ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

noisy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *noisy*, -noisy-

noisy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
noisy (adj.) อึกทึก See also: เอะอะเอ็ดตะโร, เสียงดัง, เซ็งแซ่, เอะอะ, จ้อกแจ้กจอแจ Syn. clamorous Ops. calm, quiet
English-Thai: HOPE Dictionary
noisy(นอย'ซี) adj. อึกทึก,เสียงดัง,หนวกหู,เต็มไปด้วยเสียง., See also: noisily adv. noisiness n., Syn. clamorous
English-Thai: Nontri Dictionary
noisy(adj) ดัง,ลั่น,หนวกหู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครึกโครม (adj.) noisy See also: loud, boisterous, tumultuous Syn. อึกทึก, อึกทึกครึกโครม, อื้ออึง Ops. เงียบ, เงียบสงบ
ดังปั่นป่วน (adv.) noisy See also: boisterously, loud and noisy, screechingly, tumultuously Syn. อึงอล, อึงคะนึง, อึงมี่, อึกทึก Ops. เงียบสงบ
ทรหึงทรหวล (adv.) noisy See also: boisterously, loud and noisy, screechingly, tumultuously Syn. ดังปั่นป่วน, อึงอล, อึงคะนึง, อึงมี่, อึกทึก Ops. เงียบสงบ
มี่ (adj.) noisy See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม
มี่ (adj.) noisy See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม
ระเบ็งเซ็งแซ่ (adj.) noisy See also: vociferous, tumultuous, clamorous Syn. อื้ออึง
หนกขู (adj.) noisy See also: clamorous, vociferous, boisterous, loud Syn. หนกหู, หนวกหู
หนกหู (adj.) noisy See also: clamorous, vociferous, boisterous, loud Syn. หนกขู, หนวกหู
หนวกหู (adj.) noisy See also: clamorous, vociferous, boisterous, loud Syn. หนกหู, หนกขู, หนวกหู
อึกทึก (adj.) noisy See also: clamorous, boisterous, tumultuous Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด Ops. เงียบ
อึกทึกครึกโครม (adj.) noisy See also: loud, boisterous, tumultuous Syn. อึกทึก, ครึกโครม, อื้ออึง Ops. เงียบ, เงียบสงบ
อึง (adj.) noisy See also: clamorous, loud Syn. ดัง, อึกทึก, เอ็ด Ops. เงียบสงบ
อึงคะนึง (adj.) noisy See also: clamorous Syn. เอะอะ, อื้ออึง Ops. เงียบ
เจี๊ยวจ๊าว (adj.) noisy See also: boisterous
เซ็งแซ่ (adj.) noisy See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม
เซ็งแซ่ (adj.) noisy See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม
เสียงแซ่ (adj.) noisy See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious Syn. อึกทึก, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม
เสียงแซ่ (adj.) noisy See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious Syn. อึกทึก, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม
อึกทึก (v.) be noisy See also: be clamorous Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด Ops. เงียบ
อึง (v.) be noisy See also: be clamorous Syn. ดัง, อึกทึก, เอ็ด Ops. เงียบสงบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I cannot put up with my noisy roommatesฉันทนกับเพื่อนร่วมห้องที่ส่งเสียงดังไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They've all gone back inside. Too damn cold and noisy for them.อยู่ข้างใน บอกข้างนอกหนาวและหนวกหู
It's a little noisy here. Why don't you take the house phone around the corner.ในนี้มันเสียงดังนะครับ ไปใช้โทรศัพท์เครื่องมีอยู่มุมโน้นนะครับ
Sorry for being noisy tonight.ขอโทษด้วยนะคะ ที่คืนนี้เสียงดังไปหน่อย
It's a loud, noisy world we live in... and sometimes we lose our way.โลกเราใยเป็นโลกที่เสียงดังอึกทึก บางครั้งบางคราวเราก็หลงทาง
What? It's so goddamn noisy up there. I can't hear a thing.อะไรนะ หูฉันอื้อ ไม่ได้ยินอะไรเลย
Could you ask your boss to spray pesticide in the studio since a noisy bug's flying around here?คุณถามหัวหน้าแล้วเหรือยัง จะฉีดยาฆ่าแมลงในห้องส่ง ตั้งแต่มีแมลงน่ารำคาญบินรอบๆนี่
Damn town's noisy as hell as it is.เมืองนี่หนวกหู ฉิบหายเลย
Everyone, sit, sit. That was a noisy entrance.อ้าว ทุกคน นั่ง นั่ง นั่นเป็นการมาที่หนวกหูจริงๆ
Hey, it was getting a little noisy out there,ไงครับ มันค่อนข้างเสียงดังไปหน่อยข้างนอก
My noisy little son keeps the TV blaring, and has the sofa all to himself.ลูกของฉันเสียงดังแล้วก็น่ารำคาญ เขาจองโซฟาทั้งตัวและก็นั่งดูทีวีทั้งวัน แต่พ่อของฉันไม่เคยทะเลาะกับเขาเลย และมักจะยอมเขาเสมอ
Why is it so noisy outside?ทำไมข้างนอกถึงได้เสียงดัง?
Why did you invite such irritating and noisy females into your nice quiet house?ทำไมคุณลุงถึงเชื้อเชิญผู้หญิงเสียงดังน่ารำคาญ.. มาที่บ้านที่สงบสวยงามของคุณหลังนี้ ?

noisy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
絮聒[xù guō, ㄒㄩˋ ㄍㄨㄛ, 絮聒] noisy prattle; to chatter loudly
[cáo, ㄘㄠˊ, 嘈] bustling; tumultuous; noisy
吵闹[chǎo nào, ㄔㄠˇ ㄋㄠˋ, 吵闹 / 吵鬧] noisy
骚闹[sāo nào, ㄙㄠ ㄋㄠˋ, 骚闹 / 騷鬧] noisy; a racket
[guō, ㄍㄨㄛ, 聒] raucous; clamor; unpleasantly noisy

noisy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さざめく;さんざめく;ざんざめく;ざざめく[, sazameku ; sanzameku ; zanzameku ; zazameku] (v5k,vi) to be boisterously noisy
喘鳴[ぜんめい, zenmei] (n,adj-no) stridor; wheezing; noisy breathing
女三人寄れば姦しい[おんなさんにんよればかしましい, onnasanninyorebakashimashii] (exp) wherever women gather it is noisy
うざい;うざったい[, uzai ; uzattai] (adj-i) (1) (col) annoying; noisy; (2) strict
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild
ざわざわ[, zawazawa] (adv,n,vs) (on-mim) noisy; sound of people talking; (P)
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy
喧々囂々;喧喧囂囂[けんけんごうごう, kenkengougou] (n,adj-no,adj-t,adv-to) (1) wild uproar; pandemonium; clamor of voices; tumult; (2) noisy; uproarious; clamorous
喧しい(P);姦しい;囂しい;八釜しい[やかましい(喧しい;八釜しい)(P);かしましい(姦しい;囂しい);かしがましい(囂しい);かまびすしい(喧しい;囂しい), yakamashii ( kamabisushi i ; hachi kama shii )(P); kashimashii ( kashimashi i ; gou] (adj-i) (1) (uk) (八釜しい is an ateji created by 夏目漱石) noisy; boisterous; (2) (やかましい only) strict; faultfinding; carping; fussy; (P)
喧然[けんぜん, kenzen] (adj-t,adv-to) noisy; boisterous; lively
煩い(P);五月蝿い(ateji);五月蠅い(ateji)[うるさい, urusai] (adj-i) (1) (uk) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy; (P)
物騒がしい[ものさわがしい, monosawagashii] (adj-i) noisy; boisterous; turbulent
騒々しい(P);騒騒しい[そうぞうしい, souzoushii] (adj-i) noisy; boisterous; (P)
騒がしい[さわがしい, sawagashii] (adj-i) (1) noisy; boisterous; (2) turbulent (era, etc.); troubled; (P)
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P)
騒めく[ざわめく, zawameku] (v5k,vi) (uk) to be noisy; to be astir; to rustle; to murmur; (P)
騒然[そうぜん, souzen] (adj-t,adv-to) noisy; confused; uproarious; (P)

noisy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดัง[adj.] (dang) EN: loud ; noisy ; aloud FR: bruyant ; sonore
เอะอะ[v.] (e-a) EN: be noisy ; be boisterous FR:
เอะอะ[adj.] (e-a) EN: noisy ; boisterous ; tumultuous FR:
เอะอะมะเทิ่ง[v.] (e-amathoēng) EN: be boisterous ; be tumultuous ; be noisy FR:
เอะอะโวยวาย[v. exp.] (e-a wōiwāi) EN: be noisy ; bawl FR:
เอ็ด[adj.] (et) EN: noisy ; boisterous FR: bruyant
เอ็ดอึง[adj.] (et-eung) EN: noisy FR:
อื้อ[X] (eū) EN: noisy ; boisterous ; loud ; deafening FR:
อึกทึก[adj.] (eukkatheuk) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous FR: bruyant ; sonore
อึกทึกครึกโครม[adj.] (eukkatheuk ) EN: noisy ; loud and noisy ; boisterous ; tumultuous FR:
อึง[v.] (eung) EN: be noisy FR:
อึง[adj.] (eung) EN: loud ; noisy ; tumultuous ; cacophonous FR:
อึงคะนึง[adj.] (eungkhaneun) EN: noisy FR:
จาว[v.] (jāo) EN: be noisy ; be boisterous FR:
จอแจ[adj.] (jøjaē) EN: congested ; crowded ; bustling ; noisy FR:
จ้อกแจ้ก[adj.] (jǿkjaēk) EN: noisy FR:
ขรม[adj.] (kharom) EN: noisy ; loud FR:
แครง[adj.] (khraēng) EN: noisy ; resounding FR:
เครง[adj.] (khrēng) EN: noisy ; boisterous FR:
เครงครา[adj.] (khrēngkhrā) EN: noisy ; boisterous FR:
ครึกโครม[adj.] (khreukkhrōm) EN: loud ; noisy ; boisterous ; sensational ; tumultuous FR:
ขรม[adj.] (khrom) EN: noisy FR: bruyant
โครงแคร[adj.] (khrōngkhraē) EN: merry ; jolly ; noisy ; resounding FR:
กระอึก[v.] (kra-euk) EN: be noisy FR:
กระจิบกระจอกข่าว[n. exp.] (krajip kraj) EN: throng of noisy reporters FR:
กระเกรอก[adj.] (krakroēk) EN: noisy ; boisterous FR:
กระเกริก[adj.] (krakroēk) EN: noisy ; boisterous FR:
เกรียว[adj.] (krīo) EN: loud ; thundering ; noisy FR:
เกริก[adj.] (kroēk) EN: resounding ; very loud ; very noisy FR:
มี่[adj.] (mī) EN: noisy FR:
มี่ฉาว[adj.] (mīchāo) EN: noisy FR:
หนวกหู[X] (nūakhū) EN: noisy ; clamorous ; vociferous ; boisterous ; loud FR: bruyant ; assourdissant
อลเวง[adj.] (onlawēng) EN: tumultuous ; in turmoil ; chaotic ; in noisy confusion ; wild ; boisterous ; riotous ; rowdy ; turbulent ; unruly; FR: confus ; chaotique ; tumultueux
ปึงปัง[adj.] (peungpang) EN: noisy FR:
ประอึง[v.] (pra-eung) EN: be noisy FR:
ระงี่[adj.] (ra-ngī) EN: noisy ; loud FR:
แซ่[adj.] (saē) EN: noisy ; clamorous ; boisterious ; tumultuous FR:
เซ็งแซ่[adj.] (sengsaē) EN: clamorous ; loud ; noisy ; uproarious FR: bruyant ; tumultueux
เสียงดัง[adj.] (sīeng dang) EN: loud ; noisy FR: bruyant
เสียงขรม[adj.] (sīeng kharo) EN: noisy ; loud FR:

noisy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geräuschvoll; laut; lärmig {adj} | geräuschvoller; lauter; lärmiger | am geräuschvollsten; am lautesten; am lärmigstennoisy | more noisy; noisier | most noisy; noisiest
Lärmlederkopf {m} [ornith.]Noisy Friarbird
Weißstirn-Schwatzvogel {m} [ornith.]Noisy Miner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า noisy
Back to top