ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confusedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confusedly*, -confusedly-

confusedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confusedly (adv.) อย่างยุ่งเหยิง Syn. disorderedly
English-Thai: Nontri Dictionary
confusedly(adj) ยุ่งเหยิง,ยุ่ง,สับสน,งงงวย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นัวเนีย (adv.) confusedly See also: in disorder Syn. พัลวัน, ยุ่ง
นุงถุง (adv.) confusedly Syn. ยุ่งเหยิง, อีนุงตุงนัง, นุงนัง
นุงนัง (adv.) confusedly Syn. ยุ่ง, ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง

confusedly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
這々;這這[ほうほう, houhou] (n) confusedly; perplexity

confusedly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไขว่[adv.] (khwai) EN: busily ; helter-skelter ; back and forth ; milling around ; confusedly FR: activement ; va-et-vient
นัวเนีย[adv.] (nūanīa) EN: confusedly ; in a confused manner ; in disorder FR:
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly ; haphazardly ; in a disorganized fashion ; chaotically FR: confusément ; dans le désordre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confusedly
Back to top