ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clean

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clean*, -clean-

clean ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clean (vt.) เตรียม (ปลา) สำหรับทำอาหาร
clean (vt.) ทำความสะอาด Syn. cleanse, clean up, wash
clean (vt.) ทำให้ว่างเปล่า
clean (adj.) ที่ไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพย์ติด
clean (adj.) ที่ไม่มีอาวุธ
clean (adj.) บริสุทธิ์ See also: ที่ไม่มีบาป Syn. pure, sinless
clean (adj.) ยุติธรรม Syn. fair
clean (vi.) สะอาด
clean (adj.) สะอาด Syn. dirtless Ops. dirty
clean (adv.) อย่างสมบูรณ์ See also: อย่างทั้งหมด
clean (adv.) อย่างสะอาดเอี่ยม
clean (sl.) ไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพย์ติดหรืออาวุธ
clean down (phrv.) ทำความสะอาด (ใช้น้ำล้าง, ใช้แปรงปัดกวาด) See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด
clean of (phrv.) ทำความสะอาด See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด
clean off (phrv.) ล้างออกหมด See also: ขจัดออก, กำจัดออก
clean out (phrv.) จัดเตรียมให้เรียบร้อย See also: ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย Syn. clear out
clean out (phrv.) ขจัดออก (สิ่งสกปรก) See also: ทำความสะอาดให้หมด, ล้างออก Syn. clear out
clean out (phrv.) ทำให้หมดเงิน (การปล้นหรือขโมย) (คำไม่เป็นทางการ) See also: กวาดไปหมด Syn. clear out
clean out (phrv.) ขโมย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. clear out
clean out (phrv.) กำจัด See also: ขจัดออกไป, ทำให้ว่าง Syn. clear out
clean out (phrv.) หนีไปโดยไม่จ่ายเงิน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. clear out
clean out (phrv.) รีบจากไป See also: รีบผละไป Syn. push off
clean up (phrv.) ทำความสะอาดจนหมด See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด Syn. clear up, mop up
clean up (phrv.) ขจัดออก See also: กำจัด, ล้างออก Syn. clear up
clean up (phrv.) แก้ไขหรือขจัดสิ่งไม่ถูกต้อง
clean up (phrv.) ได้เงินมาโดยผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ)
clean up (phrv.) จบสิ้นการทำลาย (ทางทหาร) See also: ทำให้พ่ายแพ้แล้ว Syn. wipe up
clean up on (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)
clean up on (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)
clean-cut (adj.) ชัดเจน Syn. clear, distinct
clean-cut (adj.) ที่ประณีต
clean-shaven (adj.) ที่โกนหนวดเกลี้ยงเกรา Syn. beardless, hairless
cleanable (adj.) ที่ทำความสะอาดได้
cleaner (adj.) น้ำยาทำความสะอาด
cleaner (n.) ผู้ทำความสะอาด Syn. cleanser, cleaning agent
cleanhanded (adj.) ที่ไม่เคยทำเรื่องเลวร้าย Syn. innocent, blameless
cleaning (n.) การกำจัด See also: การชะล้าง
cleaning (n.) การขัดให้สะอาด See also: การชะล้าง Syn. excavation, rub
cleaning agent (n.) ผู้ทำความสะอาด Syn. cleanser
cleaning lady (n.) หญิงทำงานบ้าน See also: คนทำงานบ้าน Syn. charwoman, cleaning woman, cleaningwoman
English-Thai: HOPE Dictionary
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
clean-bredadj. เป็นพันธุ์บริสุทธิ์
clean-shavenadj. ซึ่งโกนหนวด,โกนเคราเสียเกลี้ยง
cleaner(คลีน'เนอะ) n. คนทำความสะอาด,สิ่งที่ทำความสะอาด
cleanhandsn. ความซื่อตรง,ความบริสุทธิ์
cleanly(คลีน'ลี) adj.,adv. สะอาด,รักสะอาด,อย่างสะอาด,อย่างเรียบร้อย., See also: cleanliness n.
cleanse(คลีนซ) {cleansed,cleansing,cleanses} vt. ทำให้สะอาด vi. กลายเป็นสะอาด, See also: cleansable adj.
cleanser(คลีน'เซอะ) n. ของเหลวที่ใช้ทำความสะอาด,คนทำความสะอาด,สิ่งหรือเครื่องมือทำความสะอาด
cleanupn. การชำระล้าง,กระบวนการชำระล้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
clean(adj) สะอาด,หมดจด,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,เกลี้ยง
CLEAN-clean-cut(adj) สะอาด,หมดจด,เฉียบขาด,มั่นคง
cleaner(n) คนทำความสะอาด
cleanliness(n) การรักษาความสะอาด,การทำความสะอาด
cleanly(adv) อย่างสะอาด,อย่างหมดจด,อย่างเรียบร้อย
cleanness(n) ความสะอาด,ความหมดจด,ความเกลี้ยงเกลา,ความบริสุทธิ์
cleanse(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ชำระล้าง
cleanser(n) น้ำยาทำความสะอาด,คนทำความสะอาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clean cut basisหลักการตัดภาระผูกพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cleanser, interdentalเครื่องทำความสะอาดระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clean bombคลีนบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย
Clean up การทำความสะอาด การทำความสะอาด หลังจากได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของ สารมลพิษต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดชายฝั่ง (shoreline clean up) เมื่อชายฝั่งได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของคราบน้ำมัน (Oil Spill) [สิ่งแวดล้อม]
Cleaner productionการผลิตที่สะอาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
noe too something (idm.) ไม่มาก (ใช้คำคุณศัพท์แทน something เช่น none to clean หมายถึงไม่สะอาดมาก)
ชะล้าง (v.) clean See also: cleanse, wash Syn. ล้าง, ชำระ, ชำระล้าง, ซักล้าง
ชำระ (v.) clean See also: wash, cleanse, bath/bathe, rinse Syn. ล้าง, ทำความสะอาด, ชำระล้าง, อาบน้ำ, ชะล้าง
ชำระล้าง (v.) clean See also: wash, cleanse, rinse Syn. ล้าง, ทำความสะอาด, ชะล้าง
ทำความสะอาด (v.) clean Syn. ชำระล้าง
ทำให้หมดจด (v.) clean See also: cleanse Syn. ทำความสะอาด, ประทินโฉม
บริสุทธิ์ (adj.) clean See also: shinning, bright, clear, spotless unblemished Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด, ผ่องแผ้ว, แผ้วผ่อง
บริสุทธิ์ (adj.) clean See also: pure, stainless, flawless, chaste, unblemished Syn. ใส, สะอาด, กระจ่าง Ops. ขุ่น, สกปรก, เลอะ
ประทิน (v.) clean See also: cleanse Syn. ทำความสะอาด, ทำให้หมดจด, ประทินโฉม
ประทินโฉม (v.) clean See also: cleanse Syn. ทำความสะอาด, ทำให้หมดจด
ปัดถู (v.) clean See also: dust, sweep, tidy up, clear away
ผ่องแผ้ว (v.) clean See also: pure, clear, bright Syn. เปล่งปลั่ง, ผ่อง, ผุดผ่อง Ops. หมอง
ผุดผ่อง (v.) clean See also: pure, clear, bright Syn. เปล่งปลั่ง, ผ่อง Ops. หมอง
พิสุทธิ์ (adj.) clean See also: bright, brilliant Syn. สะอาด, สุกใส, วิสุทธิ์
วิมล (adj.) clean See also: pure, stainless, flawless, chaste, unblemished Syn. ใส, สะอาด, กระจ่าง, บริสุทธิ์ Ops. ขุ่น, สกปรก, เลอะ
วิสุทธิ์ (adj.) clean See also: bright, brilliant Syn. สะอาด, สุกใส
สะอาด (adj.) clean See also: immaculate, spotless, unblemished, flawless, pure, unpolluted, untainted Ops. สกปรก
สะอาด (adj.) clean See also: immaculate, spotless, unblemished, flawless, pure, unpolluted, untainted Ops. สกปรก
สะอาดสะอ้าน (v.) clean See also: tidy, spick-and-span, spotless Syn. สะอาด, หมดจด Ops. สกปรก, โสโครก
สะอาดสะอ้าน (v.) clean See also: tidy, spick-and-span, spotless Syn. สะอาด, หมดจด Ops. สกปรก, โสโครก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We have a very clean houseพวกเรามีบ้านที่สะอาดมากๆ
How does she keep it clean?เธอทำให้มันสะอาดได้อย่างไร
Let's get this place cleaned upมาทำให้สถานที่นี้สะอาดหมดจดกันเถอะ
She likes to keep the house very cleanเธอชอบรักษาบ้านเรือนให้สะอาดเป็นอย่างมาก
She raised me to be cleanเธอปลูกฝังให้ฉันเป็นคนสะอาด
I stayed home and cleaned my roomฉันอยู่ที่บ้านและทำความสะอาดห้อง
Don't skip during our cleaning timeนี่อย่ามาโดดในช่วงเวลาที่พวกเราทำความสะอาดกันนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll clean the house and surprise them.เราจะทำความสะอาดบ้านและ ทำให้เขาแปลกใจ
You clean the fireplace.คุณทำความสะอาดเตาผิง
He even wiped the knife clean of fingerprints.เขายังเช็ดทำความสะอาดมีดของลายนิ้วมือ
It was on the shelf in the corner, under his clean shirt.มันเป็นบนหิ้งในมุมที่ ภายใต้เสื้อของเขาสะอาด
You see, the thing about fighting a desert war is that it is a clean war.คุณจะเห็นสิ่งที่เกี่ยวกับการต่อสู้ สงครามทะเลทรายก็คือว่ามัน เป็นสงครามที่สะอาด
I said, clean it up!I said, clean it up!
Should I insist that all of Tattaglia's drug middlemen have clean records?Should I insist that all of Tattaglia's drug middlemen have clean records?
He's tired and wants to clean up.He's tired and wants to clean up.
What's happening in the clean world?โลกอันบริสุทธิ์เป็นอะไรไปแล้ว
I have to clean them out every day.- สูงถึงหัวเข่า ผมต้องทำความสะอาดมันทุกวัน
Yeah, but let me clean this thing off first.ก็ได้ เเต่ให้เเม่ล้างเเผลก่อน
Amity Island has long been known for its clean air, clear water and beautiful white-sand beaches.เกาะอามิตี้เป็นที่รู้จัก ว่ามีอากาศบริสุทธิ์ นํ้าใส... เเละหาดทรายสวยมานมนาน

clean ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, 一刀两断 / 一刀兩斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation
廉政[lián zhèng, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, 廉政] honest or clean politics
纯洁[chún jié, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 纯洁 / 純潔] pure; clean and honest
奇缺[qí quē, ㄑㄧˊ ㄑㄩㄝ, 奇缺] very short of (food, clean water etc); extreme shortage; deficit
[mù, ㄇㄨˋ, 沐] bathe; cleanse; receive favors
[pì, ㄆㄧˋ, 澼] bleach; to clean
光洁[guāng jié, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ, 光洁 / 光潔] bright and clean
吸尘器[xī chén qì, ㄒㄧ ㄔㄣˊ ㄑㄧˋ, 吸尘器 / 吸塵器] vacuum cleaner; dust catcher
干净[gān jìng, ㄍㄢ ㄐㄧㄥˋ, 干净 / 乾淨] clean; neat
[gǔ, ㄍㄨˇ, 扢] clean; to rub
抹布[mǒ bù, ㄇㄛˇ ㄅㄨˋ, 抹布] cleaning rag
擦拭[cā shì, ㄘㄚ ㄕˋ, 擦拭] clean; cleanse
洗涤剂[xǐ dí jì, ㄒㄧˇ ㄉㄧˊ ㄐㄧˋ, 洗涤剂 / 洗滌劑] cleaning agent; detergent
[táo, ㄊㄠˊ, 洮] cleanse; name of a river
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 净 / 淨] clean; completely; only
清剿[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 清剿] clean-up operation; suppress (bandits)
清洁[qīng jié, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ, 清洁 / 清潔] clean; purity
清洁器[qīng jié qì, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧˋ, 清洁器 / 清潔器] cleaner
[jiān, ㄐㄧㄢ, 湔] cleanse; name of a river
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, 澣] cleanse; bathe
[wǎn, ㄨㄢˇ, 澣] cleanse; bathe
[yuè, ㄩㄝˋ, 瀹] cleanse; to boil
[fú, ㄈㄨˊ, 祓] cleanse; remove evil
不干不净[bù gān bù jìng, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不干不净 / 不乾不淨] unclean; filthy; foul-mouthed
[kuī, ㄎㄨㄟ, 刲] cut open and clean
清洁剂[qīng jié jì, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, 清洁剂 / 清潔劑] detergent; cleaning solution
[gān, ㄍㄢ, 干 / 乾] dry; clean; surname Gan
澡身浴德[zǎo shēn yù dé, ㄗㄠˇ ㄕㄣ ㄩˋ ㄉㄜˊ, 澡身浴德] to bathe the body and cleanse virtue (成语 saw); to improve oneself by meditation; cleanliness is next to godliness
种族清除[zhǒng zú qīng chú, ㄓㄨㄥˇ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ, 种族清除 / 種族清除] ethnic cleansing
洗面[xǐ miàn, ㄒㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, 洗面] facial cleansing
剃光头[tì guāng tóu, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 剃光头 / 剃光頭] to shave the whole head clean; crushing defeat
清新[qīng xīn, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ, 清新] fresh and clean
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean
新官上任三把火[xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ, ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄚˇ ㄏㄨㄛˇ, 新官上任三把火] the new boss cracks the whip three times; a new broom sweeps clean; fig. vigorous new policies
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 洌] pure; cleanse
纯净[chún jìng, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, 纯净 / 純净] pure; clean; unmixed
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 濯] rinse; to cleanse
[cā, ㄘㄚ, 擦] to wipe; to erase; rubbing (brush stroke in painting); to clean; to polish
皎洁[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, 皎洁] shining clean; bright (moonlight)
清道夫[qīng dào fū, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ ㄈㄨ, 清道夫] street cleaner; garbage collector

clean ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーンアップ[, kuri-n'appu] (n) clean up (esp. baseball)
クリーンヒーター[, kuri-nhi-ta-] (n) vented heater; clean heater
クリーンビル[, kuri-nbiru] (n) clean bill
クリーンブート[, kuri-nbu-to] (n) {comp} clean boot
クリーンフロート[, kuri-nfuro-to] (n) clean float
クリーンルーム[, kuri-nru-mu] (n) clean room (e.g. in semiconductor manufacturing); cleanroom
クリーンローン[, kuri-nro-n] (n) clean loan
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray)
メスが入る[メスがいる, mesu gairu] (exp,v5r) (See メスを入れる・メスをいれる) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures
メスを入れる[メスをいれる, mesu woireru] (exp,v1) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures
公明党[こうめいとう, koumeitou] (n) New Komeito (Japanese political party); New Clean Government Party; Justice Party; (P)
切れ上がる;切れ上る[きれあがる, kireagaru] (v5r,vi) to turn up (at the edge); to leave a clean aftertaste
剃立て[すりたて;そりたて, suritate ; soritate] (exp) clean shaven; freshly shaven
割り切る(P);割切る[わりきる, warikiru] (v5r,vt) (1) to find a clear solution; to come to a clean decision; to give a clear explanation; (2) to divide; (P)
勝ちっ放し[かちっぱなし, kachippanashi] (n) winning straight victories; making a clean score
取り片付ける;取片付ける[とりかたづける, torikatadukeru] (v1,vt) to clean up; to clear away; to put in order
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n,vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P)
奇麗好き[きれいずき, kireizuki] (adj-na,n) liking to keep things clean
拭い去る;ぬぐい去る[ぬぐいさる, nuguisaru] (v5r) to rub out; to clean off; to clear away; to efface; to erase
掃き出す[はきだす, hakidasu] (v5s,vt) to release; to sweep out; to clean out
明窓浄机[めいそうじょうき, meisoujouki] (n) dustless desk by a well-lit window; well-lit and clean study conducive to learning
水に流す[みずにながす, mizuninagasu] (exp,v5s) to forgive and forget; to let bygones be bygones; to sweep under the carpet; to wipe the slate clean
湯汲み;湯くみ[ゆくみ, yukumi] (n) (1) drawing hot water; person who draws hot water; (2) employee who pours clean hot water used for rinsing in a bathhouse; (3) ladle (esp. used in bath houses)
[たしらか, tashiraka] (n) (arch) fired earthenware vessel used by the empower to clean his hands
立つ鳥跡を濁さず[たつとりあとをにごさず, tatsutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
籌木[ちゅうぎ, chuugi] (n) small block of wood used to clean one's buttocks after defecating
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
飛ぶ鳥跡を濁さず[とぶとりあとをにごさず, tobutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす,立つ鳥跡を濁さず) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
ウエットクリーニング[, uettokuri-ningu] (n) wet cleaning
エアクリーナー[, eakuri-na-] (n) air cleaner
エスニッククレンジング[, esunikkukurenjingu] (n) ethnic cleansing
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone)
クリーナー[, kuri-na-] (n) cleaner; (P)
クリーニング[, kuri-ningu] (n,vs) cleaning; dry cleaning; laundry service; (P)
クリーンアップトリオ(P);クリーンナップトリオ[, kuri-n'apputorio (P); kuri-nnapputorio] (n) cleanup trio (baseball); (P)
クリーンナップ[, kuri-nnappu] (n) cleanup
クリンリネス[, kurinrinesu] (n) cleanliness
クレンザー[, kurenza-] (n) cleanser; (P)
クレンジングフォーム[, kurenjingufo-mu] (n) cleansing foam
クレンジングローション[, kurenjinguro-shon] (n) cleansing lotion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファイルクリーンアップ[ふぁいるくりーん'あっぷ, fairukuri-n ' appu] file clean-up
ファイル掃除[ファイルそうじ, fairu souji] file clean-up
ヘッドクリーニングキット[へっどくりーにんぐきっと, heddokuri-ningukitto] head cleaning kit

clean ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารคลีน[n. exp.] (āhān khlīn) EN: clean food FR:
อาหารสะอาด[n. exp.] (āhān sa-āt) EN: clean food FR: nourriture propre [f]
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere FR: innocent ; non coupable ; blanc (fig.)
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: pure ; clean ; immaculate FR: pur ; sain ; immaculé
ชำระ[v.] (chamra) EN: wash ; clean ; have an ablution FR: nettoyer ; laver ; épurer
ชำระล้าง[v. exp.] (chamra lāng) EN: clean ; wash ; cleanse ; rinse ; ablute FR:
เช็ด[v.] (chet) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
เช็ดถู[v.] (chetthū) EN: rub ; scrub ; wipe ; clean FR:
เช็ดโต๊ะ[v. exp.] (chet to) EN: clean the table FR: nettoyer la table ; essuyer la table
ฟอก[v.] (føk) EN: purify ; clean ; cleanse FR: purifier ; raffiner
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
เก็บกวาด[v.] (kepkwāt) EN: clean up ; sweep ; tidy FR: balayer
ฆ่าเชื้อ[v.] (khā cheūa) EN: sterilize ; disinfect ; purify ; clean FR: désinfecter ; nettoyer
แคะหู[v. exp.] (khae hū) EN: clean one's ears FR: se nettoyer les oreilles
แคะเล็บ[v. exp.] (khae lep) EN: clean one's nails FR:
ขจัดคราบ[v. exp.] (khajat khrā) EN: wipe ; clean ; brush ; rub FR:
ขาว[adj.] (khāo) EN: bright ; light ; pure ; clear ; clean FR: propre
ขาวสะอาด[adj.] (khāosa-āt) EN: clean FR: propre
คลีน[adj.] (khlīn) EN: clean FR:
เกลี้ยง[adj.] (klīeng) EN: smooth ; flat and smooth ; clean ; level ; even ; flatten FR: lisse ; uni ; plan
กวาดบ้าน[v. exp.] (kwāt bān) EN: clean the house FR: balayer la maison
กวาดล้าง[v.] (kwātlāng) EN: clean up ; wipe out ; eliminate ; get rid of ; purge ; remove FR: lessiver ; purger ; se débarasser de
ล้าง[v.] (lāng) EN: wash ; clean ; scrub ; bathe FR: laver ; nettoyer ; récurer
ล้างบาง [v. exp.] (lāng bāng) EN: eliminate ; wipe out ; clean up ; purge FR:
ล้างน้ำ[v. exp.] (lāng nām) EN: wash ; clean ; rinse ; cleanse FR: laver ; passer à l'eau
ไม่บริสุทธิ์[adj.] (mai børisut) EN: impure ; not pure ; not clean FR: impur
มือสะอาด[adj. (loc.)] (meūsa-āt) EN: clean ; honest ; uncorrupt ; free from corruption ; honest and upright FR: qui a les mains propres ; qui n'est pas corrompu ; intègre ; clean (angl. - fam.)
มีประวัติขาวสะอาด[v. exp.] (mī prawat k) EN: have a clean slate FR: avoir un passé irréprochable
หมดจด[adj.] (motjot) EN: clean ; spotless ; unblemished ; impeccable FR: propre
น้ำสะอาด[n. exp.] (nām sa-āt) EN: clean water FR: eau propre [f] ; eau claire [f]
เนียน[adj.] (nīen) EN: smooth ; fine ; delicate ; clean FR:
แผ้ว[v.] (phaēo) EN: clear ; clean ; get rid of FR: dégager ; débarrasser ; essarter
ประสะ[v.] (prasa) EN: clean FR:
ประทิน[v.] (prathin) EN: clean ; cleanse FR: nettoyer
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: clear ; bright ; fine ; clean FR: clair ; cristallin ; limpide ; transparent
โปร่งตา[v. exp.] (prōngtā) EN: look bright and airy ; look pleasant ; have a clean look FR:
โปรดรักษาความสะอาด[xp] (prōt raksā ) EN: Please keep this area clean FR:
เรี่ยมเร้เรไร[adj.] (rīemrērērai) EN: sparklingly clean and neat ; very tidy ; looking like new ; brand-new FR:
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted FR: propre ; net
สะอาดมาก[adj.] (sa-āt māk) EN: very clean FR: nickel (fam.)

clean ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pflegeleicht {adj} | pflegeleichter | am pflegeleichtesteneasy to clean | easier to clean | easiest to clean
Reinst-Druckluft {f}ultra clean compressed air
reinraumgerecht {adj}according to cleanroom standards
Partikelreinheitsklassen {pl} der Luftairborne particulate cleanliness class
Appartementreinigung {f}apartment cleaning
Chemischreinigungsechtheit {f} [textil.]fastness to dry-cleaning
chemische Reinigung {f}dry cleaner
Purosicherheitsbank {f}clean safety bench
Reinraumkabine {f}clean booth
Reingas {n}clean gas
Reingaswert {m}clean gas value
Reinraumausführungsprotokoll {n}clean construction protocol
sauber; rein {adj} | sauberer; reiner | am saubersten; am reinstenclean | cleaner | cleanest
putzbar {adj}cleanable
Stiefelputzer {m}cleaner of boots
Putzerfisch {m} (Labroides spp.) [zool.]cleaner wrasse
Putzergarnele {f} (Hippolytidae) [zool.]cleaner shrimp
reinlich; sauber {adj} | reinlicher; sauberer | am reinlichsten; am sauberstencleanly | more cleanly | most cleanly
Grobreinigung {f}coarse cleaning
Hülle {f} mit ansteigendem Reinheitsgradshell of increasing cleanliness
Oberflächenreinheit {f} | partikuläre Oberflächenreinheitsurface cleanliness | particulate surface cleanliness
Reinheitsgrad {m}cleanliness level; purity level
Reinheitsklasse {f}cleanliness class; purity class
Reinlichkeit {f}cleanliness
Sauberkeit {f}cleanliness
Unreinlichkeit {f}uncleanliness
rückstandsfrei {adv}cleanly
sauber {adv}cleanly
unrein; unreinlich {adj} | unreiner; unreinlicher | am unreinsten; am unreinlichstenunclean | more unclean | most uncleanly
unrein; unreinlich {adv}uncleanly
ethnische Säuberung {f}ethnic cleansing
Schnellreinigung {f}express dry cleaning
Filter {m}cleaner
Feinreinigung {f}fine cleaning
Fingernagelmaniküre {f}nail cleaner
Ringnutschaber {m}groove cleaner
schadstoffarm {adj}low in harmful substances; clean-exhaust
Reinraumtechnik {f}cleanroom technology
Putzfrau {f}cleaning lady; cleaner
Putzmittel {n}cleaning agent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clean
Back to top