ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บริสุทธิ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บริสุทธิ์*, -บริสุทธิ์-

บริสุทธิ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บริสุทธิ์ (v.) be clean See also: be unsoiled, be unstained Syn. ใสสะอาด, หมดจด, ไร้มลทิน Ops. สกปรก, เลอะเทอะ,
บริสุทธิ์ (v.) be virgin See also: be chaste Ops. มีราคี
บริสุทธิ์ (v.) be clean See also: be fresh, be pure, be immaculate, be spotless Ops. สกปรก
บริสุทธิ์ (adv.) cleanly See also: purely, clearly Syn. สะอาด, ใสสะอาด Ops. สกปรก, เปรอะเปื้อน
บริสุทธิ์ (adj.) glowing See also: shining, irradiate, clear, flat, clean Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด Ops. เศร้า, หมอง
บริสุทธิ์ (adj.) clean See also: shinning, bright, clear, spotless unblemished Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด, ผ่องแผ้ว, แผ้วผ่อง
บริสุทธิ์ (adj.) pure See also: immaculate
บริสุทธิ์ (adj.) pure
บริสุทธิ์ (adj.) clean See also: pure, stainless, flawless, chaste, unblemished Syn. ใส, สะอาด, กระจ่าง Ops. ขุ่น, สกปรก, เลอะ
บริสุทธิ์ (adj.) pure See also: clean, chaste, flawless, stainless Syn. สะอาด, ใส
บริสุทธิ์ (adj.) clear See also: lucent, lucid, luculent Syn. กระจ่าง, แจ่ม, ชัดเจน
บริสุทธิ์ (v.) be virgin See also: be chaste, be flawless Syn. ผุดผ่อง Ops. มีมลทิน, มีราคี
บริสุทธิ์ (adj.) pure See also: clean
บริสุทธิ์ (adj.) pure See also: sheer, unadulterated, unmixed, authentic, genuine, unalloyed, natural
บริสุทธิ์ (adj.) pure See also: immaculate, flawless, virgin, innocent, spotless, stainless, unspotted Syn. ไร้มลทิน
บริสุทธิ์ผุดผ่อง (v.) be virgin See also: be chaste, be flawless Syn. ผุดผ่อง, บริสุทธิ์ Ops. มีมลทิน, มีราคี
บริสุทธิ์ใจ (adv.) honestly See also: candidly, frankly, plainly, in all sincerity, truthfully
บริสุทธิ์ใจ (v.) be honest See also: be upright, be trustworthy, be reliable
บริสุทธิ์ใจ (v.) be sincere See also: be frank, be candid, be honest Syn. สุจริตใจ Ops. หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic (al) -esthetician n.
alembic(อะเลม' บิคป n. อุปกรณ์การต้มกลั่นที่มีปากหรือหัวเป็นจะงอย, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์, สิ่งที่กลั่น
alloy(อะลอย') n. โลหะผสม, ส่วนผสม, สิ่งที่ใช้ลดคุณภาพหรือความบริสุทธิ์. -vt. ผสมให้เป็นโลหะผสม,เจือปน, Syn. mixture, compound)
baptise(แบพไทซ') {baptised,baptized,baptising,baptizing,baptises,baptizes} vt.,vi. ทำพิธีล้างบาปให้,ทำให้สะอาดบริสุทธิ์,ตั้งชื่อ, Syn. cleanse ###A. pollute,stain
baptize(แบพไทซ') {baptised,baptized,baptising,baptizing,baptises,baptizes} vt.,vi. ทำพิธีล้างบาปให้,ทำให้สะอาดบริสุทธิ์,ตั้งชื่อ, Syn. cleanse ###A. pollute,stain
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ปราศจากอคติ,เป็นธรรม,ซื่อตรง,ขาว,ใส,บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
chaste(เชสทฺ) adj. บริสุทธิ์,ดีงาม,ไม่ลามก,เรียบ ๆ ,ง่าย ๆ ,ยังไม่แต่งงาน,พรหมจารี, See also: chasteness n., Syn. celibate
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
chastity(แชส'ทิที) n. ความบริสุทธิ์,ความสะอาดหมดจด,พรหมจารี,ความกะทัดรัดและเรียบ ๆ, Syn. purity
cherry(เชอ'รี) n. ต้นเชอรี่,ผลเชอรี่,สีแดงสดใส,เยื่อพรหมจารี,ความเป็นหญิงบริสุทธิ์
circumcise(เซอ'คัมไซซ) vt. ตัดคลิทอริสหรือหนังหุ้มลึงค์หรือแคมช่องคลอดทิ้ง,ชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
clean-bredadj. เป็นพันธุ์บริสุทธิ์
cleanhandsn. ความซื่อตรง,ความบริสุทธิ์
conscience(คอน'เชินซฺ) n. สติรู้ผิดรู้ชอบ,สติสัมปชัญญะ,หิริโอตตัปปะ,ความกลัวบาป -Phr. (for conscience's sake เพราะมีความบริสุทธิ์ใจ) -Phr. (in all conscience แน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเหตุผล) -Conf. conscious -Conf. conscientous,conscious
contaminate(คันแทม'มะเนท) vt. เจือปน,ทำให้ไม่บริสุทธิ์ adj. ซึ่งมีสิ่งเจือปน, See also: contaminable adj. ดูcontaminate contaminative adj. ดูcontaminate contaminator n. ดูcontaminate contaminous adj. ดูcontaminate, Syn. def
dinkum(ดิง'คัม) adj แท้จริง,บริสุทธิ์,ซื่อสัตย์
distillation(ดิสทะเล'เชิน) n. การกลั่น,การต้มกลั่น,กระบวนการกลั่น,กระบวนการทำให้บริสุทธิ์หรือเข้มข้น,ผลิตผลจากการกลั่น,ภาวะที่ถูกกลั่น., See also: distillatory adj. ดูdistillation
distilled(ดิสทิลดฺ') adj. ซึ่งได้มาจากการกลั่น,ซึ่งทำให้บริสุทธิ์จากการกลั่น
edulcorate(อีดัล'คะเรท) vt. ทำให้บริสุทธิ์,ขจัดสิ่งเจือปนออก,ทำให้หวาน
eidetic(ไอเดท'ทิค) adj. เหมือนของจริงมาก,เกี่ยวกับธรรมชาต'ของรูปแบบที่บริสุทธิ์หรือ ส่วนสำคัญ
elutriatevt. ทำให้บริสุทธิ์โดยการล้างและกรอง, See also: elutriation n. ดูelutriate
empoisan(เอมพอย'ซัน) vt. ทำให้เลว,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เขว,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ใส่ยาพิษ
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
fineness(ไฟนฺ'เน็ส) n. ความดีเลิศ,ความประณีต,ความงดงาม,ความละเอียด,ปริมาณเนื้อโลหะบริสุทธิ์ในโลหะผสม
frame-upn. การใส่ร้ายปรักปรำผู้บริสุทธิ์
freshen(เฟรช'เชิน) vt. ทำให้สดชื่น,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ใหม่. vi. รู้สึกสดชื่น,กลายเป็นใหม่,คลอด,เริ่มให้นม. -freshener n.
immaculate(อิมแมค'คิวเลท) adj. ไม่มีจุดด่างพร้อย,ไม่มีราคี,บริสุทธิ์,มีสีเดียว., See also: immaculacy n., Syn. clean,pure
impure(อิมเพียว' เออะ) adj. ไม่บริสุทธิ์, ไม่สะอาด, มีสิ่งเจือปน, ใจไม่สะอาด, ผิดศีลธรรม,, See also: impurely adv. impureness n.
impurity(อิมเพียว' ริที) n. ความไม่บริสุทธิ์, ความไม่สะอาด, การมีสิ่งเจือปน, สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์
innocence(อิน'นะเซินซฺ) n. ความไร้เดียงสา,ความบริสุทธิ์,ความไร้มลทิน,ความซื่อ,ความไม่รู้ตัว,ความไม่เป็นภัย,บุคคลที่ไร้เดียงสา,สิ่งที่ไร้เดียงสา, Syn. innocuousness ###A. guilt
innocent(อิน'นะเซินทฺ) adj. ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,ซื่อ,ไม่รู้ตัว,ไม่เป็นภัย,ไม่รุนแรง,ไร้มายา. n. บุคคลที่ไร้เดียงสา,เด็กเล็ก ๆ ผู้ไม่มีมายา,คนโง่, Syn. artless
justification(จัสทิฟิเค'เชิน) n. การแสดงความบริสุทธิ์,การมีเหตุผลอันสมควร
justifier(จัส'ทิไฟเออะ) n. ผู้แก้ต่าง,ผู้แก้ตัว,ผู้แสดงความบริสุทธิ์,ผู้แสดง,หลักฐานแก้ตัว
justify(จัส'ทิไฟ) {justified,justifying,justifies} vt.,vi. แสดงความบริสุทธิ์,พิสูจน์ว่าถูกต้อง,สนับสนุนความบริสุทธิ์,หรือความถูกต้อง., Syn. legitimize
karat(แค'เริท) n. กะรัต,หน่วยวัดความบริสุทธิ์ของทอง,ทองบริสุทธิ์100%เท่ากับ24กะรัต,ใช้อักษรย่อว่าk.หรือkt.
lymph(ลิมฟฺ) n. น้ำเหลือง.น้ำพืช,น้ำในแม่น้ำลำธาร,น้ำบริสุทธิ์
English-Thai: Nontri Dictionary
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
baptize(vt) เจิมน้ำมนต์,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ทำพิธีล้างบาป
chaste(adj) พรหมจรรย์,พรหมจารี,บริสุทธิ์,ดีงาม
chastity(n) พรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความดีงาม
clean(adj) สะอาด,หมดจด,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,เกลี้ยง
cleanness(n) ความสะอาด,ความหมดจด,ความเกลี้ยงเกลา,ความบริสุทธิ์
cleanse(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ชำระล้าง
contaminate(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ทำให้ด่างพร้อย
corrupt(adj) เลว,ชั่ว,กินสินบน,ทุจริต,เน่าเปื่อย,ไม่บริสุทธิ์
debauch(vt) กระทำชั่ว,เสเพล,ทำให้เสื่อมทราม,ทำลายความบริสุทธิ์
exculpate(vt) พิสูจน์ว่าบริสุทธิ์,ทำให้พ้นผิด,ล้างบาป
fresh(adj) สด,ใหม่,จืด,สดๆร้อนๆ,บริสุทธิ์,สดใส,เพิ่งมาถึง,ไม่ซีด
guiltless(adj) บริสุทธิ์,ไม่มีมลทิน,ไม่มีความผิด
immaculate(adj) ไม่ด่างพร้อย,ใสสะอาด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์
impure(adj) เลว,ไม่ดี,ไม่บริสุทธิ์,ผิดศีลธรรม
impurity(n) ความไม่บริสุทธิ์,ความไม่ดี,ความเลว,การมีสิ่งเจือปน
innocence(n) ความบริสุทธิ์ใจ,ความซื่อ,ความไร้เดียงสา
innocent(adj) บริสุทธิ์ใจ,ซื่อ,ไร้เดียงสา,ไม่มีมลทิน,ไม่รู้เรื่อง
justification(n) การให้เหตุผล,การแสดงความบริสุทธิ์,การอ้างเหตุผล
justify(vt) ให้เหตุผล,แสดงความบริสุทธิ์,แก้ตัว
lustral(adj) เกี่ยวกับการทำให้บริสุทธิ์
mere(adj) เท่านั้น,แท้ๆ,เป็นเพียง,เฉยๆ,บริสุทธิ์,อุดมสมบูรณ์
merely(adv) เป็นเพียง,เท่านั้น,เฉยๆ,ง่ายๆ,บริสุทธิ์
ordeal(n) วิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์,ความเจ็บปวด,อุปสรรค
ozone(n) ก๊าซโอโซน,อากาศบริสุทธิ์
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายความบริสุทธิ์
pure(adj) บริสุทธิ์,สะอาด,หมดจด,เกลี้ยงเกลา,พันธุ์แท้
purely(adv) อย่างบริสุทธิ์,อย่างหมดจด,อย่างสะอาด,อย่างไร้เดียงสา
pureness(n) ความบริสุทธิ์,ความสะอาด,ความหมดจด
purity(n) ความบริสุทธิ์,ความสะอาด,พรหมจารีย์
rarefaction(n) การเปลี่ยนแปลง,การทำให้บริสุทธิ์,การเจือ
rectify(vt) ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ถูกต้อง
refine(vt) ขัดเกลา,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,กลั่น,ซักฟอก
sincere(adj) จริงใจ,ซื่อสัตย์,แท้จริง,บริสุทธิ์
sincerity(n) ความจริงใจ,ความซื่อสัตย์,ความแท้จริง,ความบริสุทธิ์
sublimate(vt) ระเหิด,ทำให้บริสุทธิ์
touchstone(n) หินดำทดสอบความบริสุทธิ์ของทองและเงิน
unblemished(adj) ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์
unholy(adj) ไม่บริสุทธิ์,ชั่วร้าย,เลวทราม,ไม่ศักดิ์สิทธิ์
vestal(adj) บริสุทธิ์,เป็นสาวพรหมจารี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exculpatory clauseข้อกำหนดยกเว้นความรับผิด (เมื่อกระทำโดยบริสุทธิ์ใจ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rectification๑. การทำให้ตรง, การทำให้ถูก๒. การกลั่นทำบริสุทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refineทำให้บริสุทธิ์ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Ethanolแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก, เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethy alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิดคือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ของพืชทุกชนิด เป็นต้น เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตร (denatured alcohol) ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทสูงเพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35% โดยน้ำหนัก ดังนั้น หากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย การใช้เอทามนอลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเติมแต่ง เช่น MTBE จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Impureไม่บริสุทธิ์ [การแพทย์]
Impurityความไม่บริสุทธิ์ [การแพทย์]
refined sugarน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์, น้ำตาลจากอ้อยที่ได้ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ต่าง ๆ แล้ว  เช่น การฟอกสีการตกผลึก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
superconductivityสภาพนำยวดยิ่ง, สภาพที่โลหะบริสุทธิ์หรือโลหะผสมบางชนิด เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงค่า ๆ หนึ่งหรือต่ำกว่า ความต้านทานของโลหะนั้น จะลดลงเกือบเป็นศูนย์ และจะนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clean (adj.) บริสุทธิ์ See also: ที่ไม่มีบาป Syn. pure, sinless
immaculate (adj.) บริสุทธิ์ See also: ปราศจากมลทิน, ไร้ราคี Syn. pure, unblemished, unflawed Ops. blemished, flawed
in the clear (idm.) บริสุทธิ์ See also: ไม่มีความผิด
lily (adj.) บริสุทธิ์ See also: ไร้มลทิน Syn. pure
mere (adj.) บริสุทธิ์ See also: ไม่มีสิ่งเจือปน, แท้ๆ
perfect (adj.) บริสุทธิ์ See also: ซึ่งไม่เจือปน Syn. pure, unmixed
pure (adj.) บริสุทธิ์ See also: ไม่มีสารอื่นเจือปน, สะอาด, ไร้มลทิน, ไม่ผสม Syn. unmixed
purify (vi.) บริสุทธิ์ See also: ไร้มลทิน Syn. refine, disinfect, fumigate
sinless (adj.) บริสุทธิ์ See also: ที่ไม่มีบาป Syn. pure
sublimate (vi.) บริสุทธิ์
unalloyed (adj.) บริสุทธิ์ See also: ไม่มีสิ่งเจือปน Syn. pure, simple Ops. artificial, inorganic
unflawed (adj.) บริสุทธิ์ See also: ปราศจากมลทิน, ไร้ราคี Syn. pure, unblemished Ops. blemished, flawed
unmixed (adj.) บริสุทธิ์ See also: ซึ่งไม่เจือปน Syn. pure
unmixed (adj.) บริสุทธิ์ See also: ไม่มีสารอื่นเจือปน, สะอาด, ไร้มลทิน, ไม่ผสม
vestal (adj.) บริสุทธิ์ See also: ปราศจากราคี, ไม่มัวหมอง Syn. pure, chaste
virgin (adj.) บริสุทธิ์ Syn. pure
ultrapure (adj.) บริสุทธิ์มาก See also: ปราศจากเชื้อโรค
ingenuous (adj.) บริสุทธิ์ใจ See also: ซึ่งไร้เดียงสา Syn. frank, innocent, straightforward Ops. suspicious
activate (vt.) ทำ(สิ่งปฏิกูล)ให้บริสุทธิ์โดยเติมอากาศ
adulterate (adj.) ซึ่งไม่บริสุทธิ์ See also: ซึ่งถูกเจือปน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm innocentฉันบริสุทธิ์ เหมือนกับคนอื่นๆ ที่นี่
You deceive innocent women and lure them with moneyคุณหลอกผู้หญิงบริสุทธิ์ และล่อลวงพวกเธอด้วยเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was 17... and Nature's bride, fresh and fair, and unacquainted with the miracle of physical love.เธออายุ 17 บริสุทธิ์ สดใสและใสซื่อ
I've said this before, I've known a man with a similar background.ผู้หญิงที่ดูเหมือนจะ บริสุทธิ์ แต่ในความเป็นจริง...
Now, neither of us know if either of those brothers are guilty or innocent, so on behalf of the Secretary of the Air Force, I'm going in that room.พี่น้องคู่นี้ผิดจริง หรือ บริสุทธิ์ ฉันเป็นผู้แทนของ รัฐมนตรีว่าการทบวงอากาศยาน\ ฉันจะเข้าไปห้องนั้น
The natural essence of a woman is innocent and intoxicating.กลิ่นธรรมชาติของผู้หญิง บริสุทธิ์ และไม่มีพิษ
You still "got" it?เจ้ายัง บริสุทธิ์ อยู่เหรอ?
Pure as can be... and soft as a cloud.ใส ซื่อ บริสุทธิ์ อ่อนโยนดั่งปุยเมฆ
Pure, priceless gold.บริสุทธิ์ ประมาณค่ามิได้
It is the purest, most chemically-sound product on the market anywhere.บริสุทธิ์ วัตถุดิบสารเคมีที่ส่วนใหญ่ หาซื้อได้ในห้างทุกที่
"Innocent," is that what you call them?บริสุทธิ์ เธอเรียกพวกเขาแบบนั้นเหรอ
Pure and simple love.บริสุทธิ์ และ สวยงาม
Well, kid, for someone who's innocent, you done a hell of a job to look guilty.บริสุทธิ์ซะเปล่า แต่พยายามจังนะเพื่อให้ดูมีความผิด
The purest of the pure.บริสุทธิ์แท้ อย่างสมบบูรณ์
Pure and glorious, ...whose shining resembles the sky.บริสุทธิ์และรุ่งโรจน์ ส่องแสงที่มีลักษณะคล้ายกับ ท้องฟ้า
White and bright... all the admiration.บริสุทธิ์และสดใส... เต็มไปด้วยความชื่นชม
Innocence isn't a verdict, Mr. Graham, but "not guilty" is.บริสุทธิ์ไม่ใช่คำตัดสินนะคุณแกรห์ม ต้องไม่มีมีความผิดสิ
Your cause is doomed to failure because it is built on the stupid persecution of innocent people.เพราะมันสร้าง จากการฆ่าคนบริสุทธิ์
You really think he's innocent?จริงๆคุณคิดว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์?
We can't help that.เราไม่สามารถช่วยว่า เราอยู่ที่นี่ในการตัดสินใจความบริสุทธิ์หรือความผิดของเขา
That we are notified by mail to come down to this place to decide on the guilt or innocence of a man we... we have never heard of before.แจ้ง ที่เราจะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงมาสถานที่แห่งนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับความผิดหรือความบริสุทธิ์ของมนุษย์เรา ... เราไม่เคยได้ยินมาก่อน
Gold! All of it, pure gold.ทอง ทั้งหมดของมันด้วยทองคำ บริสุทธิ์
Don't look right or left.อย่ามองไปทางขวาหรือซ้าย พวกเขาอาจจะเอาพาเราสำหรับผู้ยืน ดูผู้บริสุทธิ์
I'm an honest farmer! I'm innocent of any--ฉันเป็นแค่ชาวนาซื่อๆ คนหนึ่ง ฉันบริสุทธิ์ทุก...
Some kind of innocence is measured out in yearsชนิดของความบริสุทธิ์บางส่วน คือวัดที่ออกมาในปีที่ผ่านมา
She was beautiful. She was young and innocent!เธอเป็นคนที่สวยงาม เธอยังเป็นเด็กและผู้บริสุทธิ์!
I left it noisy, so it scares away any pain-in-the-ass innocent bystanders.ผมทิ้งมันมีเสียงดังจึงกลัวไปยืนดูความเจ็บปวดใด ๆ ในตูดบริสุทธิ์
Sheriff murdered. Innocent women and children blown to bits!นายอำเภอถูกฆ่า เด็กกับผู้หญิงบริสุทธิ์ถูกระเบิด
What's happening in the clean world?โลกอันบริสุทธิ์เป็นอะไรไปแล้ว
Wherever innocent women and children are afraid to walk the streets.ที่ที่หญิงและเด็กผู้บริสุทธิ์หวาดกลัว
Amity Island has long been known for its clean air, clear water and beautiful white-sand beaches.เกาะอามิตี้เป็นที่รู้จัก ว่ามีอากาศบริสุทธิ์ นํ้าใส... เเละหาดทรายสวยมานมนาน
We didn't notice her blemish. She's a pretty virgin, tooเราไม่ทราบว่าเธอมีตำหนิ เธอยังบริสุทธิ์
Sounds like a fucking virgin.เสียงเหมือนบริสุทธิ์ ร่วมเพศ
Fucking Matthew. You're gonna die a virgin.ไอ้ แมทธิว คุณกำลัง จะ ตาย บริสุทธิ์
Route him into Lake Michigan. At least avoid killing innocent people.นำทางเขาไปที่เลค มิชิแกน อย่างน้อยก็เลี่ยงการฆ่าคนบริสุทธิ์
Fifteen overcharged ounces of pure, uncompounded... isopropyl butane monosulfate.สิบห้าเติมจนล้นออนซ์ของบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไอโซโพรพิล บิวแทยน โมโนซัลแฟยท
Gresh water, plenty of sunshine....มีน้ำบริสุทธิ์ แสงแดดอบอุ่น
That's pure luck.นั่นคือความบริสุทธิ์
Pure idealism.ความเพ้อฝันบริสุทธิ์
Aristocrats detest biting for blood on that night... because they believe this moon causes the flow of impure blood.พวกรัตติกาลชั้นสูง จะละการดูดเลือด ในคืนนั้น เพราะเชื่อว่า จันทราสีเลือดจะมอบ เหยื่อที่บริสุทธิ์มาให้
I don't know why you hunt us... but there is no way you could win against a pure vampire.แต่ไม่มีทางที่เจ้า จะเอาชนะแวมไพร์ สายบริสุทธิ์ได้หรอก
I am a pure aristocrat.ข้าคือราชสกุลอันบริสุทธิ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บริสุทธิ์
Back to top