ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turmoil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turmoil*, -turmoil-

turmoil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turmoil (n.) ความสับสนอลหม่าน See also: ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง
English-Thai: HOPE Dictionary
turmoil(เทอ'มอยล์) n. ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล, Syn. tumult,agitaiton,unrest,disorder
English-Thai: Nontri Dictionary
turmoil(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความสับสน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some say that the path from inner turmoil begins with a friendly ear.บางคนบอกว่าเส้นทางจากความวุ่นวายภายใน ... ... เริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรกับหู
I grew up in a dangerous world of one period of turmoil after another...ฉันโตขึ้นในโลกที่อันตราย ในยุคแห่งการเริ่มต้นความยุ่งเหยิงทั้งหมด...
But a growing religious turmoil was gripping Rome.เมื่อความขัดแย้งทางศาสนาในกรุงโรมรุนแรง
We've been through a lot of turmoil And made a lot of difficult choices,เราผ่านความยุ่งยากมากมาย และต้องตัดสินใจเรื่องยากลำบาก
The ship is still in turmoil We're home freeยานนี่กำลังวุ่นวายอยู่ เราจะหนีออกไป
It was from this turmoil that a hero would ariseสถานะการณ์สร้างวีระบุรุษ
I’m sure that is the subject of much turmoil in that pretty little head of yours.และฉันก็แน่ใจว่านั่นคงเป็นเรื่อง ที่ให้เกิดความปั่นป่วนอยู่ใน สมองน้อยๆ ของเธอ
I’m sure that is the subject of much turmoil in that pretty little head of yours.ฉันแน่ใจได้เลยว่าเป็นประเด็น ที่สร้างความปั่นป่วนได้มาก ในหัวน้อยๆ ของคุณ
You're at war with yourself, the turmoil is overwhelming.กับตัวคุณเอง ความสับสนกำลังเพิ่มขึ้น
Oh. Well, so the emotional turmoil that's been keeping me from achieving REM sleep was entirely unjustified?งั้นไม่มีเหตุผลที่ฉันต้องกลุ้มอกกลุ้มใจ
Her emotional turmoil appears to be manifesting in the geographic patternความแปรปรวนทางอารมณ์ของเธอถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า ทางกายภาพจากรูปแบบการใช้ชีวิตของเธอ.
Cutting off the turmoil that I feed on!ตัดความขัดแย้งออก ฉันจะได้ดูดพลังไม่ได้

turmoil ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文明小史[Wén míng xiǎo shǐ, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕˇ, 文明小史] Short history of civilization, late Qing novel by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 describing the turmoil after the 1900 Eight nation intervention
兵荒马乱[bīng huāng mǎ luàn, ㄅㄧㄥ ㄏㄨㄤ ㄇㄚˇ ㄌㄨㄢˋ, 兵荒马乱 / 兵荒馬亂] turmoil and chaos of war
扰动[rǎo dòng, ㄖㄠˇ ㄉㄨㄥˋ, 扰动 / 擾動] disturbance; agitation; turmoil
动乱[dòng luàn, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄨㄢˋ, 动乱 / 動亂] turmoil; upheaval; unrest
变乱[biàn luàn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, 变乱 / 變亂] turmoil; social upheaval

turmoil ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どさくさ[, dosakusa] (n,adv) confusion; turmoil
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil
物情騒然[ぶつじょうそうぜん, butsujousouzen] (adj-t,adv-to) unrest prevailing; turmoil reigning
狂瀾怒涛[きょうらんどとう, kyourandotou] (n) maelstrom; the state of affairs being in great turmoil
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people
国家多事[こっかたじ, kokkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation; the nation being in turmoil; the storm clouds gathering in the land
大混乱[だいこんらん, daikonran] (n) chaos; turmoil; pandemonium; havoc
天下多事[てんかたじ, tenkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation (world); the nation (world) being in turmoil; the storm clouds gathering in the land
混迷[こんめい, konmei] (n,vs) turmoil; chaos; confusion; (P)
混迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) chaotic state; turmoil; disarray; labyrinth

turmoil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟันฝ่าอุปสรรค[v. exp.] (fanfā uppas) EN: ride out the turmoil FR:
การจราจล[n.] (kān jarājøn) EN: rebellion ; riot ; turmoil ; sedition FR:
ความไม่สงบ[n.] (khwām mai s) EN: unrest ; turmoil ; irregularities FR: troubles [mpl]
ความยุ่งยาก[n.] (khwām yungy) EN: trouble ; difficulty ; hassle ; turmoil FR: complication [f]
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: become infuriated ; be in turmoil FR: s'emporter
มิคสัญญี[n.] (mikkhasanyī) EN: violence and turmoil ; calamity ; doomsday FR:
อลหม่าน[adj.] (onlamān) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
อลเวง[adj.] (onlawēng) EN: tumultuous ; in turmoil ; chaotic ; in noisy confusion ; wild ; boisterous ; riotous ; rowdy ; turbulent ; unruly; FR: confus ; chaotique ; tumultueux
ป่วน[adv.] (pūan) EN: in confusion ; in a turmoil FR:
ป่วนเมือง[v. exp.] (pūan meūang) EN: cause public turmoil ; cause a public nuisance FR: troubler l'ordre public ; déferler sur la ville
ป่วนปั่น[adj.] (pūanpan) EN: in turmoil ; greatly confused ; in confusion ; frantic FR:
แรงกระเพื่อม[n. exp.] (raēng kraph) EN: upheaval ; turmoil ; confusion FR:
ระส่ำระสาย[adj.] (rasamrasāi) EN: disorganized ; disordered ; in a state of unrest ; in a state of chaos ; in disarray ; in confusion ; disintegrating ; chaotic ; in turmoil FR:
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil FR: s'affairer
วุ่น[adj.] (wun) EN: troubled ; troublesome ; in a turmoil ; upsetting FR: affairé

turmoil ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kampfgewühl {n}turmoil of battle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turmoil
Back to top