ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

natural

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *natural*, -natural-

natural ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
natural (adj.) เป็นธรรมชาติ See also: ีเกี่ยวกับธรรมชาติ, ตามธรรมชาติ Syn. intrinsic, original, essential, true Ops. artificial, unnatural
natural (adj.) ธรรมดา See also: เป็นปกติ Syn. normal, usual, customary Ops. unusual, unexpected
natural child (n.) บุตรนอกกฎหมาย See also: ลูกนอกกฎหมาย Syn. illegitimate offspring
natural childbirth (n.) การคลอดบุตรแบบธรรมชาติ
natural gas (n.) แก๊ซธรรมชาติ
natural history (n.) การศึกษาเกี่ยวกับกับสิ่งมีชีวิต
natural law (n.) กฎธรรมชาติ
natural law (n.) กฎธรรมชาติ See also: หลักแห่งธรรมชาติ Syn. written law, statue law
natural resource (n.) ทรัพยากรธรรมชาติ
natural resources (n.) ทรัพยากรธรรมชาติ Syn. resources
natural rubber (n.) ยางอินเดีย See also: ยาง Syn. rubber
natural science (n.) ศาสตร์ที่ศึกษาธรรมชาติเช่น สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา
natural selection (n.) กระบวนการที่สัตว์หรือพืชปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
natural wastage (n.) การลดจำนวนผู้ทำงานโดยไม่หาผู้แทนตำแหน่งว่าง Syn. attrition
natural-born (adj.) ซึ่งมีมาแต่กำเนิด
natural-born (sl.) เกิดมาพร้อมพรสวรรค์
naturalisation (n.) การแสดงสัญชาติ Syn. adoption, acculturation
naturalise (vi.) แปลงสัญชาติ See also: โอนสัญชาติ, ให้สัญชาติ, ให้สิทธิการเป็นพลเมือง Syn. citizenship, acclimate, accustom
naturalise (vt.) แปลงสัญชาติ See also: โอนสัญชาติ, ให้สัญชาติ, ให้สิทธิการเป็นพลเมือง
naturalise (vi.) ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
naturalise (vt.) ทำให้ชินกับสภาพแวดล้อม See also: ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
naturalise (vt.) ทำให้เป็นธรรมชาติ See also: ทำให้เหมือนธรรมชาติ
naturalism (n.) ธรรมชาตินิยม See also: ลัทธิธรรมชาตินิยม Syn. verisimilitude, realism
naturalist (n.) นักธรรมชาตินิยม See also: คนที่ศึกษาเรื่องของพืชและสัตว์ Syn. botanist, zoologist
naturalization (n.) การแสดงสัญชาติ Syn. adoption, acculturation
naturalize (vi.) แปลงสัญชาติ See also: โอนสัญชาติ, ให้สัญชาติ, ให้สิทธิการเป็นพลเมือง Syn. citizenship, acclimate, accustom
naturalize (vt.) แปลงสัญชาติ See also: โอนสัญชาติ, ให้สัญชาติ, ให้สิทธิการเป็นพลเมือง
naturalize (vi.) ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
naturalize (vt.) ทำให้ชินกับสภาพแวดล้อม See also: ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
naturalize (vt.) ทำให้เป็นธรรมชาติ See also: ทำให้เหมือนธรรมชาติ
naturally (adv.) ตามธรรมชาติ See also: โดยธรรมชาติ Syn. artlessly, spontaneously, candidly, easily Ops. awkwardly, clumsily
naturally (adv.) โดยกำเนิด
naturally (adv.) แน่นอน See also: อย่างที่คาดไว้ Syn. absolutely, certainly, of course
naturalness (n.) ความเป็นธรรมชาติ Syn. ease, realism
English-Thai: HOPE Dictionary
natural(แนช'เชอเริล) adj. โดยธรรมชาติ
natural language processiการประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้โดยใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ภาษาธรรมดา ๆ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามได้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และศัพท์ของตนเอง ที่เรียกว่า ภาษาเชิงมนุษย์ (human oriented language) เช่น ภาษา C ภาษา BASIC ภาษา COBOL ฯ ส่วนภาษาธรรมชาตินั้น หมายถึง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการ พัฒนาด้านนี้กันไปไกลมาแล้ว แต่ก็สรุปได้ว่า ยังใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษานั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ยากที่จะแปลหรือตีความให้ตาย ตัวได้
natural virtueคุณความดีของคน
naturalise(แนช'เชอเริลไลซ) v. ให้สัญชาติ,โอนสัญชาติ,ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, See also: naturalisation n. naturalization n.
naturalisze(แนช'เชอเริลไลซ) v. ให้สัญชาติ,โอนสัญชาติ,ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, See also: naturalisation n. naturalization n.
English-Thai: Nontri Dictionary
natural(adj) โดยธรรมชาติ,ตามธรรมดา,แต่กำเนิด
naturalist(n) นักธรรมชาติวิทยา
naturalization(n) การโอนสัญชาติ,การเปลี่ยนสัญชาติ
naturalize(vt) โอนสัญชาติ,เปลี่ยนสัญชาติ
naturally(adv) โดยธรรมชาติ,ตามธรรมดา,โดยกำเนิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
natural๑. ซุ้มหินธรรมชาติ๒. ซุ้มหินชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
natural childบุตรโดยสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural gasแก๊สธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
natural lawกฎธรรมชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
natural resourcesทรัพยากรธรรมชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
natural-born citizenพลเมืองโดยกำเนิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
naturalisation; naturalizationการแปลงสัญชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
naturalised personบุคคลผู้แปลงสัญชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
naturalismธรรมชาตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
naturalistic dramaละครแนวธรรมชาตินิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
naturalizationการแปลงสัญชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
naturalized citizenพลเมืองโดยการแปลงสัญชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Natural Bridge สะพานหินธรรมชาติ โพรงหินชายฝั่ง ที่ทะลุออกทางทะเลทั้งสองด้าน คล้ายคลึงกับถ้ำลอด ที่เกิดขึ้นบนเกาะ แต่สะพานหินธรรมชาติจะเกิดบริเวณหัวแหลม ซึ่งมี การกัดเซาะทั้งสองด้านพร้อมกันจนโพรงนั้นทะลุถึงกัน โดยหินส่วนที่เหลืออยู่ เหนือโพรงจะมีลักษณะคล้านสะพาน เช่น เกาะไข่ ในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา [สิ่งแวดล้อม]
Natural gasก๊าซธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural historyประวัติธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Natural language processing การประมวลภาษาธรรมชาติ [คอมพิวเตอร์]
Natural lawกฎหมายธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Natural resourcesทรัพยากรธรรมชาติ [TU Subject Heading]
natural scienceวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิชาหรือความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งสามารถจะวัดได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสสารและพลังงานวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแบ่งเป็นกลุ่มวิชาใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ และ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แต่มีหลายวิชาที่เป็นการศึกษาร่วมกันท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
natural selectionการคัดเลือกโดยธรรมชาติ, การที่ลูกหลานของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะมีความแตกต่างไปจากพ่อแม่เล็กน้อย ซึ่งลูกหลานเหล่านี้ตัวที่มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าก็จะมีชีวิตอยู่ และสืบพันธุ์ได้  ส่วนตัวที่มีความเหมาะสมน้อยจะตายไป จึงเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปเพื่อให้เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Naturalismธรรมชาตินิยม [TU Subject Heading]
Naturalistนักธรรมชาตินิยม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Naturalizationการโอนสัญชาติ [TU Subject Heading]
Naturally occurring radioactive materialวัสดุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ, วัสดุที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ และอาจมีนิวไคลด์กัมมันตรังสีอื่นปนอยู่ในปริมาณที่ไม่มีนัยสำคัญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นธรรมชาติ (v.) has the natural manner See also: has an unaffected or spontaneous manner
ทางธรรมชาติ (adj.) natural
ภัยธรรมชาติ (n.) natural disaster See also: natural calamity
ปุ๋ยธรรมชาติ (n.) natural fertilizer See also: organic fertilizer Syn. ปุ๋ยอินทรีย์
ก๊าซธรรมชาติ (n.) natural gas Syn. ปิโตรเลียม
ทองธรรมชาติ (n.) natural gold See also: real gold, pure gold Syn. ทองแท้, ทองเนื้อแท้, ทองนพคุณ, ทองเนื้อเก้า, ทองชมพูนุท, นพคุณเก้าน้ำ
ทองเนื้อเก้า (n.) natural gold See also: real gold, pure gold Syn. ทองแท้, ทองเนื้อแท้, ทองนพคุณ, ทองชมพูนุท, นพคุณเก้าน้ำ
ทองเนื้อแท้ (n.) natural gold See also: real gold, pure gold Syn. ทองแท้, ทองนพคุณ, ทองเนื้อเก้า, ทองชมพูนุท, นพคุณเก้าน้ำ
ทองแท้ (n.) natural gold See also: real gold, pure gold Syn. ทองเนื้อแท้, ทองนพคุณ, ทองเนื้อเก้า, ทองชมพูนุท, นพคุณเก้าน้ำ
นพคุณเก้าน้ำ (n.) natural gold See also: real gold, pure gold Syn. ทองแท้, ทองเนื้อแท้, ทองนพคุณ, ทองเนื้อเก้า, ทองชมพูนุท
ภาษาธรรมชาติ (n.) natural language
กฎธรรมชาติ (n.) natural law See also: law of nature
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (n.) natural phenomenon
ทรัพยากรธรรมชาติ (n.) natural resource See also: natural wealth
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (n.) natural science
ชาติรส (n.) natural taste See also: natural flavour Syn. รสโดยกำเนิด
รสโดยกำเนิด (n.) natural taste See also: natural flavour
ธรรมชาตินิยม (n.) naturalism
เปลี่ยนสัญชาติ (v.) naturalize Syn. แปลงสัญชาติ
แปลงชาติ (v.) naturalize Syn. แปลงสัญชาติ, เปลี่ยนสัญชาติ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just simply make it natural and easy to understandแค่ทำให้มันง่ายๆ เป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And with that personality, that profile, that physique, why, he's a natural born actor, eh, Giddy?บุคลิกภาพโปรไฟล์ที่ร่างกาย นั้น ทำไมเขาเป็นนักแสดงที่เกิดจาก ธรรมชาติ, เอ๊ะ, หวิว?
The mistake was natural under the circumstances.ในสถานการณ์นั้นมันธรรมดาที่จะพลาดกันได้
So natural and still the same as they was before they was.ขณะที่พวกเขาคือก่อนที่พวกเขาคือ
And they upset the natural balance.มันทำให้สมดุล ทางธรรมชาติบกพร่อง
Scepticism is the natural reaction of people nowadays,ความสงสัยเป็นปฎิกิริยา ตามธรรมชาติของคนสมัยนี้
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา
I need, uh... bigger than a bread box? I need, uh, uh... the title of a movie? animals and their natural habitats?ผมต้องการ เอ่อ... ผมต้องการ เอ่อ... สื่อนำไฟฟ้า เราทำได้!
Want to go back to your natural color?- อยากได้สีตามธรรมชาติหรือ
I took her to the hospital, a natural thing to do.ฉันพาไปโรงพยาบาลตามปกติวิสัย
If you follow inter-subjectivity to its natural end aren't you asking who's the patient and who's the doctor?ถ้าคุณติดตามผู้กระทำที่มากกว่า 1 ถึง การลงเอยแบบธรรมชาติ... คุณจะไม่ถามเหรอว่าใครคือคนไข้ และใครคือหมอ?
It seems natural to me.ฉันรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติสำหรับฉันนะ
It's like you can't stop this natural talent.มันเหมือนกับว่าเราหยุด ความสามารถธรรมชาติของเธอไม่ได้เลย

natural ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食色性也[shí sè xìng yě, ㄕˊ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄝˇ, 食色性也] Appetite and lust are only natural (Mencius 6A:4).; By nature we desire food and sex.
资质[zī zhì, ㄗ ㄓˋ, 资质 / 資質] aptitude; natural endowments
港湾[gǎng wān, ㄍㄤˇ ㄨㄢ, 港湾 / 港灣] natural harbor; bay serving as harbor
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 穷山恶水 / 窮山惡水] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment
生物界[shēng wù jiè, ㄕㄥ ˋ ㄐㄧㄝˋ, 生物界] biosphere; natural world
亲生[qīn shēng, ㄑㄧㄣ ㄕㄥ, 亲生 / 親生] born to oneself (i.e. one's natural child); having born oneself (i.e. one's natural parent)
抗灾[kàng zāi, ㄎㄤˋ ㄗㄞ, 抗灾 / 抗災] defense against natural disasters
受灾[shòu zāi, ㄕㄡˋ ㄗㄞ, 受灾 / 受災] disaster-stricken; to be hit by a natural calamity
韵致[yùn zhì, ㄩㄣˋ ㄓˋ, 韵致 / 韻緻] grace; natural charm
本色[běn sè, ㄅㄣˇ ㄙㄜˋ, 本色] inherent qualities; natural qualities; distinctive character; true qualities
秉性[bǐng xìng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, 秉性] innate character; natural disposition; attitude
博物[bó wù, ㄅㄛˊ ˋ, 博物] natural science
天分[tiān fèn, ㄊㄧㄢ ㄈㄣˋ, 天分] natural gift; talent
天演[tiān yǎn, ㄊㄧㄢ ㄧㄢˇ, 天演] natural change; evolution (early translation, since replaced by 進化|进化)
天灾[tiān zāi, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ, 天灾 / 天災] natural disaster
天灾人祸[tiān zāi rén huò, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, 天灾人祸 / 天災人禍] natural and man-made disasters (成语 saw); natural calamities (flood, drought, earthquake) added to human calamity (fire, famine, war, Microsoft software)
天然本地[tiān rán běn dì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ, 天然本地] natural background
天然毒素[tiān rán dú sù, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 天然毒素] natural toxin
天然气[tiān rán qì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, 天然气 / 天然氣] natural gas
天然照亮[tiān rán zhào liàng, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, 天然照亮] natural lighting
亲生子女[qīn shēng zǐ nǚ, ㄑㄧㄣ ㄕㄥ ㄗˇ ㄋㄩˇ, 亲生子女 / 親生子女] natural child
天燃气[tiān rán qì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, 天燃气 / 天燃氣] natural gas (fuel)
自然资源[zì rán zī yuán, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄗ ㄩㄢˊ, 自然资源 / 自然資源] natural resource
资源[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, 资源 / 資源] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism)
自然科学[zì rán kē xué, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, 自然科学 / 自然科學] natural sciences
自然科学基金会[zì rán kē xué jī jīn huì, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, 自然科学基金会 / 自然科學基金會] natural science fund
自然选择[zì rán xuǎn zé, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ, 自然选择 / 自然選擇] natural selection
自然界[zì rán jiè, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧㄝˋ, 自然界] nature; the natural world
淘汰[táo tài, ㄊㄠˊ ㄊㄞˋ, 淘汰] to wash out; elimination (by selection); natural selection; to knock out (in a competition); to die out; to phase out
备荒[bèi huāng, ㄅㄟˋ ㄏㄨㄤ, 备荒 / 備荒] prepare against natural disasters
储量[chǔ liàng, ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, 储量 / 儲量] remaining quantity; reserves (of natural resources, oil etc)
[lǐ, ㄌㄧˇ, 理] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up
吴越同舟[Wú Yuè tóng zhōu, ˊ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡ, 吴越同舟 / 吳越同舟] Wu and Yue in the same boat (成语 saw); fig. cooperation between natural rivals; to collaborate towards a common end; in the same boat together
秦岭[Qín lǐng, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄧㄥˇ, 秦岭 / 秦嶺] Qinling mountain range in Shaanxi forming natural barrier between Guanzhong plain 關中平原|关中平原 and Han River 汉水 valley
鬼火[guǐ huǒ, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ, 鬼火] will-o'-the-wisp (mysterious lights due to phosphorescence from natural calcium phosphate 磷化鈣|磷化钙 CaPO3, or more probably caused by restless souls or demons feasting on corpses); Jack-o'-lantern
威灵[wēi líng, ㄨㄟ ㄌㄧㄥˊ, 威灵 / 威靈] authority; prestige; supernatural spirit
[bǎn, ㄅㄢˇ, 板] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal
烂漫[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂漫 / 爛漫] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
烂熳[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂熳 / 爛熳] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
狐鬼神仙[hú guǐ shén xiān, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄢ, 狐鬼神仙] foxes, ghosts and immortals; supernatural beings, usually fictional

natural ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナチュラルセレクション[, nachuraruserekushon] (n) natural selection
ナチュラルヒストリー[, nachuraruhisutori-] (n) natural history
ナット[, natto] (n) (1) nut (as in nut and bolt); (2) natural unit of information content; nat; (P)
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces)
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r,vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P)
世界自然遺産[せかいしぜんいさん, sekaishizen'isan] (n) world natural heritage site
世界遺産[せかいいさん, sekaiisan] (n) World Heritage (cultural, natural, etc.); World Cultural and Natural Heritage (UNESCO)
任せる(P);委せる(oK)[まかせる, makaseru] (v1,vt) (1) to entrust (e.g. a task) to another; to leave to; (2) (See 想像に任せる) to passively leave to someone else's facilities; (3) (See 成り行きに任せる) to leave to take its natural course; (4) to continue (something) in a natural fashion (without particular aim); (5) (See 力任せ) to rely fully on one's (full strength, great ability, long time taken) to get something done; (P)
史跡名勝天然記念物[しせきめいしょうてんねんきねんぶつ, shisekimeishoutennenkinenbutsu] (n) historic sites, places of scenic beauty and natural monuments
地肌(P);地膚[じはだ, jihada] (n) (1) texture; grain; (2) one's skin (lacking makeup, etc.); natural skin; bare skin; (3) surface of the earth; bare ground; (P)
堰止湖;堰止め湖;堰き止め湖;堰き止湖[せきとめこ, sekitomeko] (n) dammed lake (formed by natural damming of a river, esp. by landslide, volcanic eruption, etc.)
天与の資[てんよのし, tenyonoshi] (n) natural endowment; natural ability
天変地異[てんぺんちい, tenpenchii] (n) natural disaster; cataclysm
天為[てんい, ten'i] (n) providential; natural
天然[てんねん, tennen] (n,adj-no) (1) nature; spontaneity; (2) (abbr) (See 天然ボケ) natural airhead; (P)
天然キャラ[てんねんキャラ, tennen kyara] (n) (abbr) (sl) natural airhead; person prone to making silly mistakes
天然ゴム[てんねんゴム, tennen gomu] (n) natural rubber; India rubber; caoutchouc
天然ボケ;天然ぼけ;天然惚け[てんねんボケ(天然ボケ);てんねんぼけ(天然ぼけ;天然惚け), tennen boke ( tennen boke ); tennenboke ( tennen boke ; tennen boke )] (n) natural airhead; person prone to making silly mistakes
天然放射性同位体[てんねんほうしゃせいどういたい, tennenhoushaseidouitai] (n) natural radioisotope
天然港[てんねんこう, tennenkou] (n) natural harbor; natural harbour
天真流露[てんしんりゅうろ, tenshinryuuro] (n) manifestation (revelation) of one's natural sincerity (naivete)
天賦[てんぷ, tenpu] (n) natural talent; natural gift; endowment
尊厳死[そんげんし, songenshi] (n) death with dignity; natural death (as opposed to extending one's life unnaturally with life support)
山川草木[さんせんそうもく, sansensoumoku] (n) nature; natural scenery
岩盤浴[がんばんよく, ganbanyoku] (n) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock
岩盤風呂[がんばんぶろ, ganbanburo] (n) (See 岩盤浴) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock
岩絵の具;岩絵具[いわえのぐ, iwaenogu] (n) natural mineral pigments
御尤も;ご尤も[ごもっとも, gomottomo] (exp) (1) You are quite right; (adj-na,adv) (2) (pol) (See 尤も) plausible; natural
循環風呂[じゅんかんぶろ, junkanburo] (n) hot springs bath with simulated natural water supply and drainage; closed-loop hot springs bath
捨て石;捨石;棄て石;棄石(io)[すていし, suteishi] (n) (1) ornamental garden stone (seemingly placed randomly to give the garden a more natural appearance); (2) (See 捨て駒) sacrificed stone (in the game of go)
新;更[さら;あら(新);にい(新), sara ; ara ( shin ); nii ( shin )] (n,adj-no) (1) (さら only) (arch) new (i.e. brand-new, never used); (pref) (2) new; (adj-na) (3) (更 only) obvious; natural
春慶塗;春慶塗り[しゅんけいぬり, shunkeinuri] (n) Shunkei lacquerware; lacquerware created using transparent lacquer on yellow- or red-stained wood, allowing the natural wood grain to be seen
景物[けいぶつ, keibutsu] (n) natural features; scenery; a premium; gift
格物致知[かくぶつちち, kakubutsuchichi] (n) gaining a perfect knowledge of natural laws
棄民[きみん, kimin] (n) abandoned people (people left to fend for themselves after a war or natural disaster)
河道閉塞[かどうへいそく, kadouheisoku] (n) natural damming (of a river due to landslide, etc.)
淘汰[とうた, touta] (n,vs) (1) selection; weeding out; elimination (e.g. of unneeded employees); (2) (See 自然淘汰・しぜんとうた) natural selection
無垢材[むくざい, mukuzai] (n) solid wood (as opposed to veneer); natural wood
畳の上で死ぬ[たたみのうえでしぬ, tataminouedeshinu] (exp,v5n) (sens) to die a natural death; to die in one's own bed
結城紬;結城つむぎ[ゆうきつむぎ, yuukitsumugi] (n) silk products produced near Yuuki (using natural indigo dye); Yuuki pongee
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ナット[なっと, natto] natural unit of information content, nat
自然数[しぜんすう, shizensuu] natural number, nonnegative integer
自然言語[しぜんげんご, shizengengo] natural language
非負整数[ひふせいすう, hifuseisuu] natural number, nonnegative integer

natural ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอลเอ็นจี (แก๊สธรรมชาติเหลว)[abv.] (Aēl .En.Jī.) EN: LNG (liquefied natural gas) FR: GNL (gaz naturel liquéfié) [m]
อาศัย[n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
แบบธรรมชาติ[adj.] (baēp thamma) EN: natural FR: naturel
บุคคลธรรมดา[n.] (bukkhontham) EN: natural person FR: personne physique [f]
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ[v. exp.] (chai sappha) EN: exploit natural ressources FR: utiliser les ressources naturelles
ชาติรส[n.] (chāttirot =) EN: natural taste FR:
ดาวบริวาร[n.] (dāobøriwān) EN: natural satellite ; satellite FR: satellite naturel [m] ; satellite [m]
ดอกผลธรรมดา[n. exp.] (døk phon th) EN: natural fruit FR:
ดวงจันทร์บริวาร[n. exp.] (dūang jan b) EN: natural satellite ; satellite FR: satellite naturel [m] ; satellite [m]
ฟองน้ำธรรมชาติ[n. exp.] (føngnām tha) EN: natural sponge FR: éponge naturelle [f]
จำนวนนับ[n.] (jamnūannap) EN: counting number ; natural number ; digit FR: nombre cardinal [m] ; nombres cardinaux [mpl] ; cardinaux [mpl] ; nombre entier naturel [m]
จำนวนเต็มบวก[n. exp.] (jamnūantem ) EN: positive integer ; natural number ; counting number FR: entier positif [m] ; nombre entier positif [m]
จำนวนธรรมชาติ[n. exp.] (jamnūan tha) EN: natural number FR: nombre entier naturel [m]
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก = 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก[n. exp.] (jet sing ma) EN: The Seven Natural Wonders of the World FR: Les 7 Merveilles Naturelles du Monde [fpl] = Les Sept Merveilles Naturelles du Monde [fpl]
แก๊สโซลีนธรรมชาติ[n. exp.] (kaēsōlīn th) EN: natural gasoline FR:
แก๊สหุงต้ม[n.] (kaēthungtom) EN: cooking gaz ; liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas ; propane ; butane FR: gaz [m] ; butane [m]
แก๊สธรรมชาติ[n. exp.] (kaēt thamma) EN: natural gas FR: gaz naturel [m]
แก๊สธรรมชาติอัด (ซีเอ็นจี)[n. exp.] (kaēt thamma) EN: compressed natural gas (CNG) FR:
แก๊สธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี)[n. exp.] (kaēt thamma) EN: liquefied natural gas (LNG) ; LNG FR: gaz naturel liquéfié (GNL) [m]
กมลสันดานแก้ยาก[xp] (kamonsandān) EN: it's difficult to change one's natural character ; a leopard can't change its spots FR:
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān anurak ) EN: natural resources conservation FR: préservation des ressources naturelles [f]
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān jatkān ) EN: natural resource management (NRM) FR: gestion des ressources naturelles [f]
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ[n. exp.] (kān khatleū) EN: natural selection FR: sélection naturelle [f]
การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān prayat ) EN: conservation of natural ressources FR: conservation des ressources naturelles
การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān samrūat) EN: natural ressources exploration FR:
ก๊าซหุงต้ม[n.] (kāthungtom) EN: cooking gaz ; liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas ; propane ; butane FR: gaz [m] ; butane [m]
ก๊าซธรรมชาติ[n. exp.] (kāt thammac) EN: natural gas FR: gaz naturel [m]
ก๊าซธรรมชาติอัด (ซีเอ็นจี)[n. exp.] (kāt thammac) EN: compressed natural gas (CNG) FR:
ก๊าซธรรมชาติเหลว[n. exp.] (kāt thammac) EN: liquefied natural gas (LNG) ; LNG FR:
ไข่มุกธรรมชาติ[n. exp.] (khaimuk tha) EN: natural pearl FR: perle naturelle [f]
คันดินธรรมชาติ[n. exp.] (khan din th) EN: natural levee FR:
ครามธรรมชาติ[n. exp.] (khrām thamm) EN: natural indigo FR:
ความหายนะทางธรรมชาติ[n. exp.] (khwām hāyan) EN: natural disaster FR: catastrophe naturelle [f]
ความงดงามทางธรรมชาติ[n. exp.] (khwām ngot-) EN: natural beauty FR: beauté naturelle [f]
ความถี่ธรรมชาติ[n. exp.] (khwāmthī th) EN: natural frequency ; eigenfrequency, FR: fréquence propre [f] ; fréquence naturelle [f]
กลิ่นตามธรรมชาติ[n. exp.] (klin tām th) EN: natural smell FR: senteur naturelle [f]
กฎของธรรมชาติ[n. exp.] (kot khøng t) EN: law of nature ; natural law FR: loi de la nature [f]
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: law of natural resources FR:
กฎหมายธรรมชาติ[n. exp.] (kotmāi tham) EN: natural law ; law of nature FR: loi naturelle [f]
กฎธรรมชาติ[n.] (kotthammach) EN: law of nature ; natural law ; absolute law FR: loi de la nature [f]

natural ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigenschwingung {f}natural frequency; natural vibration
naturfern; naturfremd {adj}only slightly pristine; not natural
Reinigungsvorgang {m} | natürliche Selbstreinigungsvorgängepurification | natural self-purification
US-Einwanderungsbehörde {f}immigration and naturalization service (INS)
Eigenfrequenz {f}natural frequency; eigenfrequency
Eigenschwingung {f}natural oscillation
Eigenschwingungsform {f}natural mode; eigenform
Erdgas {n}natural gas
Naturalien {pl}natural produce
Naturalisierung {f}naturalization
Naturalismus {m}naturalism
Naturalist {m} | Naturalisten
Naturdenkmal {n}natural monument
Naturdünger {m}natural fertilizer
Naturerzeugnis {n}natural product
Naturfaser {f}natural fibre
Naturgeschichte {f}natural history
naturalistisch {adj}naturalistic
Naturtalent {n} (Person)naturally talented person; naturally gifted person
Rabeneltern {pl}unnatural parents
überirdisch; übernatürlich {adj} | überirdischer | am überirdischstensupernatural | more supernatural | most supernatural
Rabenmutter {f}unnatural mother
Rabenvater {m}unnatural father
unnatürlich {adj} | unnatürlicher | am unnatürlichstenunnatural | more unnatural | most unnatural

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า natural
Back to top