ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frantic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frantic*, -frantic-

frantic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frantic (adj.) ซึ่งไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้ See also: ซึ่งหวาดกลัว, ซึ่งลนลาน, ซึ่งกระวนกระวาย Syn. frenzied, uncontrollable Ops. calm, controllable, serene
frantically (adv.) อย่างไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้ See also: อย่างหวาดกลัว, อย่างลนลาน, อย่างกระวนกระวาย Syn. uncontrollably Ops. controllably, serenely
franticly (adv.) อย่างเต็มที่ Syn. extreme
English-Thai: HOPE Dictionary
frantic(แฟรน'ทิค) adj. คลั่ง,มีอารมณ์รุนแรง,บ้า,มีสติฟั่นเฟือน. -frantically,franticly adv., See also: franticness n., Syn. mad,raging
English-Thai: Nontri Dictionary
frantic(adj) ตื่นเต้นมาก,คลั่ง,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,บ้า,มีอารมณ์รุนแรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีเดือด (adj.) frantic See also: be frenzied, be mad, be distraught Ops. คลุ้มคลั่ง
ฟั่นเฟือน (adj.) frantic See also: distraught, disordered Syn. เลอะเลือน
เมามัน (v.) frantic See also: be frenzy, be lunatic, be insane Syn. บ้าคลั่ง, บ้า, รุนแรง, พล่าน, บ้าเลือด, บ้าดีเดือด
เมามัน (adv.) frantically See also: frenziedly, insanely Syn. บ้าคลั่ง, บ้า, รุนแรง, พล่าน, บ้าเลือด, บ้าดีเดือด
ป่วนปั่น (v.) be frantic See also: be in turmoil Syn. อลวน, สับสน, วุ่นวาย, ปั่นป่วน
ป่วนปั่น (v.) be frantic See also: be in turmoil Syn. อลวน, สับสน, วุ่นวาย, ปั่นป่วน
ปั่นป่วน (v.) be frantic See also: feel uneasy, confusing, be agitated Syn. ป่วนปั่น, สับสน, วุ่นวาย
ปั่นป่วน (v.) be frantic See also: feel uneasy, confusing, be agitated Syn. ป่วนปั่น, สับสน, วุ่นวาย
วุ่นวาย (v.) be frantic See also: be in turmoil Syn. อลวน, สับสน, ปั่นป่วน
วุ่นวาย (v.) be frantic See also: feel uneasy, confusing, be agitated Syn. ป่วนปั่น, สับสน
วุ่นวาย (v.) be frantic See also: be in turmoil Syn. อลวน, สับสน, ปั่นป่วน
วุ่นวาย (v.) be frantic See also: feel uneasy, confusing, be agitated Syn. ป่วนปั่น, สับสน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Compound transmission of the pandemonium with percussion... and spasmodic frantic disintegration.ส่งคอม เปานด ของผีที่มีกระทบ และการสลายตัวคลั่งชักกระตุก เกร็ง
We have mindless jobs, take frantic vacations.ความหมายคืออะไร? เรามีงานที่สนใจใช้ เวลาวันหยุดพักผ่อนคลั่ง
The American people finally have a happy ending, after five days... of frantic phone calls and hand wringing.เรื่องจบลงด้วยดีสำหรับครอบครัวอเมริกัน หลังจากห้าวันที่มีแต่ เสียงโทรศัพท์อันวุ่นวาย
The Americans are frantic right now.พวกอเมริกันกำลังลนลานแล้ว
Well, not after that frantic distress text you left my wife.ไม่ได้แล้วหลังจากที่นายส่ง ข้อความมาจี้ผ่านเมียฉัน
One with the frantic need to find her husband...คนหนึ่งกำลังคุ้มคลั่ง ที่จะตามหาสามีของเธอ...
[Is creaming, frantic cries of the clerics]กรีดร้องเสียงร้องโวยวายจากบวช
She sent a frantic e-mail to Emily a couple weeks ago, saying she was being blackmailed.เธอส่งอีเมล์ถึงเอมิลี่ เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อน บอกว่าเธอถูกขู่เรียกเงิน
The next, it's frantic groping in any dark corner they could manage to find themselves alone for five minutes.ต่อมาก็ พากันหามุมอับที่ไหนก็ได้ ที่ที่พวกเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้สองต่อสอง
She throws herself so frantically in her love lifeเธอทุ่มเทให้กับความรักจนสุดตัว
You were frantic. I stand by that I do not remember.คุณดูกระวนกระวาย ฉันอยู่ที่นั่นและจำอะไรไม่ได้
She was frantic. She was frantic.แม่แกแทบคลั่ง แม่แกแทบคลั่งเลย

frantic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂暴[kuáng bào, ㄎㄨㄤˊ ㄅㄠˋ, 狂暴] frantic

frantic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
死力を尽くす[しりょくをつくす, shiryokuwotsukusu] (exp,v5s) to make frantic efforts
タミフる[, tamifu ru] (v5r,vi) (sl) (See タミフル) to panic (from the flu panics of late 2000's and early 2010's); to act frantically; to act bizarrely
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place
必死[ひっし, hisshi] (adj-na,adj-no) (1) frantic; desperate; (2) inevitable death; (3) (See 必至) brinkmate (inevitable checkmate) (shogi); (P)
必死に[ひっしに, hisshini] (adv) frantically; desperately; for one's life; (P)
気も狂わんばかり[きもくるわんばかり, kimokuruwanbakari] (adv) frantically; maddeningly; to distraction
物狂おしい[ものぐるおしい, monoguruoshii] (adj-i) frantic; like mad

frantic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟั่นเฟือน[adj.] (fanfeūoen) EN: frantic ; demented ; of unsound mind FR:
คลั่ง[adj.] (khlang) EN: madden ; mad ; insane ; crazy ; maniac ; wild ; frantic ; delirious FR: frénétique ; en délire ; fou ; dingue ; délirant
กระวายกระวน[adj.] (krawāikrawo) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวาย[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวายใจ[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
เมามัน[v.] (maoman) EN: be frantic ; be insane FR:
ปั่นป่วน[v.] (panpūan) EN: be frantic FR:
ป่วนปั่น[adj.] (pūanpan) EN: in turmoil ; greatly confused ; in confusion ; frantic FR:
ตาเหลือก[adj.] (tāleūak) EN: frantic FR:
เถลือกถลน[v.] (thaleūaktha) EN: be frantic ; hurry ; rush FR:
หัวซุกหัวซุน[adv.] (hūasukhūasu) EN: in a headlong rush ; in a hurry ; headlong ; frantically FR: tête baissée
กระวายกระวน[v.] (krawāikrawo) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawā) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
ตะลีตะลาน[adv.] (talītalān) EN: in great haste ; frantically ; flurriedly FR: précipitamment ; brusquement ; avec précipitation ; dare-dare (fam.) ; à la hâte
อย่างไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้[adv.] (yāng mai sā) EN: frantically ; behaving in a wild and uncontrolled way FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frantic
Back to top