ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

muddle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *muddle*, -muddle-

muddle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
muddle (vi.) คิดเรื่อยเปื่อย See also: คิดฟุ้งซ่าน, คิดไร้สาระ, มั่ว Syn. confuse
muddle (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง See also: ทำให้สับสนวุ่นวาย Syn. confuse, jumble, mix, complicate
muddle (vt.) ทำให้มึน See also: ทำให้เมา
muddle (n.) ความวุ่นวาย See also: ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, ภาวะยุ่งเหยิง, ภาวะสับสนวุ่นวาย Syn. confusion, mess
muddle through (phrv.) ประสบความสำเร็จ (แบบไม่รู้วิธีทำที่แท้จริง) See also: ทำสำเร็จแบบมั่วๆ Syn. rub through
muddle up (phrv.) สับสน See also: ฟุ้งซ่าน, ไม่รู้เรื่อง Syn. jumble up, mix up
muddle-headed (adj.) โง่
muddle-headedness (n.) ความโง่
muddled (adj.) ซึ่งสับสนวุ่นวาย Syn. confused
muddlehead (n.) คนโง่ Syn. blunderer
muddler (n.) ไม้คนผสมเครื่องดื่ม
muddler (sl.) เหล้า See also: สุรา
English-Thai: HOPE Dictionary
muddle(มัด'เดิล) vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้มึน,ผสมเหล้า,ทำให้ขุ่น,ทำเหลวไหล. vi. คิดฟุ้งซ่าน,มั่ว,กระทำเหลวไหล,muddle through ประสบความสำเร็จอย่างไม่ได้พยายามเต็มที่. n. ภาวะยุ่งเหยิง,ภาวะสับสน,, See also: muddleness n. muddlement n. muddligly
English-Thai: Nontri Dictionary
muddle(n) ความยุ่ง,ความยุ่งเหยิง,ความเหลวไหล,ความสับสน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟุ้งซ่าน (v.) muddle See also: be distracted Syn. เพ้อเจ้อ
ยุ่งวุ่นวาย (v.) muddle See also: jumble, confuse Syn. ระส่ำระสาย, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย
วุ่นวาย (v.) muddle See also: jumble, confuse Syn. ระส่ำระสาย, ยุ่งเหยิง, ยุ่งวุ่นวาย
สับสนวุ่นวาย (v.) muddle See also: jumble, confuse Syn. ระส่ำระสาย, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, ยุ่งวุ่นวาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll muddle through.ฉันจะผ่านเรื่องวุ่นวายพวกนี้
Let's not muddle the facts.เราไม่ได้ยุ่งเหยิงข้อเท็จจริง.
That's very kind, but I'm sure we can muddle through on our own.คุณใจดีมากเลย แต่ผมมั่นใจว่าเราสามารถเอาตัวรอดได้
Just the linear and impressionistic mix makes a very muddled composition.แบบว่า เส้นกับการแสดงความรู้สึก มันไม่ชัดเจนดูธรรมดาไปหน่อย
We muddled along, got through the years... but I've never doubted that if she ever met anyone she really fell for... who made her realize what true love is... she'd leave me like a shot... and how could I argue?ถึงเราจะอยู่ด้วยกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมา แต่พ่อก็เชื่อว่า ว่าถ้าแม่เค้าอยู่ๆ ไปเจอใคร.. ที่เป็นรักแท้ขึ้นมาสักวัน...
I had no idea how muddled things had become.ฉันคิดไม่ถึงว่า เรื่องมันจะวุ่นวายอย่างนี้
It seems my olfactory sense is a bit muddled.คือตอนนี้ประสาทรับกลิ่น ของผมสับสนไปหน่อย
A bit of a rush job, though. Got the voice a bit muddled, did you?แม้จะเร่งด่วนไปหน่อย แต่แกสับสนเรื่องเสียงเล็กน้อยใช่ไหม?
It's a small town, Hanna. Sometimes private and public lives can get a little muddled.เมืองมันเล็ก แฮนนา บางทีชีวิตอาจสับสนกันได้
But that last one, you muddled the line between winning' and losin'.แต่ครั้งสุดท้าย นายแค่สับสนระหว่าง ชัยชนะกับการสูญเสีย
I'm always getting you two muddled up.ผมชอบเอานายสองคน มาพูดสลับกันบ่อยๆ
I'm sorry if my thoughts are muddled.ผมเสียใจ ถ้าผมติดไปเรื่อยเปื่อยว่า

muddle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得过且过[dé guò qiě guò, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˇ ㄍㄨㄛˋ, 得过且过 / 得過且過] satisfied just to get through (成语 saw); to muddle through; without high ambitions, but getting by
缠夹二先生[chán jiā èr xiān sheng, ㄔㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄦˋ ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, 缠夹二先生 / 纏夾二先生] annoying muddle-headed person who gabbles unintelligibly
混战[hùn zhàn, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ, 混战 / 混戰] civil war; muddled warfare; rough and tumble; battle royal; free fight
夹七夹八[jiā qī jiā bā, ㄐㄧㄚ ㄑㄧ ㄐㄧㄚ ㄅㄚ, 夹七夹八 / 夾七夾八] completely mixed up; in a muddle
乱麻[luàn má, ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, 乱麻 / 亂麻] lit. tangled skein; in a tremendous muddle; confused
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 一塌糊涂 / 一塌糊塗] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess
[hūn, ㄏㄨㄣ, 昏] muddle-headed; twilight; to faint; to lose consciousness
[hú, ㄏㄨˊ, 糊] muddled; paste; scorched
糊塗[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 糊塗] muddled; silly; confused
糊涂[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 糊涂 / 糊塗] muddled; silly; confused
糊涂账[hú tu zhàng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄓㄤˋ, 糊涂账 / 糊涂賬] muddled accounts; a mess of bookkeeping
胡涂[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 胡涂] muddled; silly; confused; also written 糊涂
迷糊[mí hu, ㄇㄧˊ ㄏㄨ˙, 迷糊] muddle-headed; dazed; only half conscious
迷离马虎[mí lí mǎ hu, ㄇㄧˊ ㄌㄧˊ ㄇㄚˇ ㄏㄨ˙, 迷离马虎 / 迷離馬虎] muddle-headed
鬼摸脑壳[guǐ mō nǎo ké, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄋㄠˇ ㄎㄜˊ, 鬼摸脑壳 / 鬼摸腦殻] muddled; momentarily confused
混沌[hùn dùn, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ, 混沌] primal chaos; formless mass before creation in Chinese mythology; muddled; innocent as a baby
履舄交错[lǚ xì jiāo cuò, ㄌㄩˇ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, 履舄交错 / 履舄交錯] lit. shoes and slippers muddled together (成语 saw); fig. many guests come and go; a lively party

muddle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos
マドラー[, madora-] (n) muddler; stir stick
乱雑[らんざつ, ranzatsu] (adj-na,n) clutter; disorder; promiscuity; affray; confusion; muddle; (P)

muddle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟุ้งซ่าน[v.] (fungsān) EN: muddle ; be distracted ; be flighty ; be unfocused FR:
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder ; not understand FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
รก[adj.] (rok) EN: in desorder ; in a mess ; messy ; in a muddle ; cluttered ; untidy ; tangled ; overgrown FR: en désordre ; mal rangé ; en friche
สับสน[v.] (sapson) EN: jumble ; muddle ; confuse ; be confused ; be mixed up FR: confondre
สับสนวุ่นวาย[v. exp.] (sapson wunw) EN: muddle FR:
ตั้งตัวไม่ติด[v. exp.] (tangtūa mai) EN: struggle along ; muddle through ; struggle ahead ; soldier onwards FR: perdre pied
ยุ่งเหมือนยุงตีกัน[adv. (loc.)] (yungmeūoeny) EN: tangled up ; in a muddle FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: confused ; muddled ; muddleheaded ; nonsensical ; inane FR:

muddle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verfahren {adj} | eine verfahrene Sachemuddled | a muddle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า muddle
Back to top