ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ruckus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ruckus*, -ruckus-

ruckus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ruckus (sl.) การเอะอะโวยวาย See also: ความอึกทึกครึกโครม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think you can just show up like this and cause all this ruckus and I'd go with you?เธอถึงได้กล้าดีนัก เธอคิดเหรอว่าการที่เธอมาทำอย่างนี้ แล้วฉันจะยอมกลับไปปูซาน พร้อมกับเธองั้นเหรอ
Ηe's covering up his inadequacies by being openly disobedient, creating a ruckus everywhere.เขาปกปิดความพร่องตัวเอง ด้วยการขัดคำสั่ง เอะอะโวยวายไปทั่ว
Too much ruckus going on in my area, because I'm the boss here.ถ้าฉันอยู่นี่ แกห้ามพูดสอด
All my neighbors heard it happen, so they quickly left their microwaved burritos... and their expensive jars of moisturizer... and their racy pay-per-view movies... and they hurried outside, excited to see what all the ruckus was about.เพื่อนบ้านฉันทั้งหมดได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเลยรีบทิ้งเบอรริโต้ที่อุ่นจากไมโครเวฟ จากกระปุกครีมบำรุงผิวราคาแพง
I heard about the ruckus down at the station, that they thought you caught the Magic Man.ฉันได้ข่าวว่ามีการ เอะอะโวยวายกันที่สถานี เพราะพวกเขานึกว่า คุณจับตัวชายลึกลับได้แล้ว
The accuser's wife is here making a ruckus and everything!ภรรยาของผู้ฟ้องร้องอยู่นี่ เอะอะโวยวายใหญ่เลยครับ!
Stop with your ruckus and listen to me, you little bitch.หุบปากของแกซะ แล้วฟังฉัน นังเด็กเลว
I hate making a ruckus on anybody's birthday other than my own.ฉันเกลียดการที่ผู้คนส่งเสียงดังในงานวันเกิด
He raised that ruckus to gather 5 students,เขาจะส่งเสริมนักเรียน 5 คน
You made a ruckus about me drinking until midnight before.เมื่อก่อน นายยังไม่ให้ฉันไปดื่มเหล้าหลังเที่ยงคืนเลย เพราะกลัวจะมีปัญหาตามมา
I'm hiding out at the still till this ruckus with Jim Vance blows over.ฉันจะไปหลบในโรงกลั่น ให้เรื่องจิม แวนซ์สงบลง
I hope the ruckus down the hall wasn't too off-putting.ฉันหวังว่าเสียงเอะอะตามทางเดินคงจะไม่น่ารำคาญจนเกินไป

ruckus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がちゃつく[, gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ruckus
Back to top