ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tumultuous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tumultuous*, -tumultuous-

tumultuous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tumultuous (adj.) อึกทึกครึกโครม See also: โกลาหล
tumultuous (adj.) ว้าวุ่นใจ
tumultuously (adv.) อย่างอึกทึกครึกโครม
tumultuousness (n.) ความอึกทึกครึกโครม
English-Thai: HOPE Dictionary
tumultuous(ทมัล'ชุเอิส) adj. วุ่นวาย,สับสนอลหม่าน,อึกทึกครึกโครม,ว้าวุ่น., See also: tumultuousness n., Syn. disorderly,agitated,disturbed
English-Thai: Nontri Dictionary
tumultuous(adj) สับสนวุ่นวาย,เอะอะ,กระอักกระอ่วน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กริวกราว (adv.) tumultuously See also: riotously, boisterously, uproariously Syn. อึกทึก, ครึกโครม
ระงม (adv.) tumultuously See also: loudly, in noisy disorder, uproariously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
COUPLED WITH MY PARENTS' TUMULTUOUS DIVORCEบวกกับเรื่องหย่าร้างที่วุ่นวายของพ่อกับแม่
A tumultuous childhood.ชีวิตวัยเด็กอันแสนวุ่นวาย
He was Director of the CIA for three and a half tumultuous years before being elected vice president.เขาคืออดีตผู้อำนวยการของ ซีไอเอ 3 ปี ครึ่งแห่งช่วงเวลาที่สับสนวุ่นวาย ก่อนที่จะได้รับเลือกเป็น รองประธานาธิบดี
The collapse of the venerable New York bank follows a tumultuous few months of market volatility and fear in the world economy.การล่มสลายของธนาคารที่ เคารพนิวยอร์ก ต่อไปนี้ไม่กี่เดือนป่วนของ ตลาด ความผันผวนและความ หวาดกลัวในเศรษฐกิจโลก

tumultuous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cáo, ㄘㄠˊ, 嘈] bustling; tumultuous; noisy
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 汹 / 洶] torrential rush; tumultuous

tumultuous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人気沸騰[にんきふっとう, ninkifuttou] (n,vs) (enjoy) tumultuous (tremendous, overwhelming) popularity
喧々諤々;喧喧諤諤[けんけんがくがく, kenkengakugaku] (adj-t,adv-to) (See 侃々諤々,喧々囂々) tumultuous (with everyone voicing their opinions simultaneously); uproarious

tumultuous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ่า[adj.] (chā) EN: boisterious ; tumultuous FR:
เอะอะ[adj.] (e-a) EN: noisy ; boisterous ; tumultuous FR:
เอะอะมะเทิ่ง[v.] (e-amathoēng) EN: be boisterous ; be tumultuous ; be noisy FR:
อื้ออึง[adj.] (eū-eung) EN: resounding ; boisterous ; tumultuous FR:
อึกทึก[adj.] (eukkatheuk) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous FR: bruyant ; sonore
อึกทึกครึกโครม[adj.] (eukkatheuk ) EN: noisy ; loud and noisy ; boisterous ; tumultuous FR:
อึง[adj.] (eung) EN: loud ; noisy ; tumultuous ; cacophonous FR:
อึงอล[adj.] (eung-on) EN: clamorous ; tumultuous ; boisterous FR:
จะละหวั่น[adj.] (jalawan) EN: chaotic ; confused ; tumultuous ; busy FR:
จ้าละหวั่น[adj.] (jālawan) EN: chaotic ; confused ; tumultuous ; busy FR:
ครึกโครม[adj.] (khreukkhrōm) EN: loud ; noisy ; boisterous ; sensational ; tumultuous FR:
อลเวง[adj.] (onlawēng) EN: tumultuous ; in turmoil ; chaotic ; in noisy confusion ; wild ; boisterous ; riotous ; rowdy ; turbulent ; unruly; FR: confus ; chaotique ; tumultueux
อลวน [adj.] (onlawon) EN: confused ; chaotic ; tumultuous ; disordered FR: chaotique
แซ่[adj.] (saē) EN: noisy ; clamorous ; boisterious ; tumultuous FR:
ตลกโปกฮา[adj.] (talokpōkhā) EN: uproarious ; clownish ; tumultuous FR:
ฉ่าฉาว[adv.] (chāchāo) EN: boisterously ; tumultuously ; with an uproar FR:
กริวกราว[adv.] (kriukrāo) EN: tumultuously FR:
ปึงปัง[adv.] (peungpang) EN: boisterously ; noisily ; loudly; obstreperously ; tumultuously FR:
ระงม[adv.] (ra-ngom) EN: tumultuously ; loudly ; uproariously ; noisily FR:

tumultuous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erregtheit {f}tumultuousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tumultuous
Back to top