ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dart*, -dart-

dart ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dart (n.) การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว Syn. flit
dart (vi.) เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว Syn. flit
dart (n.) ลูกดอก See also: หอกซัด, หลาว Syn. missile, arrow
dart at (phrv.) เหลือบมอง See also: ชำเลือง, มองดูที่...อย่างรวดเร็ว Syn. flash at, shoot at, throw at
dartboard (n.) เป้าสำหรับปาลูกดอก See also: กระดานสำหรับปาลูกดอก
darter (n.) ปลาน้ำจืดตัวเล็กสีสันสดใส พบในทวีปอเมริกาเหนือ
English-Thai: HOPE Dictionary
dart(ดาร์ท) {darted,darting,darts} n. หลาว,ลูกดอก,การพุ่งเข้าไปอย่างฉับพลัน,เกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,เหล็กต่อยของแมลง v. พุ่งเข้าอย่างฉับพลัน,โผ,โถม,ขว้าง, See also: dartingly adv. ดูdart dartingness n. ดูdart, Syn. spurt
dartboadrd(ดาร์ท'บอด) n. กระดานเป้าลูกดอกในเกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,กระดานปาเป้า
dartle(ดาร์ท'เทิล) {dartled,dartling,dartles} vt.,vi. โถมเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ยิงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ฉายแสงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
dart(n) หอกซัด,ลูกดอก,หลาว,การถา,การโถม,การโผ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พุ่งพรวด (v.) dart See also: jump, hurtle
ลูกดอก (n.) dart
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I remember, when I was younger, there was a well-known writer who used to dart down the back way whenever he saw me coming.ยังจําได้ตอนฉันเป็นสาว มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่ง... ที่มักจะหลบออกไปทางด้านหลัง ทุกครั้งที่เห็นฉันเดินมา
It's the dart of a Wachootoo shaman.นี่คือลูกดอกของหมอผีวาชูตู
The Wachootoo dart is made of wood from a mimosa tree while the other is carved from a red fungus-bearing acalla.แล้วถ้าเทียบกับลูกดอกที่ ยิงฉันเมื่อก่อนหน้านี้ล่ะ เหมือนกันเด้ะ
Put in your tranq dart and let it rip.ใส่ลูกดอกยาสลบและมันจะเข้าไป
Yeah, I remember that year. I think he got me a talking dart board.ใช่ ฉันจำปีนั้นได้ ฉันนึกว่าเขาให้ที่ปาเป้าซะอีก
A jade dart that can kill any mortal.ปิ่นหยก สามารถฆ่าผู้เป็นอมตะได้
If your first tranquiliser dart doesn't floor this thing, we have no option but to use live rounds.ถ้าที่นายคิดไม่เป็นแบบนั้นล่ะ เราไม่มีตัวเลือก แต่ใชสิ่งมีชีวิตรอบๆได้้
Or the dart they shot.หรือลูกดอกที่พวกมันยิง
I went to this dance and some emo chick gave me a dart hex.ฉันไปงานเต้นรำนี่ แล้วพวกสาวอีโมก็ให้นี่มา
Guy with your skills, Casey, you've got to be raking it in. Ah! You think one little dart is gonna drop 400 pounds of solid meat?แต่ด้วยความสามารถของนาย, เคซี่,\ นายควรได้ตำแหน่ง แกคิดว่า แค่นี้จะล้ม น้ำหนัก 400 ปอนด์
Yeah, this number is like an elephant dart to the public's face.ใช่ พวกเธอยังไม่สามารถเข้าไปอยู่ในใจของผู้ชมได้
So you can dart back and forth doing impressions of your friends.เธอแค่สลับข้างไปมา เพื่อเล่นเป็นเพื่อนของเธอ

dart ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǐ, ㄕˇ, 矢] arrow; dart
投射[tóu shè, ㄊㄡˊ ㄕㄜˋ, 投射] dart; projection
达特茅斯[Dá tè máo sī, ㄉㄚˊ ㄊㄜˋ ㄇㄠˊ ㄙ, 达特茅斯 / 達特茅斯] Dartmouth (place name)
达特茅斯学院[Dá tè máo sī xué yuàn, ㄉㄚˊ ㄊㄜˋ ㄇㄠˊ ㄙ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 达特茅斯学院 / 達特茅斯學院] Dartmouth college
[biāo, ㄅㄧㄠ, 镳 / 鑣] darts; escort; horsebit

dart ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き矢;吹矢[ふきや, fukiya] (n) blowgun; blowpipe; dart
目を白黒させる;眼を白黒させる[めをしろくろさせる, mewoshirokurosaseru] (exp,v1) to dart one's eyes about; to be surprised, confused or flustered
駆け去る[かけさる, kakesaru] (v5r) to dart away; to dart off; to gallop away
ダーツ[, da-tsu] (n) darts
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly
ワードアート[, wa-doa-to] (n) {comp} WordArt
内頚動脈内膜剥離術;内頸動脈内膜剥離術[ないけいどうみゃくないまくはくりじゅつ, naikeidoumyakunaimakuhakurijutsu] (n) (obsc) carotid endarterectomy; CEA
剣(P);劒(oK);劍(oK)[けん(P);つるぎ, ken (P); tsurugi] (n) (1) sword (originally esp. a doubled-edged sword); sabre; saber; blade; (2) (けん only) bayonet; (3) (けん only) swordsmanship; (4) (けん only) stinger; ovipositor; dart; (P)
毒矢[どくや, dokuya] (n) poisoned arrow (dart)
赤とんぼ;赤蜻蛉[あかとんぼ, akatonbo] (n) (1) (uk) (small) red dragonfly; (2) darter (dragonfly of genus Sympetrum, esp. the autumn darter, Sympetrum frequens)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ワードアート[わーどあーと, wa-doa-to] WordArt

dart ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับเกล็ด[v. exp.] (jap klet) EN: make a dart FR:
กบลูกศรพิษ[n. exp.] (kop lūksøn ) EN: Poison dart frog ; Dart-poison frog ; Poison frog ; Poison arrow frog FR:
ลูกดอก[n.] (lūkdøk) EN: dart FR: flèche [f] ; fléchette [f]
แมลงปอเข็มหางแต้มหน้าส้ม[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Saffron-faced Blue Dart FR:
จุมพรวด[n.] (jumphrūat) EN: Gobiidae ; Boleophthalmus boddarti FR: Gobiidae ; Boleophthalmus boddarti
กำพวด[n.] (kamphūat) EN: Boleophthalmus boddarti FR: Boleophthalmus boddarti
กำพุด[n.] (kamphut) EN: Boleophthalmus boddarti FR: Boleophthalmus boddarti
เกมปาลูกดอก[n. exp.] (kēm pā lūkd) EN: darts FR: jeu de fléchettes [m]
กลาก[n.] (klāk) EN: ringworm ; eczema FR: teigne [f] ; dartre [f] ; eczéma [m]
แมลงปอเข็มก้นแต้มธรรมดา[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Common Bluetail ; Marsh Bluetail ; Ubiquitous Bluetail ; African Bluetail ; Senegal Golden Dartlet FR:
นกอ้ายงั่ว[n. exp.] (nok āi-ngūa) EN: darter FR:
นกอ้ายงั่ว[n. exp.] (nok āi-ngūa) EN: Oriental Darter ; Indian Darter ; Snakebird FR: Anhinga roux [m] ; Anhinga d'Asie [m] ; Anhinga d'Afrique [m] ; Anhinga du Sénégal [m] ; Anhinga indien [m]
ตุมพรวด[n.] (tumphrūat) EN: Gobiidae ; Boleophthalmus boddarti FR: Gobiidae ; Boleophthalmus boddarti

dart ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wurfpfeil {m}; Dart
Afrikanischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]African Darter
Amerikanischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]American Darter
Australischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]Australian Darter
Mundartdichter {m}; Mundartdichterin
Mundartsprecher {m}; Mundartsprecherin
Indischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]Indian Darter
Provencegrasmücke {f} [ornith.]Dartford Warbler (Sylvia undata)
Mundart {f} | Mundarten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dart
Back to top