ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chaotic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chaotic*, -chaotic-

chaotic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chaotic (adj.) ยุ่งเหยิง See also: ที่ไม่เป็นระเบียบ Syn. confused, disordered
chaotically (adv.) อย่างยุ่งเหยิง Syn. confusedly, disorderedly
English-Thai: HOPE Dictionary
chaotic(เคออท'ทิค) adj. อลหม่าน,สับสน,วุ่นวาย,ไร้ระเบียบ,คลุมเครือ, Syn. deranged
English-Thai: Nontri Dictionary
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chaoticไม่เป็นระเบียบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วุ่นวาย (adj.) chaotic See also: tumultuous, disordered, confused Syn. ปั่นป่วน, ชุลมุน
อลเวง (adj.) chaotic See also: tumultuous, disordered, confused Syn. ปั่นป่วน, วุ่นวาย, ชุลมุน
ขวักไขว่ (adv.) chaotically See also: busily Syn. วุ่นวาย, จอแจ, คับคั่ง
จะละหวั่น (adv.) chaotically See also: confusedly, tumultuously, turbulently Syn. ชุลมุน, วุ่นวาย, จ้าละหวั่น
จ้าละหวั่น (adv.) chaotically See also: confusedly, tumultuously, turbulently Syn. ชุลมุน, วุ่นวาย
ชุลมุน (adv.) chaotically See also: confusedly, tumultuously Syn. วุ่นวาย, อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน
ฝุ่นคลุ้ง (adv.) chaotically Syn. อลหม่าน
ฝุ่นตลบ (adv.) chaotically Syn. ฝุ่นคลุ้ง, อลหม่าน
พลุกพล่าน (adv.) chaotically See also: busily Syn. ขวักไขว่, วุ่นวาย, จอแจ, คับคั่ง
วุ่นวาย (adv.) chaotically See also: busily Syn. ขวักไขว่, จอแจ, คับคั่ง
วุ่นวาย (adv.) chaotically See also: confusedly, tumultuously Syn. อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน
วุ่นวาย (adv.) chaotically See also: confusedly, tumultuously, turbulently Syn. ชุลมุน, จ้าละหวั่น
วุ่นวาย (adv.) chaotically See also: confusedly, tumultuously, disorderedly Syn. ชุลมุน, แตกตื่น
อลหม่าน (adv.) chaotically See also: confusedly, tumultuously, disorderedly Syn. วุ่นวาย, ชุลมุน, แตกตื่น
โกลาหล (adv.) chaotically See also: confusedly, tumultuously Syn. วุ่นวาย, อลเวง, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน
วุ่นวาย (v.) be chaotic See also: be confused, be disordered, be in turmoil, be in noisy confusion Syn. ปั่นป่วน, ชุลมุน, อลวน
อลเวง (v.) be chaotic See also: be confused, be disordered, be in turmoil, be in noisy confusion Syn. ปั่นป่วน, วุ่นวาย, ชุลมุน, อลวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, you're, like, all chaotic and twirly, you know?เธอทำเหมือนมันโกลาหล สั่นระริก
You don't see Ross getting all chaotic and twirly every time they come.รอสไม่เห็นต้องโกลาหลหรือ สั่นระริกทุกครั้งที่พ่อแม่มา
So, the Go board actually represents an extremely complex and chaotic universe.ดังนั้น กระดานหมากล้อม จะให้เราได้เห็นถึง ความซับซ้อนอลหม่านที่สุด ของเอกภพ
( chaotic roar of sound approaching )(เสียงโกลาหล กำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้)
Before you go any further, let me remind you things were very chaotic back then.ก่อนที่เราจะสนทนากันต่อ, ผมอยากจะให้รู้ว่า สิ่งต่างๆมันวุ่นวายมากในตอนนั้น.
Chaos Theory is correct except that chaos is actually not chaotic at all but perfectly controlled.ทฤษฎีไร้ระเบียบพูดถูกยกเว้นที่ว่า ความยุ่งเหยิงจริง ๆ แล้วก็ไม่ยุ่งเหยิงทั้งหมด แต่มันควบคุมได้
We have this chaotic evolution into a remote G-major.แล้วก็พัฒนาไปเป็น G เมเจอร์
The country had been more chaotic than everบ้านเมืองยุ่งเหยิงกว่าเดิม
The boys woke up and fought,but this looks a bit more chaotic than the others.เด็กตื่นขึ้นมาและสู้ แต่ที่นี่มันดูยุ่งเหยิงกว่าที่ผ่าน ๆ มา
Things are chaotic in Nagoya too?ที่นาโกย่าก็วุ่นวายเหรอจ๊ะ?
It was chaotic before...มันเกิดความวุ่นวายก่อนน่ะครับ..
I prefer a chaotic world that has been corrupted by man.ฉันชอบโลกที่ยุ่งเหยิงและแปดเปื้อนไปด้วยผู้คนมากกว่านะ

chaotic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱糟糟[luàn zāo zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄗㄠ ㄗㄠ, 乱糟糟 / 亂糟糟] chaotic; topsy turvy; a complete mess
杂乱无章[zá luàn wú zhāng, ㄗㄚˊ ㄌㄨㄢˋ ˊ ㄓㄤ, 杂乱无章 / 雜亂無章] disordered and in a mess (成语 saw); all mixed up and chaotic
[wěn, ㄨㄣˇ, 紊] involved; tangled; disorderly; confused; chaotic; Taiwan pr. wen4
千头万绪[qiān tóu wàn xù, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˊ ㄨㄢˋ ㄒㄩˋ, 千头万绪 / 千頭萬緒] plethora of things to tackle; multitude of loose ends; very complicated; chaotic
[làn, ㄌㄢˋ, 烂 / 爛] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly

chaotic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
てんやわんや[, tenyawanya] (adj-no) hectic; topsy-turvy; chaotic
乱脈経営[らんみゃくけいえい, ranmyakukeiei] (n) chaotic (irresponsible) management of a company
混迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) chaotic state; turmoil; disarray; labyrinth

chaotic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR:
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR: chaotique ; bordélique (fam.)
ชุลมุนวุ่นวาย[adj.] (chunlamun w) EN: in a mess ; chaotic ; turbulent FR:
จะละหวั่น[adj.] (jalawan) EN: chaotic ; confused ; tumultuous ; busy FR:
จ้าละหวั่น[adj.] (jālawan) EN: chaotic ; confused ; tumultuous ; busy FR:
ควั่ก[adj.] (khwak) EN: confused ; disorderly ; chaotic ; disorganized FR:
โกลาหล[adj.] (kōlāhon) EN: chaotic ; turbulent FR: tumultueux ; mouvementé ; chaotique
กุลาหล[adj.] (kulāhon) EN: chaotic FR:
มั่ว[adj.] (mūa) EN: mixed up ; chaotic ; erratic ; quirky FR:
อลหม่าน[adj.] (onlamān) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
อลเวง[adj.] (onlawēng) EN: tumultuous ; in turmoil ; chaotic ; in noisy confusion ; wild ; boisterous ; riotous ; rowdy ; turbulent ; unruly; FR: confus ; chaotique ; tumultueux
อลวน [adj.] (onlawon) EN: confused ; chaotic ; tumultuous ; disordered FR: chaotique
ระส่ำระสาย[adj.] (rasamrasāi) EN: disorganized ; disordered ; in a state of unrest ; in a state of chaos ; in disarray ; in confusion ; disintegrating ; chaotic ; in turmoil FR:
ทุลักทุเล[adj.] (thulakthulē) EN: painful ; difficult ; disordered; disorganized ; confused ; chaotic FR:
เวิ่นเว้อ[X] (woēn woē) EN: chaotic ; turbulent ; disorganized ; confused FR:
วุ่นวาย[adj.] (wunwāi) EN: chaotic ; restive ; disorganized ; confused ; turbulent ; in a mess ; in disorder FR: troublé ; perturbé
ยุ่งเหยิง[adj.] (yungyoēng) EN: confused ; disorganised ; chaotic FR: chamboulé
ชุลมุน[adv.] (chunlamun) EN: chaotically ; in disorder ; in confusion FR:
ฝุ่นตลบ[adv.] (fun talop) EN: chaotically ; in a dust-up FR:
กลุ้ม[adv.] (klum) EN: in disorder ; in confusion ; chaotically ; busily FR:
โกลาหล[adv.] (kōlāhon) EN: agog ; in great activity ; in a tumult ; chaotically FR:
กระเจอะกระเจิง[adv.] (krajoekrajo) EN: in disaray ; wildly ; chaotically ; in disorder ; in all directions ; here and there FR:
กระเจิดกระเจิง[adv.] (krajoētkraj) EN: in disaray ; wildly ; chaotically ; in disorder ; in all directions ; here and there FR:
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly ; haphazardly ; in a disorganized fashion ; chaotically FR: confusément ; dans le désordre
พลุกพล่าน[adv.] (phlukphlān) EN: in confusion ; in disorder ; chaotically FR: dans le désordre
แตกกระเจิง[v. exp.] (taēk krajoē) EN: scatter wildly ; scatter chaotically FR:
อุตลุด[adv.] (uttalut) EN: in mess ; in disorder ; in haste ; in confusion ; in disarray ; chaotically FR:

chaotic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
chaotisch {adj} | chaotischer | am chaotischstenchaotic | more chaotic | most chaotic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chaotic
Back to top