ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jumble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jumble*, -jumble-

jumble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jumble (n.) ของที่กองกันจนยุ่งเหยิง See also: ของที่กองปนเปกัน Syn. muddle, mess, mixture
jumble (vi.) ยุ่งเหยิง See also: ปนเป, สับสน Syn. confuse, mix, disorder Ops. separate
jumble together (phrv.) ผสมปนเป See also: ปนกันยุ่ง
jumble up (phrv.) สับสน See also: ทำผิดพลาด, ทำวุ่นวาย, ทำให้ยุ่งเหยิง Syn. mix up, muddle up
English-Thai: HOPE Dictionary
jumble(จัม'เบิล) {jumbled,jumbling,jumbles} v. ปนเป,ทำยุ่งเหยิง,ทำวุ่น,ผสมกันยุ่ง. n. สิ่งที่ผสมกันยุ่ง,ความสับสน, See also: jumblement n. ดูjumble jumbler n. ดูjumble jumblingly adv. ดูjumble, Syn. mix,muddle
English-Thai: Nontri Dictionary
jumble(n) ความยุ่งเหยิง,ความปนเป,ของสัพเพเหระ,ของจิปาถะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
jumbled speechอาการพูดคละคำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุ่งวุ่นวาย (v.) jumble See also: muddle, confuse Syn. ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย
วุ่นวาย (v.) jumble See also: muddle, confuse Syn. ยุ่งเหยิง, ยุ่งวุ่นวาย
สับสน (v.) jumble See also: muddle, confuse Syn. ยุ่งเหยิง, ยุ่งวุ่นวาย, วุ่นวาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So why did you come early and jumble things up?แล้วทำไมนายถึงกลับมาแล้วทำมันยุ่งเหยิงไปหมดล่ะ?
None whatsoever. It's all a jumble of numbers and letters.ไม่มี ตัวเลขและตัวอักษรมันปนกันยุ่งเหยิงไปหมด
When I first came to Los Angeles, it looked like just this mass of dots... all jumbled and disconnected.ครั้งแรกที่ผมมายัง ลอส แองเจลีส ดูเหมือนว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งแสงสี ที่แสนจะยุ่งเหยิง และ ขาดจากกัน
Your toys are upstairs. I was going to give them to the jumble.เธ‰เธฑเธ™เธ–เธฒเธกเธญเธฐเน„เธฃเนเธเธซเธ™เนˆเธญเธขเน„เธ”เน‰เธกเธฑเน‰เธข
Even that's a little jumbled.Even that'sa little jumbled.
And sometimes the spirits, they get things jumbled.และบางครั้งวิญญาน ก็เกิดติดขัด
It's all kinda jumbled now...มันสับสนไปหมดแล้ว ตอนนี้
It's gotten jumbled, like file cards knocking around a shoebox, except with you, the cards are doused in plutonium, piling up to a critical mass.นายล่องหนกับฉัน นายบินได้ อ่านใจคนได้ ใช่,นั่นทำให้ผมโคม่าไป 2 อาทิตย์ ร่างกายของนายไม่รู้ว่า จะทำยังไงดีกับสิ่งนั้นทั้งหมด
Now jumble.เอาล่ะ คละเคล้ากันไป
Jumble, anagram, word puzzle.คละเคล้าตัวอักษร คำปริศนา
His sounds just... get jumbled up sometimes.ไม่หูหนวก เขาได้ยินครับ แต่อาจจะเบาไปบ้าง
We're all jumbled up in here!เราถูกทำให้สับสนที่นี่

jumble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
义卖[yì mài, ㄧˋ ㄇㄞˋ, 义卖 / 義賣] jumble sale (for good cause); charity bazaar
庞杂[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ, 庞杂 / 龐雜] enormously complex; a vast jumble
蒙茸[méng róng, ㄇㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, 蒙茸] jumbled

jumble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
岩群[いわむら, iwamura] (n) rocky outcrop; jumble of rocks
杯盤狼藉[はいばんろうぜき(uK), haibanrouzeki (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) glasses and plates being scattered about after a party or banquet; articles lying about in a jumble
混ぜこぜ[まぜこぜ, mazekoze] (n) (uk) jumble (of two or several things); mix
玉石混淆;玉石混交[ぎょくせきこんこう, gyokusekikonkou] (exp) mixture of the good and bad; jumble of wheat and tares
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating
ごしゃごしゃ[, goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy
ごた混ぜ[ごたまぜ, gotamaze] (n,adj-na) jumble; hodgepodge
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[, shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na,n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy
繽紛[ひんぷん, hinpun] (adj-t,adv-to) (1) jumbled; in disarray; (2) scattered randomly about (small items)
雑然[ざつぜん, zatsuzen] (n,adj-t,adv-to) disorderliness; confusion; jumble; mess

jumble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความวุ่นวาย[n.] (khwām wunwā) EN: disorder ; confusion ; jumble ; mess FR: remue-ménage [m] ; confusion [f] ; bordel [m] (fam.)
กระลายกระลอก[v.] (kralāikralø) EN: jumble FR:
ปะปนกัน[v.] (papon kan) EN: mix ; combine ; mingle ; intermingle ; blend ; jumble FR:
สับสน[v.] (sapson) EN: jumble ; muddle ; confuse ; be confused ; be mixed up FR: confondre
ยุ่งวุ่นวาย[v. exp.] (yung wunwāi) EN: jumble FR:
ขยุกขยุย[adj.] (khayukkhayu) EN: messy ; untidy ; jumbled FR:
ปะปนกัน[adj.] (papon kan) EN: jumbled ; mixed up FR:

jumble ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trödelmarkt {m}jumble market; rag fair

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jumble
Back to top