ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

luculent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *luculent*, -luculent-

luculent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
luculent (adj.) ชัดเจน Syn. lucid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า luculent
Back to top