า,สนุกสนาน,ขี้เล่น., See also: daftiness n. ดูdaft
English-Thai: Nontri Dictionary
asinine(adj) โง่,ดื้อ
ass(n) ลา,คนโง
benighted(adj) เขลา,โง่,ไม่ฉลาด
besotted(adj) โง่,งมงาย,หลงใหล
birdbrain(n) คนเซ่อ,คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา
blockhead(n) คนโง่,คนปัญญาทึบ
booby(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนเซ่อ
brainless(adj) ไม่มีสมอง,โง่,ไม่มีปัญญา,ปัญญาทึบ
obtuse(adj) ป้าน(มุม),โง่,ทื่อ,ทู่,ทึ่ม
bullish(adj) คล้ายวัว,โง่,ดื้อ,รั้น
chump(n) ท่อนไม้สั้น,ก้อนเนื้อ,คนทึ่ม,คนโง
clod(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนเซ่อ
clown(n) ตัวตลก,คนโง่,คนบ้านนอก
cuckoo(n) นกกาเหว่า,คนโง่,คนฟั่นเฟือน
daft(adj) โง่เง่า,โง่เขลา,เซ่อ,บ้า,ปัญญาอ่อน
dense(adj) หนาแน่น,แน่น,ทึบ,เต็มที่,โง
dolt(n) คนโง่,คนเซ่อ,คนโง่เง่า,คนทึ่ม
donkey(n) คนโง่,ลา,คนหัวรั้น
drivel(vi) พูดเหลวไหล,พูดสุ่มสี่สุ่มห้า,พูดโง่ๆ,น้ำมูกไหล,น้ำลายไหล
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
dumb(adj) เป็นใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ปริปาก,เหมือนน้ำท่วมปาก,โง่,ทึ่ม
dummy(n) คนโง่,คนบัดซบ,หุ่นเชิด,รูปหุ่น,ลูกมือ,ของเลียนแบบ,ไพ่ดัมมี่
dunce(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนปัญญาทึบ
flimsy(adj) แบบบาง,โงนเงน,บอบบาง,ไม่มีแก่นสาร,ไม่มีประสิทธิภาพ
flop(vi) กระโดดโลดเต้น,โยน,โงนเงน,ล้มลง,ตีปีก
folly(n) ความเขลา,ความโง่,ความโง่เขลา
fool(n) คนโง่,ตัวตลก,คนเซ่อ,คนไม่เต็มบาท,คนโง่เขลาเบาปัญญา
foolery(n) การกระทำแบบโง่ๆ,การเล่นตลก
foolish(adj) โง่,เขลา,เบาปัญญา,เซ่อ,ไม่ฉลาด,ทึ่ม,ไร้สาระ
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ
headless(adj) ไม่มีหัว,โง่,ไม่มีสมอง,ไม่มีความคิด,ไม่มีหัวหน้า
idiocy(n) ความโง่,ความบ้า,ความบ๊องส์,ความเซ่อ
idiot(n) คนโง่,คนบ้า,คนปัญญาอ่อน
idiotic(adj) โง่,บ้า,ปัญญาอ่อน
ignorance(n) ความเขลา,ความโง่,อวิชชา
ignorant(adj) เขลา,โง่,ไม่รู้
imbecile(adj) โง่,ไม่เต็มบาท,ปัญญาอ่อน
imbecility(n) ความโง่,ความไม่เต็มบาท,ความบ้า
inanity(n) ความโง่เขลา,ความว่างเปล่า
inept(adj) โง่เขลา,เซ่อ,ทึ่ม,ไม่ถูกที่,ไม่สมควร,ไม่เหมาะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cretinismสภาพแคระโง่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idiotโง่เขลา, สติปัญญาเสื่อมมาก โง่เง่า [การแพทย์]
Cretinismครีตินิสม์,โรค;ครีตินิสต์;ธัยรอยด์พร่องในเด็กเล็ก;เตี้ยแคระแกรน;ครีตินิสม;เตี้ยแคระและโง่;ครีตินิสม์;เตี้ยแคระ;แคระ [การแพทย์]
Idiocyความโง่เขลา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brainless (adj.) โงSyn. ไม่มีสมอง
clot (sl.) โง
clueless (adj.) โงSee also: งี่เง่า, ทึ่มๆ, ทึบ Syn. dull, dumb, moronic, shallow, stupid, vacuous Ops. intelligent
daft (adj.) โงSee also: งี่เง่า Syn. silly, foolish, stupid
dipstick (sl.) โงSee also: งี่เง่า
dizzy (adj.) โงSee also: ไม่มีสมอง, โง่เง่า Syn. absurd, ludicrous, stupid Ops. sensible
dull (adj.) โงSee also: ทึบ, หัวทึบ Syn. stupid, stolid, witless Ops. witty, quick, smart
dumb (adj.) โงSee also: ไม่ฉลาด Syn. unintelligent, dopey, idiotic Ops. intelligent, smart
fatheaded (adj.) โงSee also: เง่า, ทึ่ม Syn. dull, idiotic
fatuitous (adj.) โงSee also: ทึ่ม Syn. foolish, idiotic, silly Ops. sensible
foolish (adj.) โงSee also: เขลา, เบาปัญญา, ไม่มีสมอง, ไร้สติ Syn. unwise, senseless, silly Ops. clever, wise
lumpish (adj.) โงSyn. dull, stupid
muddle-headed (adj.) โง
nerdy (adj.) โงSee also: ทึ่ม
oafish (adj.) โงSee also: ทึ่ม, ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า Syn. stupid, foolish Ops. clever, smart
senseless (adj.) โงSee also: โง่เขลา Syn. crazy, silly Ops. sensible
silly (adj.) โงSee also: ทึ่ม, เขลา Syn. foolish, senseless, unreasonable, stupid
simple (adj.) โงSee also: สมองทึบ, ทึ่ม Syn. feeble-minded, defective, retarded
simple-minded (adj.) โงSee also: ด้อยปัญญา, ทึ่ม Syn. moronic, dull, unintelligent, stupid Ops. sensible
stockish (adj.) โงSee also: ทึ่ม Syn. dull, stupid, thickheaded
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do I look as stupid as you think I am?ฉันดูโง่เง่าอย่างที่คุณคิดงั้นหรือ
He is such an idiot!เขาช่างโง่เง่าจัง
Stop messing around with me!เลิกทำอะไรโง่ๆ กับฉันเสียที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Half dried saury, 3 combination...โง่ (Sam Hab: 3 combination of Fermented Skate, Kimchi, Pork
So what did you say on the message?โง่ [หัวเราะ] คุณมีอะไรจะบอก?
The mistake was thinking that two morons like you can do the job in the first place.โง่ ๆอย่างคุณสองคนจะทำงานใหญ่ได้
Stupid, idiotic, irresponsible?โง่ บ้า ไม่มีความรับผิดชอบ
Stupid. I used tongs. Salad tongs.โง่ ผมใช้แหนบ แหนบสลัด
Stupid stupid. You have two new messages.โงโง่ คุณมีสองข้อความใหม่
Looks like it's going to be a long night.โง่! ดูเหมือนว่ามันจะ เป็นคืนที่ยาวนาน
That's what happens when you Craigslist criminals.โง่ๆ สมควรตายโหงไปได้แล้ว
Goku, I fried chicken legs.โงกุน, ปู่ทำปีกไก่ผัดเครื่องยานะ
Goku? Congratulations.โงกุน, สุขสันต์วันเกิด
Goku, you rely too much on your external observation.โงกุน, เจ้าพึ่งประสาทสัมผัส ภายนอกมากเกินไปแล้ว
He is alive, but only barely.โงกุนยังไม่ตาย แต่ร่อแร่
Idiocy is what's killing her.โง่คือสิ่งที่จะฆ่าเธอ
"Simple loony" won't do it for you?โง่ง่ายจะไม่ทำมันสำหรับคุณ?
I had thought he actually cared.โง่จนคิดว่าเขามีใจให้
Fool. If it hurts, scream. Hold me and cry.โง่จริง ถ้าเจ็บมาก ก็ร้องออกมา กอดฉันไว้แล้วร้องออกมา
Fool. I told you not to overdose on it.โง่จริง บอกแล้วว่าอย่าใช้มันเกินขนาด
So stupid! How can I forget this?โง่จริง พ่อลืมไปได้ไง
Idiot, you don't get STDs from blood oaths.โง่จริง หล่อนไม่ติด STD จากการสาบานเลือดหรอก
Fool. You've brought me happiness.โง่จริง เธอทำให้ฉันมีความสุข
He had no idea you were already bought.โง่จริง ไม่รู้เลยว่าท่านถูกซื้อไปแล้ว
Stupid, you believe that?โง่จริง, เธอเชื่อด้วยเหรอ?
Stupid, that's right. Let me go talk to him.โง่จริงๆ แหละ ให้ผมไปพูดกับเขานะ
Idiot never even knew what the ink meant.โง่จริงๆ ไม่รู้ว่า รอยสักตัวเองหมายถึงอะไร
What a stupid girl to have bad dreams!โง่จริงๆที่ฝันร้ายแบบนี้
You suck. This contest rules!โง่่จริงๆเลย นี่คือกติกา
So stupid. It was literally staring me in the face the whole time.โง่จริงๆเลย มันอยู่จ้องมองตรงหน้าผมมาตลอด
So stupid how they spell those words the same.โง่จริงที่ไปอ่านเหมือนกันได้
Stupid me, I NEVER should have let her in here!โง่จริงเรา ไม่น่าให้ขึ้นมาเล้ย!
You dummy. You can still leave a message in the system.โง่จริงเลย เธอก็ยังฝากข้อความไว้ได้
You're so stupid! Why did you do that?โง่จัง ทำยังงี้ได้ไง
I done fucked around and caught a ride with the wrong white boy!โง่ชะมัดเลยฉันดันจี้ไอ้โรคจิตมา
Stupid fucking junkie slut she was.โง่ดอกทองขี้ยาร่วมเพศเธอ
Stupid enough to fall for a liar and a cheat.โง่ถึงขั้นไปหลงรักคนโกหกหลอกลวง
Stupid is watching all of your friends make plans for their future and realizing that you have none at all.โง่ที่ได้แต่นั่งมองเพื่อนๆ วางแผนอนาคตกันไง แล้วก็เพิ่งตระหนักว่า ตัวเองไม่ได้มีกับเค้าเลย
My stupid sister is expecting a phone call from her idiot boyfriend.โง่น้องสาวของฉันคือการคาดหวังว่า โทรศัพท์จากแฟนงี่เง่าของเธอ.
They'd be fools to kill her.โง่น่ะถ้าจะสังหารนาง
Silly! You'll be awesome!โง่น่า คุณจะเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยม
That's silly. Of course you are.โง่น่า เธอเป็นคนดีสิ
Fool, why are you thinking about her?โง่น่า, ทำไมต้องคิดถึงหล่อนด้วยละ?

โง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
名古屋[なごや, nagoya] Thai: นาโงยา English: Nagoya

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โง่
Back to top