ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bustling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bustling*, -bustling-

bustling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bustling (adj.) อึกทึกครึกโครม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอแจ (adv.) bustling See also: crowded, noisy Syn. ชุลมุน, คับคั่ง, วุ่นวาย Ops. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ
วุ่นวาย (adv.) bustling See also: crowded, noisy Syn. ชุลมุน, คับคั่ง Ops. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ
จอแจ (v.) be bustling See also: be busy, be congested, be crowded, be noisy Syn. ชุลมุน, คับคั่ง, วุ่นวาย Ops. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ
วุ่นวาย (v.) be bustling See also: be busy, be congested, be crowded, be noisy Syn. ชุลมุน, คับคั่ง Ops. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My hometown must be bustling with squid and shrimp fishing nowตอนนี้ที่บ้านฉัน คงถึงฤดูจับกุ้งกับปลาหมึกแล้ว

bustling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热闹[rè nao, ㄖㄜˋ ㄋㄠ˙, 热闹 / 熱鬧] bustling with noise and excitement; lively
[cáo, ㄘㄠˊ, 嘈] bustling; tumultuous; noisy
熙熙攘攘[xī xī rǎng rǎng, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄖㄤˇ ㄖㄤˇ, 熙熙攘攘] bustling
忙碌[máng lù, ㄇㄤˊ ㄌㄨˋ, 忙碌] busy; bustling
繁忙[fán máng, ㄈㄢˊ ㄇㄤˊ, 繁忙] busy; bustling
繁华[fán huá, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, 繁华 / 繁華] flourishing; bustling

bustling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天手古舞(ateji);天手古舞い(ateji);てんてこ舞い;てんてこ舞[てんてこまい, tentekomai] (n,vs) whirl of busyness; humming with activity; bustling activity
繁華街[はんかがい, hankagai] (n) business district; shopping district; bustling street; shopping centre; shopping center; downtown; (P)
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly
目まぐるしい[めまぐるしい, memagurushii] (adj-i) hectic; bewildering; bustling; dizzy
賑やか[にぎやか, nigiyaka] (adj-na) bustling; busy; (P)

bustling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused FR: ne plus savoir où donner de la tête
จอแจ[adj.] (jøjaē) EN: congested ; crowded ; bustling ; noisy FR:
กุลีกุจอ[adj.] (kulīkujø) EN: bustling FR:
สิงคลี[adj.] (singkhlī) EN: bustling FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bustling
Back to top