ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frenetic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frenetic*, -frenetic-

frenetic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frenetic (adj.) บ้าคลั่ง See also: บ้าระห่ำ Syn. frantic, frenzied Ops. calm, serene
frenetically (adv.) อย่างบ้าคลั่ง See also: อย่างบ้าระห่ำ Syn. frantically Ops. serenely
English-Thai: HOPE Dictionary
frenetic(ฟระเนท'ทิค) adj. บ้าระห่ำ,บ้าคลั่ง., See also: frenetically adv., Syn. frenetical,phrenetic,phrenetical,distracted
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it's not frenetic like before.แต่ไม่บ้าระห่ำเหมือนเมื่อก่อน
My bullcrap meter's going crazy. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep-- [frenetically beeping] Oh-ho!มิเตอร์ของฉันคลั่งใหญ่แล้ว นี่เป็นของขวัญที่พวกนายส่งให้ตัวเอง
Beep, beep, beep. What is going on here? Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep-- [frenetically beeping]บี๊บๆๆ เกิดอะไรขึ้นเนี่ย? มิเตอร์วัดอารมณ์ของฉันคลั่งใหญ่แล้ว

frenetic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慌乱[huāng luàn, ㄏㄨㄤ ㄌㄨㄢˋ, 慌乱 / 慌亂] frenetic; hurried

frenetic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สุดขีด[adj.] (sutkhīt) EN: extreme ; great ; enormous ; utmost ; frenetic FR: extrême
ตาเหลือก[adv.] (tāleūak) EN: hurriedly ; frenetically ; with eyes rolled up FR:
ตาลีตาเหลือก[adv.] (tālītāleūak) EN: hurriedly ; frenetically FR:

frenetic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frenetisch {adv}frenetically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frenetic
Back to top