ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crazy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crazy*, -crazy-

crazy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crazy (n.) คนบ้า
crazy (adj.) คลั่งไคล้
crazy (adj.) บ้า See also: ฟั่นเฟือน Syn. crazed, mad, demented
crazy bone (sl.) ข้อศอก
English-Thai: HOPE Dictionary
crazy(เคร'ซี) adj. บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน,เหลวไหล,พิลึกกึกกือ,ประหลาด,อ่อนแอ,ไม่มั่นคง,ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (like crazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด) n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร., See also: crazily adv. craziness n. คำที่มีความหมายเหมื
crazy catn. คนบ้า,คนที่มีจิตฟั่นเฟือน,คนโง่
English-Thai: Nontri Dictionary
crazy(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,จิตฟั่นเฟือน,อ่อนแอ,ประหลาด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crazy, Goingกำลังจะเป็นบ้า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชอบมาก (v.) be crazy about See also: follow a craze, be raving mad, be mad about/on Syn. คลั่งไคล้
บ้า (v.) be crazy about See also: be mad over, be with
บ้ายศ (v.) be crazy for the rank See also: be infatuated with honour Syn. เห่อยศ, บ้ายศบ้าตำแหน่ง
บ้ายศบ้าตำแหน่ง (v.) be crazy for the rank See also: be infatuated with honour Syn. เห่อยศ
บ้าเห่อ (v.) be crazy about See also: follow a craze, be faddy/faddish about
เห่อ (v.) be crazy about See also: follow a craze, be raving mad, be mad about/on Syn. คลั่งไคล้, ชอบมาก
เห่อยศ (v.) be crazy for the rank See also: be infatuated with honour Syn. บ้ายศบ้าตำแหน่ง
ติงต๊อง (adj.) crazy See also: mad, insane, psychotic Syn. บ้าๆ บอๆ, ฟั่นเฟือน
บ้าๆ (adj.) crazy See also: absurd, half-crazy, cracked Syn. ไร้สาระ
บ้าๆ บอๆ (adj.) crazy See also: mad, insane, psychotic Syn. ฟั่นเฟือน
บ้าๆ บอๆ (adj.) crazy See also: absurd
บ้าๆ บอๆ (adj.) crazy See also: absurd
บ้าบอ (adj.) crazy See also: absurd Syn. บ้าๆ บอๆ
บ้าบอ (adj.) crazy See also: absurd Syn. บ้าๆ บอๆ
บ้าบอคอแตก (adj.) crazy See also: absurd, half-crazy, cracked Syn. บ้าๆ, ไร้สาระ
คลั่ง (v.) crazy about See also: be crazed, be infatuated with, be mad about, be extremely enthusiastic Syn. บ้า, หลงใหล, คลั่งไคล้
คลั่งไคล้ (v.) crazy about See also: be crazed, be infatuated with, be mad about, be extremely enthusiastic Syn. หลงใหล, ลุ่มหลง, บ้า
ลุ่มหลง (v.) crazy about See also: be crazed, be infatuated with, be mad about, be extremely enthusiastic Syn. หลงใหล, บ้า
บ๊องส์ (v.) be half-crazy See also: be unbalanced, be cracked, be potty Syn. บ๊อง, บ้าๆ บอๆ
บ้าๆ บอๆ (v.) be half-crazy See also: be unbalanced, be cracked, be potty Syn. บ๊อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He dares to call me crazyเขากล้าเรียกฉันว่ายายบ้า
This person drives me crazy!คนๆนี้ทำฉันแทบคลั่ง
You're driving me crazy!เธอกำลังทำให้ฉันบ้าคลั่งนะ
If you think too much, it will drive you crazyถ้าเธอคิดมากเกินไป มันจะทำให้เธอเสียสติได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What ails these crazy birds?อะไร ails นกบ้าเหล่านี้หรือไม่
I don't understand it. This crazy midnight supper...ฉันไม่เข้าใจ มื้อเย็นตอนเที่ยงคืน บ้าสิ้นดี...
I'm simply crazy about this palace.ผมจะบ้ากับพระราชวังนี้
I mean, we're all goin' crazy in here or somethin'.ผมหมายความว่าเรากำลังทั้งหมด Goin 'บ้าในที่นี่หรือ somethin'
Listen to him, men. He's just crazy enough to do it.ฟังมันก่อน มันบ้าพอที่จะทำ
You want to swamp us, you crazy son of a bitch?จะทํานํ้ากระเซ็นเปียกเราหมดรึไงไอ้ลูกหมา
Yeah. Crazy Artie.จริงสิ อาร์ตี้ อาร์ตี้เพี้ยนๆ
Yes. Sounds crazy to you, doesn't it?ฟังดูบ้าสำหรับคุณใช่มั้ย
Some may decide I'm too crazy to live with.บางคนตัดสินใจว่า ผมบ้าเกินกว่าจะอยู่ด้วยได้
You're on the top shelf and I'm not gonna lose you because of some crazy notion about quitting!คุณอยู่บนชั้นบนสุดและฉันจะ ไม่ สูญเสียคุณเพราะความคิดบาง บ้า เกี่ยวกับการเลิก!
The world's full of crazy people.ของโลกที่เต็มไปด้วยคนบ้า
There were a hell of a lot of crazy people back there, man.มีนรกของคนจำนวนมากบ้าได้

crazy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mí, ㄇㄧˊ, 迷] bewilder; crazy about; fan; enthusiast; lost; confused
色色迷迷[sè sè mí mí, ㄙㄜˋ ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ ㄇㄧˊ, 色色迷迷] crazy about sex; lecherous; horny
色迷[sè mí, ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ, 色迷] crazy about sex; lecherous; horny
丧心病狂[sàng xīn bìng kuáng, ㄙㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˊ, 丧心病狂 / 喪心病狂] frenzied (成语 saw); completely crazy and ridiculous; loss of reason; insane; crazed cruelty
球迷[qiú mí, ㄑㄧㄡˊ ㄇㄧˊ, 球迷] soccer fan; crazy about ball sports
[diān, ㄉㄧㄢ, 瘨] convulsions; crazy
[diān, ㄉㄧㄢ, 癫 / 癲] convulsions; crazy
希奇古怪[xī qí gǔ guài, ㄒㄧ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, 希奇古怪] crazy; bizarre; weird; fantastic; strange
发狂[fā kuáng, ㄈㄚ ㄎㄨㄤˊ, 发狂 / 發狂] crazy; mad; madly
稀奇古怪[xī qí gǔ guài, ㄒㄧ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, 稀奇古怪] crazy; bizarre; weird; fantastic; strange
发疯[fā fēng, ㄈㄚ ㄈㄥ, 发疯 / 發瘋] go mad; go crazy; lose one's mind
疯癫[fēng diān, ㄈㄥ ㄉㄧㄢ, 疯癫 / 瘋癲] insane; crazy

crazy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレイジー[, kureiji-] (n) crazy
下手の横好き;へたの横好き[へたのよこずき, hetanoyokozuki] (n) being crazy about something but being very bad at it
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P)
常識はずれ;常識外れ[じょうしきはずれ, joushikihazure] (adj-no,adj-na,n) unconventional; eccentric; offbeat; aberrant; outlandish; crazy
横好き[よこずき, yokozuki] (n) being crazy about something, but not be good at it
気が狂う[きがくるう, kigakuruu] (exp,v5u) to go mad; to go crazy
気触れ[かぶれ, kabure] (n) (1) (uk) rash; eruption (in response to a skin irritant); (n-suf) (2) influence (usu. negative or critical nuance); (3) crazy about; having an affectation concerning all things surrounding something (esp. a language, a culture, etc.); (P)
熱狂的[ねっきょうてき, nekkyouteki] (adj-na) wildly enthusiastic; crazy (about something)
狂しい;狂おしい[くるおしい, kuruoshii] (adj-i) crazy about; maddening
狂する[きょうする, kyousuru] (vs-s,vi) to go mad (over something); to be crazy (about something)
狂気の沙汰;狂気のさた[きょうきのさた, kyoukinosata] (exp) (col) crazy deed; unbelievable deed; the height of madness; act of sheer madness
首ったけ;首っ丈;頸っ丈[くびったけ, kubittake] (adj-na,n) deeply in love with; madly in love with; heads over heels in love with; to be crazy about
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest)
クレージー[, kure-ji-] (adj-na) crazy; (P)
プッツン;ぷっつん[, puttsun ; puttsun] (n,vs) (1) (sl) (See プッツン女優) weird; crazy; losing common sense; snapping; (2) sound of a stretched string snapping
気がふれる;気が触れる[きがふれる, kigafureru] (exp,v1) (See 気が狂う) to go mad; to go crazy; to lose one's mind
気が変[きがへん, kigahen] (adj-na) insane; mad; crazy; light in the head
気が変になる[きがへんになる, kigahenninaru] (exp,v5r) to go crazy; to lose one's mind
男狂い[おとこぐるい, otokogurui] (n,vs) wantonness; man-crazy
突拍子も無い;突拍子もない[とっぴょうしもない, toppyoushimonai] (adj-i) astounding; tremendous; crazy; exorbitant
頭が変[あたまがへん, atamagahen] (exp,adj-na) crazy; disturbed; mad
頭が変になる[あたまがへんになる, atamagahenninaru] (exp,v5r) to go crazy; to go off one's head

crazy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้า[adj.] (bā) EN: crazy ; insane ; mad ; sick FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dingue ; dérangé ; malade (fam.) ; zinzin
บ้า ๆ บอ ๆ = บ้าๆ บอๆ[adj.] (bā-bā bø-bø) EN: crazy ; silly ; loco (vulg.) FR: fou ; cinglé (fam.) ; dingue ; zinzin (fam.)
บ้าบอ[adj.] (bā bø) EN: crazy FR: fou
บ้าคลั่ง[adj.] (bā khlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บ้าตาย[v. exp.] (bā tāi) EN: go crazy FR: devenir dingue
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly FR: insensé ; déraisonnable ; cinglé ; fada (rég.) ; fou ; fol
บ๊อง[adj.] (bǿng) EN: cracked ; eccentric ; crazy ; nutty FR: excentrique ; bizarre
บ๊อง ๆ[adj.] (bǿng-bǿng) EN: crazy ; mad FR:
ชอบมาก[v. exp.] (chøp māk) EN: be crazy about ; be hooked on ; adore FR: adorer
ชอบมากที่สุด[v. exp.] (chøp māk th) EN: be crazy about FR: adorer ; raffoler de ; aimer à la folie
เห่อ[v.] (hoē) EN: be crazy about ; follow a craze ; be raving mad ; be mad about/on ; be obsessed FR:
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic FR:
คลั่ง[adj.] (khlang) EN: madden ; mad ; insane ; crazy ; maniac ; wild ; frantic ; delirious FR: frénétique ; en délire ; fou ; dingue ; délirant
คลั่งไคล้[adj.] (khlangkhlai) EN: infatuated (with) ; crazy about ; besotted (by/with) ; extremely enthusiastic about ; mad about FR:
คลุ้มคลั่ง[adj.] (khlumkhlang) EN: deranged ; mad , crazy ; demented FR:
คนบ้า...[pref.] (khon bā ...) EN: mad ; insane ; crazy ; -aholic (suff.) FR: maniaque de … [m] ; fou de ... [m] ; dingue de … [m]
กวนประสาท[v. exp.] (kūan prasāt) EN: annoy ; drive one's crazy ; get on one's nerves ; offend ; provoke FR: taper sur les nerfs ; casser les pieds (fam.) ; faire chier son monde (vulg.)
หลง[v.] (long) EN: be infatuated with ; be crazy about FR:
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over ; fall for FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de) ; chérir
ลุ่มหลง[v.] (lumlong) EN: be enamoured with ; be enamored of/with (Am.) ; be infatuated with ; be crazy about FR: être fou de ; être amoureux fou
ไม่เต็มบาท[adj.] (mai tembāt) EN: psycho ; cracked ; crazy FR: cinglé ; zinzin
เมามัว[adj.] (maomūa) EN: addicted (to) ; infatuated (with) ; blinded (by) ; crazy about FR:
มีสติไม่สมบูรณ์[adj.] (mī sati mai) EN: crazy FR: fou
มดน้ำผึ้ง[n. exp.] (mot nāmpheu) EN: yellow crazy ant ; Anoplolepis gracilipes FR:
มัวเมา[adj.] (mūamao) EN: infatuated (with) ; intoxicated (by) ; addicted (to) ; inebriated ; blinded (by) ; crazy about FR:
เพี้ยน[v.] (phīen) EN: be crazy FR:
เพ้อคลั่ง[v.] (phoē khlang) EN: be mad ; be crazy ; be crazed ; be insane ; be morbid FR: être fanatique
ประสาท[adj.] (prasāt) EN: crazy ; mad FR:
ประสาทแดก[adj.] (prasāt daēk) EN: wacky ; crazy FR:
สามสลึงเฟื้อง[adj.] (sāmsaleungf) EN: crazy FR: fou
สติไม่ดี[v. exp.] (sati mai dī) EN: be crazy FR:
เซี้ยว[adj.] (sīo) EN: crazy ; unhinged FR:
สองสลึงเฟื้อง[adj.] (søngsaleung) EN: crazy FR: fou
เทน้ำเทท่า[adv.] (thēnāmthēth) EN: like crazy ; like hotcakes FR:
ติ๊งต๊อง[adj.] (ting tǿng) EN: crazy ; nutty (inf.) ; wacky ; lightheaded FR: sot (vx)
ติด[v.] (tit) EN: be addicted to ; become attached to ; form a habit ; be crazy about ; be mad about ; be fascinated by ; be hooked on FR: être fou de
วิกลจริต[adj.] (wikonjarit) EN: mad ; insane ; psychotic ; nuts ; crazy ; unhinged ; out of one's mind FR: insensé ; dément
บ๊องส์[v.] (bøng ) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty FR:

crazy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affentheater {n}crazy business
verrückt; übergeschnappt {adj} | verrückter | am verrücktestencrazy | crazier | craziest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crazy
Back to top