ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

truthfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *truthfully*, -truthfully-

truthfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
truthfully (adv.) ตามความจริง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมจริง (adv.) truthfully See also: trustworthily, realistically Syn. เหมือนจริง, น่าเชื่อถือ
เหมือนจริง (adv.) truthfully See also: trustworthily, realistically Syn. น่าเชื่อถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I stand here before you now truthfully unafraid.ผมยืนหยัดอยู่เบื้องหน้าทุกท่านได้โดยไม่กลัวอะไร
After leaving the Palace at five, until now... living my life far away at the border, from the center of the world, truthfully I didn't hate it.หลังจากที่ออกจากวังตั้งแต่ผมอายุ 5 ขวบ จนตอนนี้ ผมก็คงจะใช้ชีวิตที่ห่างไกล ที่ที่ไกลออกไป จากจุดศูนย์กลางของโลก จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เกลียดมันนะ
I'm not really the person to ask about it truthfully because I was just too young to remember.ผมไม่ใช่คนที่จะถามมันตรงๆ เพราะผมยังเด็กเกินไปที่จะจำได้
Let's talk about this truthfully as guys.พูดกันอย่างลูกผู้ชายเลยนะ
If Bishop would revise his ambitions, if he would scale them back, then you could truthfully report to the Council that he submitted to your demands while leaving a flawed, but capable leader here in Boston.ถ้าบิชอปจะทบทวนจุดมุ่งหมายเสียใหม่ ถ้าเขาลดจำนวนที่มุ่งหวังลง พวกท่านจะได้รายงานสภาตามความเป็นจริง
What I couldn't truthfully tell you is the matter that Ahjussi is angry about.ฉันไม่ยอมบอกความจริงของฉันเอง คุณลุงก็เลยโกรธ
I need to be able to tell her truthfully that we are alone.ฉันต้องการที่จะสามารถ บอกเธอได้อย่างจริงใจ ว่าพวกเราอยู่กันตามลำพังจริงๆ
Do you intend to answer truthfully here today?คุณตั้งใจว่า จะตอบตามความจริง ที่นี่วันนี้
Do you intend to answer truthfully here today?คุณตั้งใจว่าจะตอบตามความจริง ที่นี่วันนี้
♪ But truthfully it did ♪♪ But truthfully it did ♪
Oh, no. Truthfully I don't know if she's even gonna show up, so...โอ้ ฉันยังไม่รู้เลย ว่าเธอจะมาหรือเปล่า งั้น...
Truthfully it would be good if it worked out, then Ra Im won't have to work hard.จริงๆนะ ถ้ามันได้ผลก็คงจะดี รา อิม จะได้ไม่ต้องทำงานหนัก

truthfully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing
妄語戒[もうごかい, mougokai] (exp) {Buddh} do not speak untruthfully (precept)
真にもって[まことにもって, makotonimotte] (exp,adv) (See まことに) in all sincerity; truthfully; honestly

truthfully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า truthfully
Back to top