ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

isinglass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *isinglass*, -isinglass-

isinglass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
isinglass (n.) วุ้นที่ได้จากถุงอากาศของปลา

isinglass ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鳔胶[biào jiāo, ㄅㄧㄠˋ ㄐㄧㄠ, 鳔胶 / 鰾膠] isinglass; fish glue
石花菜[shí huā cài, ㄕˊ ㄏㄨㄚ ㄘㄞˋ, 石花菜] seaweed (Gelidium amansii); Japanese Isinglass

isinglass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイシングラス[, aishingurasu] (n) fish gelatin; isinglass
アイジングラス[, aijingurasu] (n) isinglass
雲母[うんも;うんぼ;きらら, unmo ; unbo ; kirara] (n,adj-no) mica; isinglass

isinglass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วุ้น[n.] (wun) EN: jelly ; gelatine ; agar ; isinglass FR: gelée [f] ; gélatine [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า isinglass
Back to top