ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crowded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crowded*, -crowded-

crowded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crowded (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงชน
crowded (adj.) แออัด See also: ซึ่งแออัดยัดเยียด, ซึ่งอัดแน่น Syn. packed, congested
English-Thai: HOPE Dictionary
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม,เบียดเสียดยัดเยียด,โชกโชน,ผ่านมามาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คราคร่ำ (v.) be crowded with See also: be packed with Syn. เนืองแน่น
ยัดเยียดกัน (adj.) crowded Syn. เบียดเสียดกัน, แน่นกัน, อัดแอ, แจจัน
อัดแอ (adj.) crowded See also: congested, packed, overcrowded Syn. แออัด, ยัดเยียด, แน่น Ops. ว่าง, โล่ง
เบียดเสียดกัน (adj.) crowded Syn. ยัดเยียดกัน, แน่นกัน, อัดแอ, แจจัน
แจจน (adj.) crowded Syn. เบียดเสียดกัน, ยัดเยียดกัน, แน่นกัน, อัดแอ, แจจัน
แจจัน (adj.) crowded Syn. เบียดเสียดกัน, ยัดเยียดกัน, แน่นกัน, อัดแอ
แน่นกัน (adj.) crowded Syn. เบียดเสียดกัน, ยัดเยียดกัน, อัดแอ, แจจัน
แออัดยัดเยียด (adj.) crowded See also: congested Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด Ops. โล่ง, ว่าง
เนืองแน่น (adv.) crowdedly See also: multitudinously Syn. แออัด, เบียดเสียดยัดเยียด
เบียดเสียดยัดเยียด (adv.) crowdedly See also: multitudinously Syn. แออัด
คับคั่ง (v.) be crowded See also: be jammed, be congested, be crammed, be tightly-packed Syn. แน่น, แออัด, เนืองแน่น, เพียบ, ล้มหลาม, ยัดเยียด, เบียดเสียด, พลุกพล่าน
ล้มหลาม (v.) be crowded See also: be jammed, be congested, be crammed, be tightly-packed Syn. แน่น, แออัด, เนืองแน่น, เพียบ, ยัดเยียด, เบียดเสียด, พลุกพล่าน
อัด (v.) be crowded See also: be packed Syn. เบียด, แน่น
อัดแอ (v.) be crowded See also: be congested, be packed, be overcrowded Syn. แออัด, ยัดเยียด Ops. ว่าง, โล่ง
แออัดยัดเยียด (v.) be crowded See also: be congested Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด Ops. โล่ง, ว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The room is not crowdedห้องนี้ไม่แออัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I met Jimmy in a crowded place we both knew.ผมเลยไปหาจิมมี่ที่คนพลุกพล่าน ที่เก่าของเรา
I'm standing in the middle of a crowded room... screaming at the top of my lungs, and no one even looks up.ยืนอยู่ในห้องแออัด กรีดร้องสุดเสียง โดยไม่มีใครหันมาดูแม้แต่คนเดียว
I was the warm little centre that the life of this world crowded around.พร้อมที่จะร้องไห้ นี่มันเป็นการพักผ่อนของผม
And on this cold, cold night it's gonna be crowded and sweaty and stuff.และในคืนที่หนาวๆอย่างนี้ เราคงต้องนอนเบียดกันเหงื่อตก
How did you meet, was it across a crowded room?เจอกันยังไง เธอเปิดประตูออกมา
But I have to warn you, it's gonna be a little crowded in some areas.แต่ฉันขอเตือนพวกนาย ว่าแถวนี้บางพื้นที่มีคนอยู่.
It was like something from an old movie... where the sailor sees the girl across the crowded dance floor, turns to his buddy and says,เหมือนกับฉากในหนังเก่าๆ ตอนที่กะลาสีเห็นสาวสวยอีกฟากของฟลอร์เต้นรำ แล้วหันไปบอกเพื่อนเขาว่า "เห็นสาวคนนั้นมั้ย?
Prison system's a little too crowded for requests based on personality.คุกนี้คงไม่ยอมให้ย้ายกัน เพราะแค่เรื่องนิสัยส่วนตัวหรอก
Yeah, on a crowded airplane that's gonna be easy.คนเป็นฝูงคงจะหาง่ายตายล่ะ
11 million and, it feels less crowded than Miami.มันรู้สึกแออัดน้อยกว่าไมอามี่
I was really surprised when I did it in a crowded place!ฉันแปลกใจมากๆเลยนะ ตอนที่ฉันได้ลองทำในที่ๆมีคนเยอะดูน่ะ
Well, I kind of dislike crowded places.เอ่อ ฉันไม่ชอบที่ๆ คนเยอะๆ

crowded ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐ, ㄐㄧˇ, 挤 / 擠] crowded; to squeeze
[cù, ㄘㄨˋ, 簇] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects
[chóu, ㄔㄡˊ, 稠] dense; crowded; thick; many
松快[sōng kuai, ㄙㄨㄥ ㄎㄨㄞ˙, 松快 / 鬆快] less crowded; relieved; relaxed; to relax

crowded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people
びっしり[, bisshiri] (adv) closely packed; crowded close; (P)
建て込む;建込む[たてこむ, tatekomu] (v5m,vi) (See 立て込む) to be built up; to be crowded with houses
押すな押すな[おすなおすな, osunaosuna] (adj-no) crowded (e.g. with people); overflowing
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) (1) (uk) to fail (in getting a job); to miss out (at fishing, hunting, etc.); (2) (uk) to be left out; to be crowded out
盛り沢山;盛りだくさん[もりだくさん, moridakusan] (adj-na) many; varied; all sorts; crowded
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P)
食み出る(P);はみ出る[はみでる, hamideru] (v1,vi) (1) to jut out (of bounds); (2) to be crowded out; to be forced out; (P)
食出(io);食み出し;はみ出し[はみだし, hamidashi] (n) jutting out (of bounds); being crowded out
所狭い[ところせまい, tokorosemai] (adj-i) crowded; overflowing; cramped
所狭し;ところ狭し;所せまし;所せし[ところせまし(所狭し;ところ狭し;所せまし);ところせし(所狭し;ところ狭し;所せし), tokorosemashi ( tokoro semashi ; tokoro semashi ; tokoro semashi ); tokoroseshi ( t] (adv-to) (See 所狭い) crowded; overflowing; cramped
満員[まんいん, man'in] (n,adj-no) full house; no vacancy; sold out; standing room only; full (of people); crowded; (P)
稠密;綢密[ちゅうみつ;ちょうみつ(稠密), chuumitsu ; choumitsu ( chuumitsu )] (adj-na,n) dense; populous; crowded; thick
空いた電車[すいたでんしゃ, suitadensha] (n) uncrowded train
空く[すく, suku] (v5k,vi) (1) to become less crowded; to thin out; to get empty; (2) (See お腹が空く) to be hungry; (P)
超満員[ちょうまんいん, chouman'in] (n) overcrowded; congested
込み入る;込入る[こみいる, komiiru] (v5r,vi) to push in; to be crowded; to be complicated
込み合う;込合う;混み合う;混合う;こみ合う[こみあう, komiau] (v5u,vi) to be crowded; to be packed; to be jammed
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P)
過密[かみつ, kamitsu] (adj-na,n,adj-no) overcrowding; crowded; congestion; (P)
過密都市[かみつとし, kamitsutoshi] (n) overcrowded city

crowded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé ; dense
เบียดเสียด[adj.] (bīetsīet) EN: crowded together ; pushing against one another ; pressing against one another ; jostling FR:
ชุมชนแออัด[n. exp.] (chumchon aē) EN: slum ; crowded community FR: bidonville [m] ; communauté surpeuplée [f]
จำนัล[adj.] (jamnan) EN: crowded FR:
จอแจ[adj.] (jøjaē) EN: congested ; crowded ; bustling ; noisy FR:
ขนัดแน่น[adj.] (khanat naen) EN: packed ; crowded FR:
คั่ง[v.] (khang) EN: be congested ; be crowded FR:
คั่ง[adj.] (khang) EN: congested ; jammed ; crowded ; packed ; glutted ; jam-packed FR: saturé ; surchargé ; congestionné
คับคั่ง[v.] (khapkhang) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed ; crowd FR: emplir
คับคั่ง[adj.] (khapkhang) EN: crowded ; packed ; congested ; jammed ; squeezed together FR: bondé ; encombré
คนแน่นมาก[adj.] (khon naen m) EN: crowded FR: bondé
แครครั่ง[v.] (khraēkhrang) EN: be crowded FR:
แน่น[adj.] (naen) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; serré ; dense ; compact
แน่นกัน[adj.] (naen kan) EN: crowded FR:
หนาแน่น[adj.] (nānaen) EN: crowded ; packed ; congested ; busy ; dense ; heavily populated FR: surpeuplé
เนืองแน่น[adj.] (neūang naen) EN: crowded ; packed FR: bondé ; comble ; surpeuplé
พลุกพล่าน[adj.] (phlukphlān) EN: busy ; crowded ; congested FR:
ประดัง[adj.] (pradang) EN: flooded (with) ; crowded FR:
ตกคลัก ; ตกคลั่ก[v.] (tokkhlak) EN: abound ; congregate ; be congested ; be over crowded FR:
ยัดเยียด[v.] (yatyīet) EN: crowd ; be crowded ; be crammed ; be jammed ; flock ; congregate ; gather ; mass ; throng FR:
ยัดเยียด[adj.] (yatyīet) EN: crowded ; crammed FR: bondé ; entassé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crowded
Back to top