ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unflawed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unflawed*, -unflawed-

unflawed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unflawed (adj.) บริสุทธิ์ See also: ปราศจากมลทิน, ไร้ราคี Syn. pure, unblemished Ops. blemished, flawed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unflawed
Back to top