ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วุ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วุ่น*, -วุ่น-

วุ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วุ้น (n.) jelly-like substance
วุ้น (n.) agar See also: jelly, gelatin, isinglass
วุ่น (v.) be busy See also: be confused, fuss over, be anxious, be worried, be hard at work, be on duty Syn. ยุ่ง Ops. ว่าง
วุ่น (v.) interfere See also: interrupt, butt in, intervene, meddle, stick one´s oar in Syn. ยุ่ง, วุ่นวาย
วุ่นวาย (v.) cannot make head or tail of Syn. ไร้ระเบียบ
วุ่นวาย (adv.) excitedly See also: turbulently, wildly, restlessly, restively Syn. ลนลาน
วุ่นวาย (v.) be in tumult See also: be in disorder, be in confusion, run excitedly Syn. ป่วน, ปั่นป่วน, สับสน, ลนลาน
วุ่นวาย (v.) disorderly See also: busy, chaotic Syn. พลุกพล่าน
วุ่นวาย (v.) swarm See also: be busy, be crowded, be congested Syn. ขวักไขว่, จอแจ, คับคั่ง
วุ่นวาย (adv.) chaotically See also: busily Syn. ขวักไขว่, จอแจ, คับคั่ง
วุ่นวาย (adj.) confused See also: complicated Syn. ยุ่ง, พัวพัน, ยุ่งเหยิง
วุ่นวาย (v.) interfere See also: interrupt, butt in, intervene, meddle, stick one´s oar in Syn. ยุ่ง
วุ่นวาย (v.) engross See also: preoccupy, be busy Syn. วุ่น
วุ่นวาย (v.) jumble See also: muddle, confuse Syn. ยุ่งเหยิง, ยุ่งวุ่นวาย
วุ่นวาย (v.) muddle See also: jumble, confuse Syn. ระส่ำระสาย, ยุ่งเหยิง, ยุ่งวุ่นวาย
วุ่นวาย (v.) be in disorder See also: be undisciplined, be chaotic, move in a disorderly manner, mill around/about, rush in a disorderly manner Syn. อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน
วุ่นวาย (adv.) chaotically See also: confusedly, tumultuously Syn. อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน
วุ่นวาย (adv.) chaotically See also: confusedly, tumultuously, turbulently Syn. ชุลมุน, จ้าละหวั่น
วุ่นวาย (v.) be busy See also: spin, be bustling about, be confused Syn. ยุ่ง
วุ่นวาย (adj.) restless See also: naughty Syn. ซน, ซุกซน
วุ่นวาย (adj.) chaotic See also: tumultuous, disordered, confused Syn. ปั่นป่วน, ชุลมุน
วุ่นวาย (v.) be chaotic See also: be confused, be disordered, be in turmoil, be in noisy confusion Syn. ปั่นป่วน, ชุลมุน, อลวน
วุ่นวาย (v.) be frantic See also: be in turmoil Syn. อลวน, สับสน, ปั่นป่วน
วุ่นวาย (v.) be frantic See also: feel uneasy, confusing, be agitated Syn. ป่วนปั่น, สับสน
วุ่นวาย (v.) scurry See also: hurry, dart, dash, run about hurriedly and excitedly Syn. ตะลีตะลาน, รน
วุ่นวาย (adv.) bustling See also: crowded, noisy Syn. ชุลมุน, คับคั่ง Ops. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ
วุ่นวาย (v.) be bustling See also: be busy, be congested, be crowded, be noisy Syn. ชุลมุน, คับคั่ง Ops. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ
วุ่นวาย (v.) be in disorder See also: be undisciplined, be chaotic, move in a disorderly manner, mill around/about, rush in a disorderly manner Syn. ชุลมุน, แตกตื่น
วุ่นวาย (adv.) chaotically See also: confusedly, tumultuously, disorderedly Syn. ชุลมุน, แตกตื่น
วุ่นวาย (v.) be frantic See also: be in turmoil Syn. อลวน, สับสน, ปั่นป่วน
วุ่นวาย (v.) be frantic See also: feel uneasy, confusing, be agitated Syn. ป่วนปั่น, สับสน
วุ่นวายใจ (v.) be serious See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut Syn. หนักใจ, วิตกกังวล, กลุ้มใจ, ว้าวุ่นใจ Ops. สบายใจ
วุ่นอยู่กับ (v.) be busy with See also: be fully occupied with
วุ้นเส้น (n.) vermicelli Syn. เส้นแกงร้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
ado(อะดู') n. ความวุ่นวาย, ความมีธุรกิจมาก, Syn. fuss, confusion-A. peace, quiet)
agar(อา' การ์, แอก' การ์) n. ผลิตผลคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล, อาหารเลี้ยงเพาะเชื้อ ที่ผสมด้วย agar., Syn. agar-aga
bedlam(เบด'เลิม) n. โรงพยาบาลคนบ้า,เสียงวุ่นวาย,เสียงสับสน
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
bobberyn. ความวุ่นวาย ,ความโกลาหล,
embranglevt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้วุ่นวาย,ทำให้งงงวย., See also: embrangle ment n.
busy(บิซ'ซี) adj. {busied,busying,busies} ยุ่ง,วุ่น,มีงานมาก,มีธุระยุ่ง,ไม่ว่าง,ใช้อยู่ตลอดเวลา,ซับซ้อน vt. มีงานทำ,ทำให้ไม่ว่าง
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
chaotic(เคออท'ทิค) adj. อลหม่าน,สับสน,วุ่นวาย,ไร้ระเบียบ,คลุมเครือ, Syn. deranged
clutter(คลัท'เทอะ) {cluttered,cluttering,clutters} v.,n. เรี่ยราด,กองเรี่ยราด,วิ่งวุ่นไปหมด,ยุ่งเหยิง,ภาวะยุ่งเหยิง,เสียง สับสนวุ่นวาย, Syn. mess,
commotion(คะโม'เชิน) n. ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล, Syn. agitation ###A. calm
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation
distract(ดิสแทรคทฺ') vt. ทำให้เขว,ทำให้ว้าวุ่น,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ทำให้รำคาญใจ, See also: distracter n. ดูdistract distractibility n. ดูdistract distractible adv. ดูdistract distractive adj. ดูdistract, Syn. bewilder,per
distractedadj. มีจิตว้าวุ่น,เขว,ใจวอกแวก
distractionn. ภาวะจิตว้าวุ่น,ภาวะใจวอกแวก,สิ่งบันเทิงใจ,การหย่อนใจ
distraught(ดิสทรอท') adj. จิตว้าวุ่น,คุ้มคลั่ง,บ้า,หัวหมุน., Syn. upset,anxious
foul-up(เฟาลฺ'อัพ) n. ความสับสนวุ่นวาย,ความติดขัด,อุปสรรค
fuss(ฟัส) {fussed,fussing,fusses} n. ความจู้จี้,การคัดค้าน,การบ่น,ความวุ่นวาย. vt. วุ่นวาย,จู้จี้,บ่น,คัดค้าน. vt. รบกวน., See also: fusser n., Syn. fret,complain
gel(เจล) n. สารคล้ายวุ้น.
gelatin(เจล'ละทิน) n. โปรตีนวุ้นที่ได้จากการเคี่ยวหนังหรือกระดูกสัตว์., Syn. gelatine
hectic(เฮค'ทิด) adj. วุ่นวาย,น่าตื่นเต้น,เร่าร้อนใจ,เป็นไข้,สูญเสีย,เกี่ยวกับวัณโรค., See also: hectically,hecticly adv. hecticness n., Syn. chaotic,feverish
hell(เฮล) n. นรก,ยมบาล, ความชุลมุนวุ่นวาย
hellern. คนเสียงดังที่ชอบก่อความวุ่นวาย
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
hurly(เฮิร์ล'ลี่) n. ความวุ่นวาย, Syn. commotion -pl. hurlies
hurrah(ฮะรา') interj.,n. คำอุทานหรือการแสดงความปิติยินดีความพอใจหรืออื่น ๆ ,ความเกรียวกราว,ความวุ่นวาย vi.,vt. ไชโย!,ดีแล้ว!,, Syn. hurray commotion
jell(เจล) vi. กลายเป็นวุ้นแข็ง,กลายเป็นชัดเจน, (โครงการ) กระจ่างชัดขึ้น n. วุ้น
jelly(เจล'ลี) n. วุ้น,วุ้นผลไม้,อาหารวุ้น,สิ่งที่คล้ายวุ้น. vt.,vi. ทำให้เป็น,วุ้น,กลายเป็นวุ้น
jolt(โจลทฺ) {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (การ) กระทุ้ง,กระแทก,เขย่า,ทำให้สั่นไหว,ทำให้ส่าย,ต่อยจนมึน,ทำให้งงงวย,บุกรุก,ทำให้วุ่นวาย,สิ่งที่ทำให้เกิดการสั่นไหว,ความพ่ายแพ้อย่างกะทันหัน,การปฏิเสธอย่างกะทันหัน., See also: jolter n. ดูjolt joltingl
jumble(จัม'เบิล) {jumbled,jumbling,jumbles} v. ปนเป,ทำยุ่งเหยิง,ทำวุ่น,ผสมกันยุ่ง. n. สิ่งที่ผสมกันยุ่ง,ความสับสน, See also: jumblement n. ดูjumble jumbler n. ดูjumble jumblingly adv. ดูjumble, Syn. mix,muddle
marmalade(มาร์'มะเลด,มามะเลด') n. ขนมกวนคล้ายวุ้นที่ทำด้วยชิ้นเล็ก ๆ ของผลไม้ กับเปลือกผลไม้ เช่น เปลือกส้ม
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
napalm(เน'พาล์ม) n. สารคล้ายวุ้นชนิดหนึ่งที่ติดไฟได้ง่ายใช้ทำระเบิดเพลิง. vt. ทิ้งระเบิดนาปาล์ม, Syn. fire bombs
pie(ไพ) n. ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบทำด้วยแป้งอบ,ขนมเค้กเป็นชั้นของครีมวุ้นหรืออื่น ๆ ,ตัวพิมพ์ผสม,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,นกกางเขน,นกจำพวก Pica pica vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน
rabble(แรบ'เบิล) n. ฝูงชนที่วุ่นวายไร้ระเบียบ,ฝูงสัตว์,ฝูงแมลง,สิ่งของที่เป็นกองเรี่ยราด. vt. รวมเป็นฝูงชน -Phr. (the rabble สามัญชน ชนชั้นต่ำ ประชาชนทั่วไป), Syn. mob
rattle(แรท'เทิล) vi.,vt. (ทำให้) ส่งเสียงรัว (เอี๊ยด ๆ ,กรอกแกรก,แกร๊ก ๆ..) ,เคลื่อนที่,วิ่ง,พูดอย่างรวดเร็ว,ทำให้วุ่น,จัดให้มีเชือกโยงเป็นขั้นบันไดของเรือ n. เสียงรัวดังกล่าว,ของเด็กเล่นที่เขย่าเสียงรัว,เสียงหายใจที่ผิดปกติ
rattled(แรท'เทิลดฺ) adj. ทึ่ม,เซ่อ,ว้าวุ่น,กระวนกระวายใจ, Syn. dazed
rout(เราทฺ) n. การพ่ายหนี,ฝูงชนที่อลหม่าน,การชุลมุนวุ่นวาย,งานชุมนุมที่อึกทึกครึกโครม,กลุ่มคน vt. ทำให้แตกพ่ายหนี,ทำให้พ่ายแพ้กระเซอะกระเซิง
rumpus(รัม'พัส) n. ความวุ่นวายที่อึกทึกครึกโครม,ความอลหม่าน,การส่งเสียงเอะอะโวยวาย pl. rumpuses, Syn. commotion,uproar
splutter(สพลัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วอย่างละล่ำละลัก,ส่งเสียงเปาะแปะ,แตกออกเป็นฝอยลงมา,ตกลงมาเป็นฟองฝอยลง,เสียงหนวกหู,ความสับสนวุ่นวาย,
English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
bobbery(adj) โกลาหล,วุ่นวาย
business(n) ความยุ่ง,ความวุ่นวาย,งานยุ่ง
bustle(n) การวิ่งเต้น,การเป็นธุระให้,ความกระวีกระวาด,ความวุ่นวาย
busy(adj) ยุ่ง,มีงานมาก,วุ่น,ไม่ว่าง
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
commotion(n) ความวุ่นวาย,ความสับสน,ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล
congeal(vi) ทำให้ข้นแข็ง,ทำให้เป็นวุ้น
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
distract(vt) ทำให้เขว,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ล่อใจ,ทำให้ว้าวุ่น
distraction(n) ใจลอย,ความว้าวุ่นใจ,ความวอกแวก,เครื่องล่อใจ
flurry(n) สายฝนอ่อน,ความอลหม่าน,ความวุ่นวาย,ความเกรียวกราว
fuss(n) ความจู้จี้,ความจุกจิก,ความยุ่ง,ความวุ่นวาย
fussy(adj) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
gelatin(n) วุ้นแผ่น,กาว
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
HURLY-hurly-burly(n) ความอลหม่าน,ความฉุกละหุก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล
jelly(n) วุ้น,เยลลี่
pellmell(adj) อลหม่าน,สับสน,โกลาหล,วุ่นวาย,ยุ่งเหยิง
rampage(n) การอาละวาด,ความวุ่นวาย,ความโมโห,การวิ่งพล่าน
riot(n) ความวุ่นวาย,ความอลหม่าน,การจลาจล,ความโกลาหล
rioter(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อความวุ่นวาย,ผู้ก่อความไม่สงบ
riotous(adj) วุ่นวาย,อลหม่าน,โกลาหล,เกี่ยวกับการจลาจล
tempest(n) พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย
tempestuous(adj) มีพายุ,รุนแรง,โผงผาง,วุ่นวาย,ปั่นป่วน
tumult(n) ความสับสนวุ่นวาย,การเอะอะ,ความกระอักกระอ่วน
tumultuous(adj) สับสนวุ่นวาย,เอะอะ,กระอักกระอ่วน
turbulence(n) ความวุ่นวาย,ความอลหม่าน,ความโกลาหล
turbulent(adj) วุ่นวาย,อลหม่าน,โกลาหล,เป็นบ้า,พล่าน,เชี่ยว
unrest(n) ความไม่สงบ,ความวุ่นวาย,ความกระสับกระส่าย
uproar(n) เสียงอึกทึก,การเอะอะ,ความโกลาหล,ความสับสนวุ่นวาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agarวุ้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vitreous body; humor, vitreous; humour, vitreous; vitreous; vitreum; vitrinaวุ้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
commotion, civil; civil commotionความวุ่นวายในบ้านเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disturbance๑. การรบกวน (สิทธิ) (ก. แพ่ง)๒. การก่อความวุ่นวาย (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gel time; gelation timeเวลาก่อวุ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gelation time; gel timeเวลาก่อวุ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobฝูงชน (มักก่อความวุ่นวาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
routการก่อความวุ่นวาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agarวุ้นทะเล, แผ่นวุ้น, วุ้น, วุ้นผสมอาหาร [การแพทย์]
Ascension Phenomenonเกิดการเคลื่อนไหวของน้ำวุ้นตาต่อแม้ว่าตาจะหยุด [การแพทย์]
Frustrationความขัดข้องใจ,ความคับข้องใจ,ความวุ่นวายใจ [การแพทย์]
galactoseกาแลกโทส, น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว สูตรเคมีเหมือนน้ำตาลกลูโคส คือ C6H12O6  แต่สูตรโครงสร้างของโมเลกุลต่างกัน น้ำตาลชนิดนี้ได้จากการสลายตัวด้วยน้ำของวุ้นอะการ์หรือน้ำตาลแลกโทส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
gelเจล, คอลลอยด์ชนิดหนึ่ง มีอนุภาคของของแข็งกระจายเป็นโครงตาข่ายอยู่ทั่ว ๆ ไปในตัวกลางที่เป็นของเหลว เช่น วุ้น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mucousสารเมือก, ลักษณะเป็นวุ้น, น้ำเมือก, เมือก [การแพทย์]
slime moldราเมือก, โพรทิสต์ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มไมซีโทซัว ลักษณะเป็นแผ่นคล้ายวุ้นภายในมีนิวเคลียสจำนวนมาก เคลื่อนที่คล้ายอะมีบา  สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mousse (n.) อาหารว่างหรือของหวานทำจากวิปครีม วุ้น และไข่
gelatin (n.) วุ้น See also: เจลาติน, เจล Syn. jelly
isinglass (n.) วุ้นที่ได้จากถุงอากาศของปลา
jelly (n.) วุ้นฝรั่ง See also: เยลลี่
hectic (adj.) วุ่นวาย Syn. bustling, frantic, frenetic Ops. calm
hum (vt.) วุ่นวาย See also: ยุ่งอยู่กับงาน, วุ่นอยู่กับงาน
run riot (idm.) วุ่นวาย See also: ปั่นป่วน, ควบคุมไม่ได้
run wild (idm.) วุ่นวาย See also: ปั่นป่วน, ควบคุมไม่ได้
seethe (vi.) วุ่นวาย See also: โกลาหล, วุ่นวาย, ยุ่ง, พลุกพล่าน
bury under (phrv.) วุ่นอยู่กับ See also: ง่วนอยู่กับ
busy with (phrv.) วุ่นอยู่กับ See also: ง่วนอยู่กับ
occupy with (phrv.) วุ่นอยู่กับ See also: ง่วนอยู่กับ
ado (n.) ความวุ่นวาย See also: อุปสรรค, ความยุ่งยาก Syn. fuss, trouble
agar (n.) ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล
bloods and guts (sl.) ความวุ่นวาย See also: ความโกลาหล
busy (adj.) ยุ่งวุ่นวาย See also: ยุ่ง, อลเวง, อลหม่าน, สับสน Syn. occupied Ops. inactive
clamorous (adj.) ที่มีเสียงดังวุ่นวาย Syn. noisy, clamant
coil (n.) ความวุ่นวายเอะอะ Syn. commotion, tumult
combustion (n.) ความวุ่นวาย See also: ความสับสนอลหม่าน, ความอึกทึกครึกโครม, ความโกลาหล Syn. tumult, turmoil, disturbance
commotion (n.) ความสับสนวุ่นวาย Syn. ruckus, confusion, disorder
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You should do something, it's becoming a big mess!คุณควรจะทำอะไรบางอย่างนะ มันกำลังกลายเป็นเรื่องวุ่นวายใหญ่แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Messing with, what do you mean, messing with?วุ่นวาย หมายความว่าไงน่ะ วุ่นวาย?
What a glorious mess we are.วุ่นวายกันไปหมดเลยนะ
Have you been messing with me in my kip?วุ่นวายกับฉันในกีบของฉันใช่ไหม
Go to your workplace.วุ่นวายจริงๆ มันเหมือนขยะชัดๆ
Less fuss, you know?วุ่นวายน้อยกว่า เธอเข้าใจป่ะ?
It's a hassle, huh?วุ่นวายนะครับ ว่ามั้ย
They can be a little inappropriate and loud.วุ่นวายนิดๆ เสียงดัง...
Overwhelming to say the least.วุ่นวายสับสน ประมาณนั้น
Get up off my deck.วุ่นวายอะไรกันแถวนี้?
In their floor and bats...วุ่นวายและส่งกลิ่นเหม็น โชคดีที่ท้ายสุดแล้วหนังสารคดีของคุณ
It's just... all my plans centered around having the car, and now everything is off.วุ่นวายใช้จ่ายอยู่กับเรื่อง รถยนตร์ทั้งหมดนั่นแหละ และในตอนนี้ก็ยุติลงไป
Jelly dinosaurs are for me... for later.วุ้นไดโนเสาร์ จะให้ฉัน... ...
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย
Little man, you've had a busy night.คนส่วนน้อยที่คุณเคยมีคืนที่ วุ่นวาย
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน
Rioting. Bloodshed.ความวุ่นวาย การนองเลือด
Sorry, your Worship, but I've got two men home sick with the flu and it's utter chaos down here.ขอโทษครับ นายท่าน มีนักโทษคิดถึงบ้านเป็นไข้ 2 คน... ...แถวนี้เลยวุ่นวาย
Without ado, he put ten lire in my apron pocket and pushed me outโดยปราศจากความวุ่นวาย, เขาใส่สิบ lire ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง my apron และผลักฉันออก
"Her hectic daily schedule, restless days and sleepless nights..."เธอ วุ่นวาย ตารางเวลา ในชีวิตประจำวัน วัน กระสับกระส่าย
With respect, Mr. Gandhi without British administration this country would be reduced to chaos.ด้วยความเคารพนะ คุณคานธี ถ้าไม่มีการบริหารของอังกฤษ ประเทศนี้ก็จะวุ่นวาย
It's the "r" complex, Sarah... that central bit of prehistoric jelly... that we inherited from the reptiles.มันเป็นความซับซ้อน ของวุ้นที่อยู่กลางสมอง ซึ่งเราได้รับถ่ายทอดมาจากสัตว์เลื้อยคลาน
"Nothing gave Buttercup as much pleasure as ordering Westley around."ไม่มีอะไรสร้างความพึงพอใจให้บัตเตอร์คัพได้มากกว่า การได้สั่งให้เวสต์ลีย์วิ่งวุ่นทำโน่นทำนี่
The world is far too confusing a place to hate anybody.โลก... ...วุ่นวายเกินกว่า ที่จะเกลียดใครอีก
I'd really like an ice-cold beer.ได้ที่มันแช่เป็นวุ้นชักกระป๋องก็แจ๋ว
Some say that the path from inner turmoil begins with a friendly ear.บางคนบอกว่าเส้นทางจากความวุ่นวายภายใน ... ... เริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรกับหู
I got my mind on so many other things. I got no money...ฉันสับสนวุ่นวายไปหมด ไม่มีเงิน
Stop picking on those soldiers and get away from that peasant girl.หยุดวุ่นวายกับพวกทหาร แล้วออกมาให้พ้นจากนางซะ
I'm not some hired fucking gun who's here to make her life miserable.ไม่ใช่มือปืนรับจ้างที่ทำให้วุ่นวาย
He's through messing with my life.เขาทำให้ชีวิดฉันวุ่นวายไปหมด
Yeah, try stupid.เอาเอกสารมาให้ชั้น เรื่องวุ่นๆของนาย โจยังด๊อก ที่..
Premium stuff here. High limits.ขอโทษที่ทำให้วุ่นวายนะค๊า
George says you get the people in a mess.จอร์จบอกว่าเธอทำให้คนอื่นวุ่นวาย
Belfast in the early '70s was chaos.เบลฟาสใน '70s ต้นเป็นความสับสนวุ่นวาย
I'm afraid I've made a terrible mess of your holiday.ฉันกลัวว่า ฉันจะทำให้พักร้อนของคุณวุ่นวาย
They were busy, but they agreed to see me."พวกเขายุ่งวุ่นวาย แต่ก็ยอมที่จะพบแม่
Get busy living or get busy dying.ได้รับการใช้ชีวิตที่วุ่นวาย ที่กำลังจะตายหรือได้รับไม่ว่าง
Sporadic riots continue to hit Eastern cities... and reports of violence from Boston and Philadelphia... are now coming in.เหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นอย่าต่อเนื่อง ทางด้านตะวันออกของเมือง และมีรายงานการจลาจลที่บอสตันและฟิลลาเดลเฟีย เกิดในขณะนี้เช่นกัน
# When the road looks rough ahead ## เมื่อดูที่ถนน ด้านหน้าเกิดความวุ่นวาย #
And also, there has been a bit of a mix-up.และก็ เกิดความวุ่นวายนิดหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วุ่น
Back to top