ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unblemished

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unblemished*, -unblemished-

unblemished ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unblemished (adj.) ซึ่งไม่มีมลทิน See also: ซึ่งไม่มีมลทิน, ซึ่งบริสุทธ, ซึ่งไม่ด่างพร้อย Syn. unpolluted, unsoiled Ops. blemished, polluted
English-Thai: Nontri Dictionary
unblemished(adj) ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your transcript is a series of unblemished a's.ผลการเรียนของเธอไม่มีด่างพร้อยมาตลอด
You are no longer a girl, unblemished by the world.คุณจะไม่มีหญิงสาวคนหนึ่ง ที่ยอดเยี่ยมจากทั่วโลก
In the past, they were unable to find an unblemished red heifer, but now...ในอดีตพวกเขาไม่สามารถ หาวัวสาวขนแดงที่ไม่มีตำหนิได้ แต่ตอนนี้...
I know firsthand that that soul of yours is... far from unblemished.ฉันเป็นคนแรกที่รู้ว่า วิญญาณของนายนั้น มัน... ไกลจากคำว่าบริสุทธิ์

unblemished ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere FR: innocent ; non coupable ; blanc (fig.)
เกลี้ยงเกลา[adj.] (klīengklao) EN: smooth and clear ; unblemished ; spotless ; spick and span FR:
หมดจด[adj.] (motjot) EN: clean ; spotless ; unblemished ; impeccable FR: propre
ผุดผ่อง[adj.] (phutphǿng) EN: radiant ; clear ; unblemished FR:
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted FR: propre ; net

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unblemished
Back to top