ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lucid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lucid*, -lucid-

lucid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lucid (adj.) สว่าง Syn. bright, shining
lucidity (n.) ความชัดเจน Syn. clearness, purity
lucidity (n.) ความชัดเจน Syn. clarity
lucidly (adv.) อย่างชัดแจ้ง See also: อย่างแจ่มแจ้ง Syn. clearly
English-Thai: HOPE Dictionary
lucid(ลู'ซิด) adj. แจ่มแจ้ง,สว่าง,โปร่งใส,สามารถเข้าใจได้ง่าย,ฉลาด,หลักแหลม,มีเหตุผล,มีจิตที่ปกติ., See also: lucidity n. ดูlucid lucidness n. ดูlucid, Syn. shining,bright
English-Thai: Nontri Dictionary
lucidity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความสว่าง,ความโปร่งใส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lucid-สว่าง, -กระจ่าง, -สดใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lucidum, Stratumสตราตัมลูซิดัม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're so lucid sometimes, it's just disgusting.บางครั้งคุณก็ชัดเจนเกิน น่ากลัวจริงนะ
She's barely lucid enough to form word endings, much less plan a series of attacks on Nigel's life.เธอค่อนข้างชัดเจนพอที่จะใช้คำลงท้าย มากกว่าแผนในการเอาชีวิตไนเจิล
Maybe I'm just having a nightmare... an incredibly vivid lucid nightmare.บางทีผมแค่ฝันร้าย อย่างจังเลย ฝันร้ายจะๆเลย
Well, I hate to tell you, but I'm more lucid than I've ever been.ฉันเกลียดที่จะพูดแบบนี้ แต่ฉันเข้าใจ มากกว่าที่เคยแล้ว
He's been treated for depression, but he's more lucid now he's back on his meds.เขาเคยได้รับการรักษาภาวะซึมเศร้า แต่เขามีมากขึ้นตอนนี้ เขากลับมารักษาอีกครั้ง
Your paper is lucid, very lucid,ของเธอวิเคราะห์ได้ชัดเจน ชัดเจนมากๆ
What I'm saying is that a little lucidity would not go amiss.ที่ป๊าพูดคือ คิดให้แจ่มแจ้งสักนิด ก็ไม่มีอะไรเสียหาย
Hurry up, I'm lucid.เร็วเข้า ฉันจำได้ชัดแจ่ม
Totally lucid.ท่าทางปกติดีทุกอย่าง
And started talking to me and he was remarkably lucid.และเริ่มคุยกับผม เขาดูปกติมาก
I looked him in the eye. He was calm, lucid.ผมได้มองตาเขา เขาสงบ กระจ่าง
He's not lucid. Shh.ตอแหล ตูโอของฉันไม่เคยโกหก

lucid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明晰[míng xī, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧ, 明晰] clarity; lucid
[cáo, ㄘㄠˊ, 螬] larva of Mimela lucidula

lucid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カメラルシダ;カメラルーシダ[, kamerarushida ; kameraru-shida] (n) camera lucida (lat
シロオビイソハゼ[, shiroobiisohaze] (n) Pellucida pygmy goby (Eviota pellucida); neon pygmy goby
はきはき[, hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly
万年茸[まんねんたけ, mannentake] (n) (See 霊芝) bracket fungus (Ganoderma lucidum - formerly Fomes japonicus)
大円鏡智[だいえんきょうち, daienkyouchi] (n) {Buddh} adarsa-jnana (great-perfect-mirror wisdom, wisdom clearly elucidating all things)
明らめる[あきらめる, akirameru] (v1,vt) to elucidate; to shed light on; to clarify
解明[かいめい, kaimei] (n,vs) clarification; elucidation; explication; (P)
解説[かいせつ, kaisetsu] (n,vs,adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P)
説明的[せつめいてき, setsumeiteki] (adj-na) explanatory; expository; elucidatory
透徹した[とうてつした, toutetsushita] (adj-f) clear; lucid; penetrating
透明帯[とうめいたい, toumeitai] (n) zona pellucida
達意[たつい, tatsui] (adj-na,n) lucidity; intelligibility; perspicuity
難解文の釈[なんかいぶんのしゃく, nankaibunnoshaku] (n) elucidation of a difficult passage
霊芝[れいし, reishi] (n) bracket fungus; Ganoderma lucidum (formerly Fomes japonicus)

lucid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like FR: clair ; cristallin ; limpide
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
ชัดแจ้ง[adv.] (chat jaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly FR: clairement ; distinctement ; nettement ; lisiblement 
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report FR: démontrer ; élucider ; clarifier
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
แจงสี่เบี้ย[v.] (jaēngsībīa) EN: elucidate ; explain in detail ; clarify FR:
การขยายความ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: explanation ; elucidation FR:
การแปลความหมาย[n. exp.] (kān plaē kh) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation FR: interprétation [f] ; élucidation [f]
กะสัง[n.] (kasang) EN: Feroniella lucida FR: Feroniella lucida
ไขความ[n. exp.] (khai khwām) EN: explain ; elucidate ; interpret FR:
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibā) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark FR: explication [f] ; signification [f] ; descriptif [m] ; éclaircissement [m] ; légende [f]
คำชี้แจง[n. exp.] (kham chījaē) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary FR: explication [f] ; raison [f]
ขยายความ[v. exp.] (khayāi khwā) EN: enlarge upon ; spell out ; elucidate FR: amplifier
ความฝันรู้ตัว[n. exp.] (khwām fan r) EN: FR: rêve conscient [m] ; rêve lucide [m]
ก่อดำ[n. exp.] (kø dam) EN: Lithocarpus lucidus FR: Lithocarpus lucidus
กระสัง[n.] (krasang) EN: pellucoid-leaved pepper ; Peperomia pellucida FR: Peperomia pellucida
มะสัง[n.] (masang) EN: Feroniella lucida FR: Feroniella lucida
โนรี[n.] (nōrī) EN: Hiptage lucida FR: Hiptage lucida
ปันแถ[n. exp.] (pan thaē) EN: Albizia lucidior FR: Albizia lucidior
พญามือเหล็ก[n.] (phayāmeūlek) EN: Strychnos ; Strychnos ignatii ; Strychnos lucida FR: Strychnos ; Strychnos ignatii ; Strychnos lucida
พญามูลเหล็ก[n.] (phayāmūnlek) EN: Strychnos ; Strychnos ignatii ; Strychnos lucida FR: Strychnos ; Strychnos ignatii ; Strychnos lucida
โปร่งแสง[adj.] (prōngsaēng) EN: translucent ; penetrative FR: transparent ; translucide
รู้ตัว[v.] (rūtūa) EN: be aware of ; be conscious of ; realize FR: être conscient ; être lucide ; réaliser
รู้ตัว[adj.] (rūtūa) EN: FR: lucide ; conscient ; averti
วิสัชนา[v.] (wisatchanā) EN: answer ; reply ; explain ; give an account ; elucidate FR: expliquer
แยกแยะ[v.] (yaēkyae) EN: distinguish FR: distinguer ; élucider
ญาณ[n.] (yān) EN: perception ; real knowledge ; insight ; knowledge ; vision ; sight ; wisdom FR: clairvoyance [f] ; lucidité [f] ; pouvoir surnaturel [m] ; degré le plus élevé de la connaissance acquise par la méditation [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lucid
Back to top