ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doze

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doze*, -doze-

doze ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doze (n.) การงีบหลับ See also: การสัปหงก, การเคลิ้มหลับ Syn. nap, snooze
doze (vi.) งีบหลับ See also: สัปหงก, เคลิ้มหลับ Syn. sleep, nap, snooze
doze off (phrv.) งีบหลับไป See also: หลับไปโดยไม่รู้ตัว, งีบ Syn. drop off, get off, go off, nod off, put off, send off
dozen (adj.) เกี่ยวกับหนึ่งโหล See also: ซึ่งเป็นโหล, ซึ่งมี 12 ชิ้น
dozen (n.) หนึ่งโหล See also: โหล, 12 ชิ้น Syn. twelve
English-Thai: HOPE Dictionary
doze(โดซ) {dozed,dozing,dozes} vt.,vi.,n. (การ) ม่อยหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,เคลิ้ม. vt. ใช้เวลาในการงีบหลับ, See also: dozer n. ดูdoze, Syn. nap
dozen(ดัซ'เซิน) n. โหล,จำนวน12. -adj. เป็นจำนวน 12 -pl. dozens,dozen
dozenth(ดัซ'เซินธฺ) adj. ที่ 12,ลำดับที่ 12
English-Thai: Nontri Dictionary
doze(n) การสัปหงก,การงีบหลับ,อาการเคลิ้ม
dozen(n) โหล,จำนวน 12
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dozerdozer, รถดันดิน, รถตักดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สับผงก (v.) doze See also: snooze
สัปหงก (v.) doze See also: snooze Syn. สับผงก
จวนหลับ (v.) doze off See also: doze, nap, have a wink, have a nap, be drowsy Syn. เคลิ้ม, ม่อย
ม่อย (v.) doze off See also: doze, nap, have a wink, have a nap, be drowsy Syn. เคลิ้ม, ม่อยหลับ
ม่อยหลับ (v.) doze off See also: doze, nap, have a wink, have a nap, be drowsy Syn. เคลิ้ม, จวนหลับ, ม่อย
โหล (clas.) dozen
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a wakeful doze I sorrow.ในความฝันทั้งที่ยังตื่น ผมรู้สึกเสียใจ
You've got some guts to doze here eventhough you failed last testนายยังต้องกล่อมกึ๋นนายให้หลับด้วย แม้ว่านายจะสอบตกคราวที่แล้วก็ตาม
How could you doze off?คุณสามารถหลับได้ยังไง
No, I can't doze off.ฉันไม่ควรนอนหลับไปเลย
A word of advice, don't doze off.ขอแนะนำนะ ห้ามเผลองีบ
I've heard his wolf killed a doze men and as many horses.ข้าได้ยินข่าวหมาป่าเขาฆ่า คนไปเสียโหลแลม้าอีกเท่ากัน
They proved it a dozen different ways in court.พวกเขาพิสูจน์แล้วว่ามันโหลวิธีการที่แตกต่างกันในศาล
You would use a bulldozer to find a china cup.คุณน่าจะใช้รถแทรกเตอร์ ค้นหาเครื่องปั้นของจีน
You can't get a dozer up here, you're gonna have to find somebody to dig him out!คุณไม่สามารถรับตีนรถปราบดินขึ้นที่นี่ คุณจะต้องไห้ใครบางคนจะขุดเขาออก
Don't worry. I'm not strong enough? I've done it dozens of times.หมายความว่าไง ฉันทำมาเป็นสิบๆครั้งแล้ว
(GRUNTING) when you're fighting half a dozen people than when you only have to be worried about one.เวลาที่เจ้าสู้กับคนครึ่งโหล... กับเวลาที่เจ้าสู้กับแค่... คนเพียงคนเดียว
He speaks a dozen languages, knows every local custom.เขาพูดภาษาอื่นๆได้ถึง 12 ภาษา, รู้จักวัฒนธรรมของทุกๆแห่งเป็นอย่างดี.

doze ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kē, ㄎㄜ, 瞌] doze off; sleepy
[kùn, ㄎㄨㄣˋ, 困 / 睏] sleepy; doze off
推土机[tuī tǔ jī, ㄊㄨㄟ ㄊㄨˇ ㄐㄧ, 推土机 / 推土機] bulldozer
一打[yī dǎ, ㄧ ㄉㄚˇ, 一打] dozen
[dá, ㄉㄚˊ, 打] dozen
[dǔn, ㄉㄨㄣˇ, 盹] doze; nap
挖掘机械[wá jué jī xiè, ㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, 挖掘机械 / 挖掘機械] excavator; bulldozer
十几[shí jǐ, ㄕˊ ㄐㄧˇ, 十几 / 十幾] more than ten; a dozen or more
反正一样[fǎn zhèng yī yàng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ ㄧ ㄧㄤˋ, 反正一样 / 反正一樣] whether it's right or wrong doesn't make a lot of difference; six of one and half a dozen of the other; as broad as it is long
滔滔不绝[tāo tāo bù jué, ㄊㄠ ㄊㄠ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 滔滔不绝 / 滔滔不絕] unceasing torrent (成语 saw); talking non-stopping; gabbling forty to the dozen

doze ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮眠[かみん, kamin] (n,vs) nap; doze
船を漕ぐ;舟を漕ぐ;船をこぐ;舟をこぐ[ふねをこぐ, funewokogu] (exp,v5g) (1) to row a boat; (2) to nod off; to doze off
アングルドーザー[, angurudo-za-] (n) angle dozer
うとうと(P);うとっと[, utouto (P); utotto] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) falling in a doze; dozing; (P)
グラウンドゼロ[, guraundozero] (n) ground zero
ダズン[, dazun] (n) dozen
ブル[, buru] (n,adj-no) (1) bull; (2) (abbr) (See ブルドッグ) bulldog; (3) (abbr) (See ブルドーザー) bulldozer; (4) (abbr) (See ブルジョア) bourgeois; bourgeoisie; (P)
ブルドーザー[, burudo-za-] (n) bulldozer
まんじり[, manjiri] (n) (1) (See まんじりともしない) (usu. with negative verb) nap; doze; short sleep; (adv-to) (2) staringly; fixedly
レーキドーザー[, re-kido-za-] (n) rake dozer
五十歩百歩[ごじゅっぽひゃっぽ;ごじっぽひゃっぽ, gojuppohyappo ; gojippohyappo] (exp,n) six of one and a half dozen of the other; scant difference
半ダース[はんダース, han da-su] (n,adj-no) half-dozen; half-a-dozen
強行突破[きょうこうとっぱ, kyoukoutoppa] (n,vs) force (bulldoze) one's way through
微睡[まどろみ, madoromi] (n) (uk) slumber; doze; nap
打(ateji)[ダース, da-su] (n) (abbr) (uk) dozen (eng
掃いて捨てるほど[はいてすてるほど, haitesuteruhodo] (exp) a dime a dozen; two a penny
数十[すうじゅう, suujuu] (n,adj-no) dozens; scores of; decades

doze ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze ; doze off FR: s'assoupir ; somnoler
หลับใน[v.] (lapnai) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi ; s'endormir au volant
ม่อย[v.] (mǿi) EN: doze off ; doze ; nap ; have a wink ; have a nap ; be drowsy FR: somnoler ; s'assoupir
ม่อยหลับ[v. exp.] (mǿi lap) EN: doze off ; fall asleep FR:
งีบ[v.] (ngīp) EN: nap ; slumber ; doze ; sleep ; drowse FR: faire la sieste ; sommeiller ; faire un somme ; s'assoupir ; roupiller (fam.)
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze FR: faire la sieste ; faire un somme
โงก[v.] (ngōk) EN: nod ; nod in sleep ; nod sleepily ; doze ; fall asleep FR: somnoler
เผลอหลับ[v. exp.] (phloē lap) EN: doze off ; fall asleep unintentionally ; snooze FR:
สัปหงก[v.] (sappa-ngok) EN: doze ; snooze ; drowsy FR:
จำนวนมาก (...จำนวนมาก)[n. exp.] (... jamnūan) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; dozens ; many ; numerous ; scores of FR: un grand nombre de ... ; beaucoup de … ; en grand nombre ; en quantité ; à la pelle
ครึ่งโหล[n. exp.] (khreung lō) EN: half a dozen FR: demi-douzaine [f]
คุยจ้อไม่หยุด[v. exp.] (khui jø mai) EN: talk continually ; talk nineteen to the dozen FR:
โหล[n.] (lō) EN: dozen FR: douzaine [f]
โหลหนึ่ง[n. exp.] (lō neung) EN: a dozen FR: une douzaine
หนึ่งโหล[n. exp.] (neung lō) EN: a dozen FR: une douzaine
พูดใส่คะแนนไม่ทัน[v. exp.] (phūt sai kh) EN: talk nineteen to the dozen FR:
รถเกลี่ยดิน[n. exp.] (rot klīa di) EN: bulldozer FR:
รถปรับดิน[n. exp.] (rot prap di) EN: bulldozer FR: bulldozer [m] ; bull [m] (abrév. - fam.)
รถปราบดิน[n. exp.] (rot prāp di) EN: bulldozer FR: bulldozer [m] ; bull [m] (abrév. - fam.)
สองโหล[n. exp.] (søng lō) EN: two dozens FR: deux douzaines
สองโหลครึ่ง [n. exp.] (søng lō khr) EN: two and a half dozen FR: deux douzaines et demie

doze ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planierraupe {f}caterpillar bulldozer; dozer
Frühsport {m} | Frühsport treibenearly-morning exercise | to do one's daily dozen
Dozer {m}bulldozer
Gros {n}gross (twelve dozen)
Universitätsdozent {m} | Universitätsdozenten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doze
Back to top