ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retarded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retarded*, -retarded-

retarded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retarded (adj.) ปัญญาอ่อน See also: ที่ทำให้ล่าช้า Syn. developmentally disabled, slow
retarded (adj.) ซึ่งมีพัฒนาการทางสติปัญญาช้า See also: โง่, ทึ่ม, ปัญญาอ่อน Syn. backward, dull
English-Thai: HOPE Dictionary
retarded(รีทาร์'ดิด) adj. ปัญญาอ่อน,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retarded sparkไฟอ่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัญญาอ่อน (adj.) retarded See also: feebleminded, moronic, mentally-challenged
ปัญญาอ่อน (adj.) retarded See also: feebleminded, moronic, mentally-challenged
ปัญญาอ่อน (v.) be retarded See also: be feebleminded, be a moron, be an imbecile
ปัญญาอ่อน (v.) be retarded See also: be feebleminded, be a moron, be an imbecile
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sure it wasn't that retarded kid Timmy up the street?แน่ใจนะว่าไม่ใช่ไอ้หนูทิมมี่หรือเด็กๆแถวนี้
Will, how retarded do you gotta be to get fired from that job?จะทนดันทุรังเป็นภารโรงไปถึงไหนวะ
Better hanging out with a bunch of retarded gorillas?รวยกว่าอยู่กับไอ้กอริลล่า พวกนั้นไหม
Why does he hang out with those retarded gorillas, as you call them?เปล่า เจอรี่ทำไมเขาถึงไปสิงอยู่กับ พวกที่นายเรียกว่ากอริลล่า
He like punched this retarded kid for running over his...เค้าชอบชกเด็กกวนๆที่วิ่งผ่านเค้าไป
I'm saying I know how retarded you think I am, OK?ผมมันอาจจะดูปัญญาอ่อนมาก แต่ผมไม่โง่นะ
I know she's kind of socially retarded and weird, but she's my friend, so just promise me you won't make fun of her.ชั้นรู้ว่าเธอเข้าสังคมไม่ค่อยได้ แต่ยังไง เธอก็เป็นเพื่อนชั้นนะ เพราะงั้น ต้องสัญญากับชั้นนะว่าจะไม่แกล้งเธอ
Listen to this retarded old man talking shit...ฟังให้ดีนะไอ้แก่ ที่ฉันจะบอก...
'cause you're like a retarded puppy.เพราะนายมันเหมือนลูกหมาปัญญาอ่อน
It sounds pretty retarded when you use English like that on a sentence.มันดูงี่เง่าออก ที่คุณพูดอังกฤษในประโยคแบบนั้น
...help a retarded human being... become a more productive member of society.กลายเป็นสมาชิกมี ประสิทธิผลมากขึ้นของสังคม
By the way, how do your surgical techniques work on retarded computers?โดยวิธีการที่จะทำอย่างไรเทคนิคการผ่าตัด ของคุณทำงานบนคอมพิวเตอร์ปัญญาอ่อน

retarded ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
智障[zhì zhàng, ㄓˋ ㄓㄤˋ, 智障] learning difficulties (handicap); retarded
弱智[ruò zhì, ㄖㄨㄛˋ ㄓˋ, 弱智] weak-minded; mentally deficient; retarded

retarded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
精薄[せいはく, seihaku] (n) (abbr) mental retardation (pejorative); mentally retarded
精薄者[せいはくしゃ, seihakusha] (n) (abbr) mentally-handicapped person (pejorative); retarded person
精神薄弱[せいしんはくじゃく, seishinhakujaku] (n) (sens) mental retardation; mentally retarded; (P)
精神薄弱児[せいしんはくじゃくじ, seishinhakujakuji] (n) mentally-handicapped (retarded) child; weak-minded child
精薄児[せいはくじ, seihakuji] (n) (abbr) mentally-handicapped (retarded) child (pejorative); weak-minded child

retarded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปัญญาอ่อน[adj.] (panyā-øn) EN: retarded ; feeble-minded ; feebleminded ; moronic ; mentally-challenged ; idiot FR: imbécile ; arriéré

retarded ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zurückgeblieben {adj} | geistig zurückgeblieben; geistig behindertretarded | mentally retarded
Spätzündung {f}retarded ignition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retarded
Back to top