ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

purely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *purely*, -purely-

purely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
purely (adv.) อย่างไม่เจือปน See also: อย่างบริสุทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
purely(เพียว'ลี) adv. อย่างบริสุทธิ์,ไม่มีสิ่งเจือปน,เท่านั้น,เต็มที่,สิ้นเชิง,ทั้งหมด,อย่างไร้เดียงสา
English-Thai: Nontri Dictionary
purely(adv) อย่างบริสุทธิ์,อย่างหมดจด,อย่างสะอาด,อย่างไร้เดียงสา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, Frith. It's purely a formality.- ใช่ ฟริธ ก็ตามระเบียบขั้นตอนน่ะ
I promise you the effect is purely transitory.ฉันสัญญา ผลที่ได้คืออย่างหมดจด ชั่วคราว มันสวมปิดอย่างรวดเร็ว
The only weapons we have are purely illusion.อาวุธชิ้นเดียวที่เรามีก็คือ การสะกดจิต
Ramica, your high pride is purely aristocratic.รามิก้าเอ๋ย ศักดิ์แห่งราชวงศ์ ของเจ้านั่นจริงแท้
We've raised you since you were a baby, given you the food off our table even let you have Dudley's second bedroom purely out of the goodness of our hearts.เราเลี้ยงแกมาตั้งแต่ยังแบเบาะ ให้ทานอาหารที่เหลือจากบนโต๊ะ กระทั่งยกห้องนอนที่สอง ของดัดลี่ย์ให้อย่างมีน้ำใจ
I used to think that she was purely delusional.ผมเคยคิดว่าเธอคิดเองไปทุกอย่าง
A purely instinctual creature, all desire and joy and rage.- เธอรู้เรื่องนี้มั้ย
Is purely to strengthen your body?เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงงั้นหรือ?
Yeah, I mean, just purely a, you know colleague-to-colleague, information-download sort of coffee.Yeah, I mean, just purely a, you know... ...colleague-to-colleague, information-download sort of coffee.
Can we at least Remove the body Before launching Into a purely academic exercise?Can we at least remove the body before launching into a purely academic exercise?
Does one qualify to be a senior purely based on age?เราคัดเลือกรุ่นพี่ยังไงกันจากอายุหรือว่าการกระทำกันล่ะ?
Your style is totally western... but your thinking is purely Indian..แต่ความคิดของคุณเป็นชาวอินเดียดั้งเดิม...

purely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单质[dān zhì, ㄉㄢ ㄓˋ, 单质 / 單質] simple substance (consisting purely of one element, such as diamond)
纯粹[chún cuì, ㄔㄨㄣˊ ㄘㄨㄟˋ, 纯粹 / 純粹] purely

purely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロ恋[エロこい;エロコイ, ero koi ; erokoi] (n) purely sexual love; highly sexual love
明;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely

purely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; purely ; quite ; strictly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า purely
Back to top