ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unalloyed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unalloyed*, -unalloyed-

unalloyed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unalloyed (adj.) บริสุทธิ์ See also: ไม่มีสิ่งเจือปน Syn. pure, simple Ops. artificial, inorganic
English-Thai: HOPE Dictionary
unalloyed(อันอะลอยดฺ') adj. บริสุทธิ์,ไม่มีสิ่งเจือปน, Syn. pure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unalloyed
Back to top