ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tilt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tilt*, -tilt-

tilt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tilt (vi.) เอียง See also: กระดก, เอน, เท, ลาด, เบน Syn. incline, slant
tilt (vt.) ทำให้เอียง See also: ทำให้ลาด, ทำให้กระดก, ทำให้ตะแคง Syn. incline, slant
tilt (vi.) มีความเอนเอียงที่จะชอบไปทางใดทางหนึ่ง
tilt (vi.) วิพากษ์วิจารณ์
tilt (vi.) ต่อสู้
tilt (vi.) สู้กันด้วยทวนหรือหอก
tilt (vt.) ตีด้วยค้อนตีเหล็ก
tilt (n.) การทำให้ลาดเอียง
tilt (n.) การเอียงลาด See also: การเอียง, ความเอียง
tilt (n.) การวิพากษ์วิจารณ์
tilt (n.) ความลำเอียง
tilt (n.) การต่อสู้ด้วยหอกหรือทวน
tilt (n.) ค้อนที่ใช้ตีเหล็ก Syn. tilt hammer
tilt (n.) ประทุน See also: กระโจม, ที่บังแดด, หลังคาผ้าใบ Syn. awning
tilt hammer (n.) ค้อนที่ใช้ตีเหล็ก
tilth (n.) การเพาะปลูก
English-Thai: HOPE Dictionary
tilt(ทิลทฺ) vt. ทำให้เอียง,ทำให้กระดก,ทำให้ตะ-แคง,โจมตี,โถมเข้าใส่,ถือหอกเตรียมแทง. vi. เอียง,กระดก,ตะแคง,โถมเข้าใส่ด้วยหอก,โจมตี n. การเอียง,การกระดก,ตำแหน่งเอียง,ที่ลาด,การต่อสู้,การโต้เถียง,ความขัดแย้ง,การโจมตีด้วยหอก, -Phr. (full tilt เต็มแรง เต็มที่
English-Thai: Nontri Dictionary
tilt(n) การสู้ด้วยหอกบนหลังม้า,ประทุนรถ,ผ้าบังแดด,กระโจม
tilth(n) การทำไร่ไถนา,การเพาะปลูก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tilt angleมุมเอียง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดก (v.) tilt See also: bounce, raise, turn upward, bend upward Syn. เผยอ
ลาด (v.) tilt See also: incline, slope Syn. ลาดเท
ลาด (v.) tilt See also: incline, slope Syn. ลาดเท
ลาดเท (v.) tilt See also: incline, slope
ลาดเท (v.) tilt See also: incline, slope
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chucky, tilt down!ข้าวต้องหุงช้าๆมันถึงจะอร่อยใช่มั้ยครับ
You know, if you tilt your head to the left and relax your eyes it kind of looks like an old potato.รู้มั้ยถ้าเราเอียงหัวไปทางด้านซ้าย แล้วมองเผินๆ มันดูเหมือนหัวมันฝรั่งเก่าๆ
Yeah. Go on and get your tilt on, all right?ทิ่มลงไปกินให้เมาเลย ไอ้เพื่อนยาก
A little tilt please look this wayเอียงหน้านิดนึงครับ มองทางนี้สิครับ
We could stress his system.Put him on a tilt table.เราสามารถเพิ่มความเครียดให้เขาดู เอาเค้าไปขึ้นโต๊ะกระดก
The tilt table test Showed that the patient's ekg,Bpm pulse remained Normal despite...โต๊ะกระดกแสดง EKG และBPM ของคนไข้ ปรกติ
Could you tilt your head forward, please.คุณช่วยก้มหัวไปข้างหน้าหน่อย
All I'm asking you to do is just tilt your head a little.ที่ฉันจะให้นายทำก็แค่ เอียงหัวของนายเล็กน้อย
Here, tilt your head back.นี่ไง เงยหน้าขึ้นหน่อยครับ
Open your lips, then tilt the cup back until the liquid...อ้าปากแล้วก็เอียงแก้ว จนน้ำมันเริ่ม...
You know, if you tilt your head to the right... no, it's not that, it's just...ไม่ต้องหรอก มันแค่...
And then tilt it down just a smidge.แล้วเอียงมันลงติ๊ดนึง

tilt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾角[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 倾角 / 傾角] dip; angle of dip (inclination of a geological plane down from horizontal); tilt (inclination of ship from vertical)
倾斜[qīng xié, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ, 倾斜 / 傾斜] incline; lean; slant; slope; tilt
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 趫] nimble; walk on stilts
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, 翘 / 翹] to stick up; to rise on one end; to tilt

tilt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
首をひねる;首を捻る[くびをひねる, kubiwohineru] (exp,v5r) to cock one's head in puzzlement; to tilt one's head in contemplation; to wrack one's brain; to think hard
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations)
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette
ジャンピングスティルト[, janpingusuteiruto] (n) (obsc) jumping stilts
スティルトン[, suteiruton] (n) Stilton (blue cheese)
傾ける[かたむける, katamukeru] (v1,vt) (1) to incline; to lean; to tip; to tilt; to slant; to bend; to list; (2) to devote oneself to; to concentrate on; to pour one's energy into; (3) to ruin; to squander; to empty; (4) to drink (alcohol); (P)
傾げる[かしげる(P);かたげる, kashigeru (P); katageru] (v1,vt) to lean; to incline; to tilt; to slant; (P)
傾動[けいどう, keidou] (n,vs) tilting (of a geological block)
斜め(P);斜(io);傾(oK)[ななめ(P);なのめ(ok), naname (P); nanome (ok)] (adj-no,adj-na,n) (1) (See 斜) slanting; tilted; sloping; diagonal; oblique; (2) unusual; slanted (view of the world); bad (mood); (P)
本格化[ほんかくか, honkakuka] (n,vs) regularization; regularisation; getting up speed; proceeding at full tilt; (P)
独り相撲;一人相撲[ひとりずもう, hitorizumou] (exp) (1) fighting (tilting at) windmills; working oneself up even though there really isn't anything to fight at; (2) single-person mimicking a wrestling match
竹馬[たけうま;ちくば, takeuma ; chikuba] (n) (walk on) stilts; bamboo horse
背高鷸[せいたかしぎ;セイタカシギ, seitakashigi ; seitakashigi] (n) (1) (uk) black-winged stilt (Himantopus himantopus); (2) stilt (any bird of family Recurvirostridae); avocet
脚細[あしぼそ;アシボソ, ashiboso ; ashiboso] (n) (uk) Japanese stilt grass (Microstegium vimineum)

tilt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวสั่นหัวคลอน[n. exp.] (hūa san hūa) EN: run full tilt FR:
เอียง[v.] (īeng) EN: incline ; lean ; tip ; tilt ; slant FR: incliner ; obliquer ; pencher
เอียงกระเท่เร่[v. exp.] (īeng krathē) EN: tilt to one side FR:
กระดก[v.] (kradok) EN: tilt ; teeter ; tip up ; seesaw FR: pencher
ลาด[v.] (lāt) EN: tilt ; incline ; slope FR: incliner ; pencher
ลาดเท[v.] (lātthē) EN: tilt FR:
อกตั้ง[adv.] (oktang) EN: at top speed ; at full tilt FR:
เผยอ[v.] (phayoē) EN: open partially ; raise slightly ; lift slightly ; be slightly part ; tilt FR: entrouvrir ; écarter
พรวด ๆ = พรวดๆ[X] (phrūat-phrū) EN: at full tilt ; headlong FR:
ตะแคง[v.] (takhaēng) EN: lean ; incline ; lie on one side ; tilt ; list ; lie at an angle ; tilt to one side FR: incliner
เอียง[adj.] (īeng) EN: slanting ; oblique ; inclined ; tilted FR: incliné ; oblique ; penché
จมูกชี้ฟ้า[n. exp.] (jamūk chī f) EN: tip-tilted nose ; turnup nose FR:
กรมหมื่น[n. prop.] (Krommameūn) EN: Kromamune (tiltle of the 5th rank) FR:
งอน[adj.] (ngøn) EN: curved ; bent ; tilted ; turned up FR: courbé
งอน[adj.] (ngøn) EN: tilted ; curving ; curved FR: recourbé ; courbé ; crochu ; arqué
นกตีนเทียน[n. exp.] (nok tīnthīe) EN: stilt FR:
นกตีนเทียน[n. exp.] (nok tīnthīe) EN: Black-winged Stilt FR: Échasse blanche [f] ; Échasse à manteau noir [f] ; Échasse aux pieds rouges [f]
เพล่[adj.] (phlē) EN: oblique ; leaning to one side ; tilting FR:
เท[adj.] (thē) EN: tilting FR:
เย้[adj.] (yē) EN: oblique ; slanting ; tilted ; inclined ; skewed FR: incliné ; en pente ; oblique

tilt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackerbau {m}tilth
Ceylonstelzenläufer {m} [ornith.]Sri Lanka Stilt
Hawaiistelzenläufer {m} [ornith.]Hawaiian Stilt
Aufkippbauweise {f}tilt-up method
Kipprotor {m}; Tiltrotor
Schwarzer Stelzenläufer {m} [ornith.]New Zealand Stilt
Rumpelstilzchen {n}Rumpelstiltskin
Südafrikanischer Stelzenläufer {m} [ornith.]South African Stilt
Geziertheit {f}stiltedness
Bindenstrandläufer {m} [ornith.]Stilt Sandpiper
Drehkippfenster {n}tilt and turn window
Neigungswinkel {m}tilt angle
Ventilteller {m} [techn.] | federbelasteter Ventiltellervalve plate; valve disk | direct spring-loaded valve disk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tilt
Back to top