ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disordered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disordered*, -disordered-

disordered ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disordered (adj.) ซึ่งผิดปกติ (ทางร่างกายหรือจิตใจ)
disordered (adj.) ซึ่งไม่มีระเบียบ See also: ซึ่งไม่มีระบบ, ซึ่งยุ่งเหยิง, ซึ่งสับสนอลหม่าน Syn. chaotic, scattered, untidu Ops. well-ordered, tidy
disorderedly (adv.) อย่างยุ่งเหยิง Syn. confusedly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟะฟั่น (adj.) disordered See also: confused Syn. เฟือน, ยุ่งเหยิง
รก (adj.) disordered See also: untidy, cluttered, in a mess Syn. กระจัดกระจาย, เกะกะ, เกลื่อนกลาด
พัลวัน (adv.) disorderedly See also: confusedly, entangledly Syn. ยุ่งเหยิง, นุงนัง, อีรุงตุงนัง
สะเปะสะปะ (adv.) disorderedly See also: unsteadily, confusedly, uncertainly, (talk) circuitously, out of one´s way, groundlessly, aimlessly Ops. เป็นระเบียบ
เปะปะ (adv.) disorderedly See also: unsteadily, confusedly, uncertainly, (talk) circuitously, out of one´s way, groundlessly, aimlessly Syn. สะเปะสะปะ Ops. เป็นระเบียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's mentally disordered.เธอสติไม่ค่อยเต็มน่ะครับ
"Thoughts hurried and disordered"ความคิดวุ่นวายไร้ระเบียบ

disordered ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凌杂米盐[líng zá mǐ yán, ㄌㄧㄥˊ ㄗㄚˊ ㄇㄧˇ ㄧㄢˊ, 凌杂米盐 / 凌雜米鹽] disordered and fragmentary
杂乱无章[zá luàn wú zhāng, ㄗㄚˊ ㄌㄨㄢˋ ˊ ㄓㄤ, 杂乱无章 / 雜亂無章] disordered and in a mess (成语 saw); all mixed up and chaotic
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 恛] disordered; indistinct doubtful; blurred
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, 溷] disordered; privy

disordered ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱菊[らんぎく, rangiku] (n) pattern made from chrysanthemums with disordered petals, esp. used on family crests
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[, shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na,n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)

disordered ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฝือ[adj.] (feūa) EN: disordered ; confused FR:
อลหม่าน[adj.] (onlamān) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
อลวน [adj.] (onlawon) EN: confused ; chaotic ; tumultuous ; disordered FR: chaotique
ระส่ำระสาย[adj.] (rasamrasāi) EN: disorganized ; disordered ; in a state of unrest ; in a state of chaos ; in disarray ; in confusion ; disintegrating ; chaotic ; in turmoil FR:
รุงรัง[adj.] (rungrang) EN: bushy ; shaggy ; untidy ; unkempt ; disordered ; messy ; thick FR: désordonné ; déréglé
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly ; haphazardly ; in a disorganized fashion ; chaotically FR: confusément ; dans le désordre
ทุลักทุเล[adj.] (thulakthulē) EN: painful ; difficult ; disordered; disorganized ; confused ; chaotic FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disordered
Back to top